Süleyman'ın Özdeyişleri 1:2-4

2Bu özdeyişler, bilgeliğe ve terbiyeye ulaşmak,
Akıllıca sözleri anlamak,
3Başarıya götüren terbiyeyi edinip
Doğru, haklı ve adil olanı yapmak,
4Saf kişiyi ihtiyatlı,
Genç adamı bilgili ve sağgörülü kılmak içindir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:2 bilgeliğe ve terbiyeye İfade Özd.1:7’nin sonunda tekrarlanarak kitabın giriş kısmını (Özd.1:2-7) çerçeveler. bilgeliğe Bilgelik kavram olarak, Tanrı’nın sözünü hayatta doğru amaçla, en iyi şekilde ve zamanda uygulama becerisidir. Bir zanaatkâr da bilge (usta) biri olarak adlandırılır (Çık.31:3). Özdeyişlerde insan, bilgeliği seçmeye teşvik edilir (Çık.3:13-14; Çık.4:5; krş. Yak.1:5 ve ilgili not). İmanlının bilgeliği ise Mesih’tir (1Ko.1:30; krş. Kol.2:3). terbiyeye ulaşmak Çekilen acılardan ders alma yetisi.
1:3 Doğru, haklı ve adil Bkz. Özd.2:9; Mez.119:121 ve ilgili not; Flp.4:8. Bilgece ve ahlaklı bir yaşamın sonuçları.
1:4 ihtiyatlı Kişinin önündeki engelleri ve tuzakları öngörüp uygun tavır alması (bkz. Özd.14:18; Özd.15:5). Saf kişiyi Terim, kolayca kandırılabilen, “sağduyudan yoksun” (Özd.9:4,Özd.9:16), olgunlaşmamış, deneyimsiz kişiyi tanımlar (krş. Mez.19:7 ve ilgili not). Sağgörülü İyi ve hikmetli kararlar verebilme yetisi.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş