İbraniler 4

4
Tanrı'nın Huzur Diyarı
1Bu nedenle Tanrı'nın huzur diyarına girme vaadi hâlâ geçerliyken, herhangi birinizin buna erişmemiş sayılmasından korkalım. 2Çünkü onlar gibi biz de iyi haberi aldık. Ama onlar duydukları sözü imanla birleştirmedikleri için bunun kendilerine bir yararı olmadı. 3 Biz inanmış olanlar huzur diyarına gireriz. Nitekim Tanrı şöyle demiştir:
“Öfkelendiğimde ant içtiğim gibi,
Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.”
Oysa Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır. 4 Çünkü bir yerde yedinci günle ilgili şunu demiştir:
“Tanrı bütün işlerinden yedinci gün dinlendi.”
5 Bu konuda yine diyor ki,
“Onlar huzur diyarıma asla girmeyecekler.”
6Demek ki, bazılarının huzur diyarına gireceği kesindir. Daha önce iyi haberi almış olanlar söz dinlemedikleri için o diyara giremediler. 7 Bu yüzden Tanrı, uzun zaman sonra Davut'un aracılığıyla, “bugün” diyerek yine bir gün belirliyor. Daha önce denildiği gibi,
“Bugün O'nun sesini duyarsanız,
Yüreklerinizi nasırlaştırmayın.”
8 Eğer Yeşu onları huzura kavuştursaydı, Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi. 9Böylece Tanrı halkı için bir Şabat Günü rahatı kalıyor. 10 Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse, O'nun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir. 11Bu nedenle o huzur diyarına girmeye gayret edelim; öyle ki, hiçbirimiz aynı tür sözdinlemezlikten ötürü düşmesin.
12Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. 13Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır.
Başkâhinimiz İsa
14Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük başkâhinimiz olduğu için açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. 15Çünkü başkâhinimiz zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama günah işlememiştir. 16Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

4:1 huzur diyarına girme vaadi Bkz. Çık.33:14; krş. Yas.1:19-20 ve ilgili not. hâlâ geçerliyken Bu vaat Tanrı’nın İbrahim’e verdiği antlaşma vaatlerinde temellenmiş (bkz. Yar.15:12-21; Yar.17:1-8; Yar.22:15-18), daha sonra Davut’la yaptığı antlaşmayla pekiştirilmiş (bkz. 2Sa.7:5-16 ve ilgili notlar; krş. 1Kr.5:4 ve ilgili not) ve sonunda Mesih’in yeni yaratılışta hüküm sürmesiyle tamamen yerine gelmiştir (bkz. Yşa.11:1-9 ve ilgili notlar; Yşa.65:17; Yşa.66:22; Va.21:1-4).
4:3 Biz inanmış olanlar huzur diyarına gireriz İsrail için Kenan topraklarındaki huzura erişmek Tanrı’nın vaadine iman etmeyi gerektirdiği gibi, insanlar için kurtuluş da (huzur diyarına, yani hem cennete hem de Tanrı’nın Egemenliği’ne giriş) İsa Mesih’e iman etmeyi gerektirir (bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716). Tanrı dünyanın kuruluşundan beri işlerini tamamlamıştır Tanrı yaratılışın yedinci gününde yaratma işini tamamladı ve “dinlendi” (bkz. İbr.4:4; Yar.2:2); böylelikle huzur diyarını hazırlamış oldu. Tanrı’nın vaat ettiği huzur diyarı (Yar.4:10-11), insanların içsel huzuru değil, herkesi ortak olmaya çağırdığı kendi huzurudur. İman edenler bu huzura şimdiden kavuşmuştur.
4:7 “bugün” diyerek Bkz. İbr.3:13.
4:6-8 Mez.95:7-8’de söz edilen davetin devamlılığının da gösterdiği gibi, huzur diyarına giriş İsrail’in Yeşu yönetiminde Kenan topraklarına girişiyle son bulmamıştır; kurtuluş çağrısı hâlâ geçerlidir (bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716).
4:8-10 Dinlenme günü olan Şabat, vaat edilen huzur dolu yaş amın bir işareti ve teminatıdır. Buradaki “huzur diyarı”, ya Eski Antlaşma’da bulunan Tanrı’nın Egemenliği’yle ilgili vaatlerin yerine gelmesi ya da imanlının ebediyen sürecek “dinlenmesi” (cennet; Va.14:13) anlamına gelir. İmanlının “huzur”u, hoşnut olmadığı durumları (özellikle sıkıntılarını) düzeltmek için kendi çabalarına değil, hayatında bilgeliği ve iyiliğiyle etkin olan Tanrı’ya güvenmesine bağlıdır.
4:12 Tanrı’nın sözü Tanrı’nın sözlü ve yazılı vahyinden söz edilmektedir. Tanrı’nın diri sözü Tanrı’nın tasarısını gerçekleştirmekte etkindir (bkz. Mez.19:7-11; Mez.107:20; Mez.147:15,Mez.147:18; Yşa.40:8; Yşa.55:11; Gal.3:8; Ef.5:26; Yak.1:18; 1Pe.1:23). Canla ruhu, ilikle eklemleri Bireyin varlığının bütünü (bkz. 1Se.5:23 ve ilgili not).
3:7-4:13 Mez.95:7-11’in bir açıklaması (bkz. Giriş). Bir yandan imansızlığa karşı uyarıda bulunulurken (ikinci kez; bkz. İbr.2:1-4’e ait not), öbür yandan Mesih’in Musa’dan üstünlüğünden söz etmeye devam edilir.
4:11-13 Bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716; Yargı, s.260; Bilgi Kutusu: Ölüm, s.1660. İbr.4:8-10’da söz edilen huzura kavuşmak sadece Mesih’e imanla mümkündür.
4:14 gökleri aşan Günahları Bağışlatma Günü’nde tapınaktaki En Kutsal Yer’e giren başkâhine benzer biçimde (bkz. Lev.16:15,Lev.16:17), Mesih İsa da günahları arındıran eylemi (çarmıhtaki ölümü) tamamlayarak göksel tapınağa (Tanrı’nın huzuruna) girmiştir (bkz. İbr.1:11-10 :18; Elç.1:9-11; Rom.3:25-26; 1Pe.1:18-19; 1Yu.1:7). büyük başkâhinimiz Bkz. İbr.2:17 ve ilgili not; İbr.3:1. benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım Bu sözlerle mektubu alan kişilerin imandan sapma tehlikesi altında olduğu ima edilmektedir (bkz. İbr.2:1; İbr.3:6,İbr.3:14).
4:15 her alanda bizim gibi denenmiş Bkz. İbr.2:18. ama günah işlememiştir Bkz. Mat.4:1-11 ve ilgili notlar; Yu.8:46; 2Ko.5:21; 1Yu.3:8.
4:14-7:28 Mez.110:4’ün bir açıklaması (bkz. Giriş). Başkâhin Mesih’in kâhin Harun’dan üstünlüğü açıklanmaktadır (bkz. Bilgi Kutusu: Kâhinler, s.128).

Videolar

İbraniler Girişi

Genel Bakış: Yazar ne kendi kimliğini, ne de mektubu kime yazdığını açıklıyor. Böylece işimiz, metinde verilen ipuçlarından bazı sonuçlar çıkarmaya kalıyor. Yazarın kendisi, İsa'nın on iki elçisi arasında yer almaz; ama İsa'nın öğretilerini ilk izleyicilerinden duymuştur (2:2-3). Eski Antlaşma'yı iyi bildiği apaçık; Eski Antlaşma'dan yaptığı 29 aktarmanın yanısıra, 50'nin üzerinde bölümden de söz eder. Geleneksel başlıkla (İbraniler'e) içeriğin tamamı, mektubun Yahudi asıllı Mesih inanlılarına yazıldığını gösteriyor. Bu insanlar, daha önce ölüm derecesinde olmamakla birlikte, inançları uğruna büyük baskılara uğramışlardı1. Ama şimdi o kadar gayretli görünmüyorlar. Bunun için inandıklarına sımsıkı sarılmaya özendiriliyorlar2. Mektubun İ.S. 70'ten önce yazıldığı anlaşılıyor. Çünkü Yeruşalim'deki tapınağın İ.S. 70 yılında yıkılmasından hiç söz edilmiyor. Tersine yazar, tapınakta sürekli sunulan sunulardan söz ediyor (örn. 9:6-9).

Mektubun İçeriği: Yazarın ilk sözleri, iletmek istediği bildiriyi özetliyor: «Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir». İbraniler, özde Tanrı Oğlu'na ilişkin bir mektuptur3. Yazar, Oğul'u meleklerden (1:4-14; 2:15-18) ve Musa'dan (3:2-6) üstün gösterir. Zayıflıklarımızı bilen, «Kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkan» ve kendisinin aracılığıyla «Tanrı'ya yaklaşanları tümüyle kurtarabilen» başkâhin O'dur (4:15; 9:26; 7:25). Başkâhin olarak ortaya çıkması, Kutsal Yasa'da değişikliği gerekli kılıyor4; yeni bir antlaşma eskisinin yerini alıyor. Bu yeni antlaşmaya göre Tanrı diyor ki, «Yasalarımı zihinlerine işleyeceğim, yüreklerine yazacağım. Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacak... Suçlarını bağışlayacağım, günahlarını artık anmayacağım»5. İsa, Tanrı'nın huzuruna giden yeni bir yol açtı. Biz de Tanrı'ya güvenle yaklaşabiliriz (10:19-22).

Mektup ayrıca Tanrı'dan uzaklaşmak tehlikesiyle ilgili uyarılar içerir6. «İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır» ifadesinin yer aldığı 11. bölüm, iman konusunda eşsiz bir bölümdür. İmanda örnek alınacak erkek ve kadınlardan söz ediliyor. Bunlar öyle kişiler ki, «Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor.»

Mektubun son bölümü uygulamaya yönelik öğütler içerir.

Ana Hatlar:

1:1-3 Giriş
1:4-3:6 Mesih'in üstünlüğü
3:7-4:13 Yüreklerinizi nasırlaştırmayın
4:14-7:28 Başkâhinimiz Mesih
8:1-9:28 Daha iyi bir antlaşma
10:1-39 Daha iyi bir kurban
11:1-40 İmanın zaferi
12:1-29 Tanrı sözünü reddetmeyin
13:1-25 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 27

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş