Süleyman'ın Özdeyişleri 23

23
(6)
1Bir önderle yemeğe oturduğunda
Önüne konulana dikkat et.
2İştahına yenilecek olursan,
Daya bıçağı kendi boğazına.
3Onun lezzetli yemeklerini çekmesin canın,
Böyle yemeğin ardında hile olabilir.
(7)
4Zengin olmak için didinip durma,
Çıkar bunu aklından.
5Servet göz açıp kapayana dek yok olur,
Kanatlanıp kartal gibi göklere uçar.
(8)
6Cimrinin verdiği yemeği yeme,
Lezzetli yemeklerini çekmesin canın.
7Çünkü yediğin her şeyin hesabını tutar,
“Ye, iç” der sana,
Ama yüreği senden yana değildir.
8Yediğin azıcık yemeği kusarsın,
Söylediğin güzel sözler de boşa gider.
(9)
9Akılsıza öğüt vermeye kalkma,
Çünkü senin sözlerindeki sağduyuyu küçümser.
(10)
10Eski sınır taşlarının yerini değiştirme,
Öksüzlerin toprağına el sürme.
11Çünkü onların Velisi[a] güçlüdür
Ve onların davasını sana karşı O yürütür.
(11)
12Uyarıları zihnine işle,
Bilgi dolu sözlere kulak ver.
13Çocuğunu terbiye etmekten geri kalma,
Onu değnekle dövsen de ölmez.
14Onu değnekle döversen,
Canını ölüler diyarından kurtarırsın.
(12)
15Oğlum, bilge yürekli olursan,
Benim yüreğim de sevinir.
16Dudakların doğru konuştuğunda
Gönlüm de coşar.
(13)
17Günahkârlara imrenmektense,
Sürekli RAB korkusunda yaşa.
18Böylece bir geleceğin olur
Ve umudun boşa çıkmaz.
19Oğlum, dinle ve bilge ol,
Yüreğini doğru yolda tut.
(14)
20Aşırı şarap içenlerle,
Ete düşkün oburlarla arkadaşlık etme.
21Çünkü ayyaş ve obur kişi yoksullaşır,
Uyuşukluk da insana paçavra giydirir.
(15)
22Sana yaşam veren babanın sözlerine kulak ver,
Yaşlandığı zaman anneni hor görme.
(16)
23Gerçeği satın al ve satma;
Bilgeliği, terbiyeyi, aklı da.
24Doğru kişinin babası coştukça coşar,
Bilgece davranan oğulun babası sevinir.
25Annenle baban seninle coşsun,
Seni doğuran sevinsin.
(17)
26Oğlum, beni yürekten dinle,
Gözünü gittiğim yoldan ayırma.
27Çünkü fahişe derin bir çukur,
Ahlaksız kadın dar bir kuyudur.
28Evet, soyguncu gibi pusuda bekler
Ve birçok erkeği yoldan çıkarır.
(18)
29Ah çeken kim? Vah çeken kim?
Kimdir çekişip duran?
Yakınan kim? Boş yere yaralanan kim?
Gözleri kanlı olan kim?
30İçmeye oturup kalkamayanlar,
Karışık şarapları denemeye gidenlerdir.
31Şarabın kızıl rengine,
Kadehte ışımasına,
Boğazdan aşağı süzülüvermesine bakma.
32Sonunda yılan gibi ısırır,
Engerek gibi sokar.
33Gözlerin garip şeyler görür,
Aklından ahlaksızlıklar geçer.
34Kendini kâh denizin ortasında,
Kâh gemi direğinin tepesinde yatıyor sanırsın.
35“Dövdüler beni ama incinmedim,
Vurdular ama farketmedim” dersin,
“Yeniden içmek için ne zaman ayılacağım?”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

22:17-24:22 Bu bölümlerde 1-9. bölümlerin üslubuna dönülür (bkz. Giriş). Özd.22:17-21 ayetleri, bu kısmın girişi niteliğindedir. Bu ayetlerde bilgeliğin (Özd.22:17) ve bilginin (Özd.22:20) önemi vurgulanır.
23:2 İş tahına Krş. Özd.23:20-21.
23:3 lezzetli yemeklerini çekmesin canın Özd.23:6’da farklı bir bağlamda yinelenir. hile Amaç, kişiyi borçlandırmak ve hatta hileli bir işe bulaştırmak olabilir (krş. Mez.141:4).
23:4 Zengin olmak için didinip durma Zengin olma tutkusu, insanı bedensel ve ruhsal olarak yıkıma uğratabilir (bkz. 1Ti.6:10; krş. Özd.15:27; Özd.28:20; İbr.13:5).
23:7 Krş. Özd.26:24-25.
23:10 Eski sınır taşlarının Bkz. Özd.15:25’e ait not; ayrıca bkz. Özd.22:28. Öksüzlerin Bkz. Yşa.10:1-2; Yer.22:3; Zek.Yer.7:10 ve ilgili not.
23:11 Velisi Sözcüğün İbranicesi “Goel”, hem yakın akraba hem de hami anlamına gelir. Yakın akrabasının kalan işlerine bakan (örn. toprağını geri kazanmasına yardım eder ; bkz. Lev.25:25 ve ilgili not) veya ölümünün öcünü alan kişidir (Say.35:12,Say.35:19; bkz. Mez.68:5-6 ; Rut.2:20; Yer.31:1 0-14’e ait notlar; ayrıca bkz. Yer.50:34). onların davasını... yürütür Bkz. Mez.12:5; Mez.140:12; Yşa.3:13-15; Mal.3:5.
23:12 zihnine işle “Bilgelerin sözlerinden” (bkz. Özd.22:20’ye ait not) oluşan üç kısmın ikincisinin başlangıcıdır (ayrıca bkz. Özd.22:17).
23:13-14 Bkz. Özd.13:24 ve ilgili not.
23:15 Bkz. Özd.10:1 ve ilgili not; ayrıca bkz. Özd.23:24; Özd.27:11; Özd.29:3. Oğlum Bkz. Özd.1:8 ve ilgili not.
23:17 Günahkârlara imrenmektense Bkz. Özd.3:31; Özd.24:1,Özd.24:19. RABkorkusunda Bkz. Özd.1:7; Özd.3:7’ye ait notlar.
23:18 geleceğin Bkz. Özd.24:14,Özd.24:20; Mez.37:37; Yer.29:11.
23:19 doğru yolda Krş. Özd.4:25-26.
23:20 Aşırı şarap içenlerle Bkz. Özd.23:29-35; Özd.20:1’e ait not; Yoe.1:5’e ait not; krş. Yas.21:20; Mat.24:48-51; Luk.21:34-35; Rom.13:13; Ef.5:18; 1Ti.3:3. arkadaşlık etme Bkz. Özd.1:15.
23:21 obur kişi Bkz. Özd.23:2; Özd.28:7; krş. Mat.11:19. yoksullaşır Bkz. Özd.21:17. Uyuşukluk Bkz. Özd.6:9-11.
23:22 anneni hor görme Krş. Özd.15:20; Özd.30:17.
23:23 Gerçeği satın al... Bilgeliği... aklı da Bkz. Özd.4:7 ve ilgili not.
23:24-25 Bkz. Özd.23:15; Özd.27:11; ayrıca bkz. Özd.10:1 ve ilgili not.
23:27 derin bir çukur Bkz. Özd.1:18; Özd.5:22; Özd.22:14. Ahlaksız kadın Bkz. Özd.2:16’ya ait not; ayrıca bkz. Özd.5:20; Özd.7:18-20.
23:28 pusuda bekler Bkz. Özd.6:26; Özd.7:12; Vai.7:26. birçok erkeği yoldan çıkarır Krş. Özd.7:26.
23:29-35 Ayyaşlığın bedensel ve psikolojik etkileri üzerine canlı bir anlatım.
23:35 Yeniden içmek için Acı ve sefalet, ayyaşın ahmaklığını tekrarlamasına engel olamaz (krş. Özd.26:11; Özd.27:22; Yşa.56:12; Amo.4:1).

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş