2. Samuel 7:5-16

5“Git, kulum Davut'a şöyle de: ‘RAB diyor ki, oturmam için bana sen mi tapınak[a] yapacaksın? 6İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana konutta oturmadım. Bir çadırda orada burada konaklayarak dolaşıyordum. 7İsrailliler'le birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde, halkım İsrail'i gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine, neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız diye hiç sordum mu?’
8“Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin: ‘Her Şeye Egemen RAB diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. 9Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. 10-11Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi, bir daha onlara baskı yapmasınlar. Seni bütün düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım.
“ ‘RAB senin için bir soy yetiştireceğini belirtiyor: 12 Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. 13Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. 14 Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Kötülük yapınca, onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim. 15Ama senin önünden kaldırdığım Saul'dan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. 16Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir.’ ”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
7:1-29 Bkz. Giriş. Burada her ne kadar “antlaşma” sözcüğü geçmese de, Davut Tanrı’ya, kendisiyle bir antlaşma yaptığının farkında olduğunu gösteren bir karşılık verir (bkz. 2Sa.23:5; Mez.89:3,Mez.89:28,Mez.89:34,Mez.89:39 ; ayrıca bkz. 2Sa.7:10-11,2Sa.7:16,2Sa.7:20,2Sa.7:28’e ait notlar).Ayrıca bu bölümdeki 5-7,10-11,13,16,16,25-27,29. ayetlerde geçen İbranice “beyt” sözcüğü, “tapınak”, “konut” ve “soy” olarak çevrilmiştir. RAB, kendisine bir “ev” yapmak isteyen Davut için bir “ev” (yani hanedanlık) kuracaktır.
7:5 sen mi? Davut’un arzusu övgüye değerdi (1Kr.8:18-19), ancak onun yeteneği ve görevi, İsrail halkının vaat edilen topraklarda güvenliğe ve rahata kavuşmasına dek RAB’bin savaşlarını yürütmekti (bkz. 2Sa.1:10; 1Kr.5:3).
7:9 Önünden bütün düşmanlarını yok ettim Bkz. 2Sa.7:1’ e ait not.
7:10-11 Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp RAB’bin Davut’u kral olarak seçmesinin amacı buydu. Seni... rahata kavuşturacağım Bkz. 2Sa.7:1,2Sa.7:9. RAB senin için... belirtiyor Krş. 2Sa.7:5. Davut’la yapılan bu antlaşma, Nuh’la, Avram’la ve Pinehas’la yapılanlar gibi koş ulsuzdur (bkz. Yar.9:9-10’a ait not) ve yalnızca RAB’bin değişmez ve lütufkâr tasarısına dayanmaktadır. RAB, kendisine bir “ev” yapmak isteyen Davut için bir “ev” (yani hanedanlık) kuracaktır (Yar.7:16). Halkı İsrail’i, İbrahim’in zamanından itibaren çoğaltan RAB, bu hanedanlık aracılığıyla İsrail’e verdiği vaadi yerine getirecek, halkını vaat edilen topraklarda gönence kavuşturacaktır. Bu vaat, nihai olarak, Yahuda oymağından, Davut’un soyundan gelen İsa Mesih’in egemenliğinde tam olarak yerine gelecektir (bkz. 2Sa.23:5; Mez.89:3-4,Mez.89:30-37 ve ilgili not; Mez.132:11-18; Yşa.9:1-7; Yşa.55:3; Mat.1:1; Luk.1:32-33,Luk.1:69-78 ; Elç.2:29-30; Elç.13:22-23; Rom.1:2-3; 2Ti.Rom.2:8; Va.3:7; Va.5:5; Va.22:16).
7:12 senden sonra... ortaya çıkarıp Saul’un soyunun tersine, Davut’un krallık soyu onun ölümünden sonra da sürecekti (bkz. 2Sa.6:23’e ait not).
7:13 Adıma bir tapınak kuracak olan odur Tanrı, ancak halkın yerleştiği topraklar ile Davut’un hanedanlığı (oğlu Süleyman ile) güvende olduktan sonra, tahtının (Antlaşma Sandığı’nın) bulunacağı yer olan tapınağın yapılmasını isteyecektir (1Ta.6:31 ; 1Ta.28:2).
7:14 baba... oğul RAB’bin Kral Davut’un soyuna yönelik bu vaadi, krallık görevini üstlenecek kişinin “babasının” (RAB’bin) yetkili temsilcisi olarak halkı yönetmesi gerektiğini ifade eder (bkz. Mez.2:7; Mez.45:6; Mez.89:27’ye ait not; ayrıca bkz. 2Sa.89:26). Bu vaat nihai olarak İsa Mesih’in egemenliğinde yerine gelecektir (bkz. İbr.1:5 ve ilgili not).
7:15 sevgiyi Bkz. Mez.6:4’e ait not.
7:16 tahtın sonsuza dek sürecek Bkz. 2Sa.7:10-11’ e ait not; ayrıca bkz. Giriş. RAB’bin, Davut’un soyu hakkında verdiği ebedi krallık vaadi, sonraki yıllarda pek çok peygamberin sözlerinde tekrar tekrar vurgulanır ve İsrail halkının Mesih’in gelişine dayalı umudunun temeli olur.

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş