2. Samuel 7:28

28Ey Egemen RAB, sen Tanrı'sın! Sözlerin gerçektir ve kuluna bu iyilikleri söz verdin.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
7:1-29 Bkz. Giriş. Burada her ne kadar “antlaşma” sözcüğü geçmese de, Davut Tanrı’ya, kendisiyle bir antlaşma yaptığının farkında olduğunu gösteren bir karşılık verir (bkz. 2Sa.23:5; Mez.89:3,Mez.89:28,Mez.89:34,Mez.89:39 ; ayrıca bkz. 2Sa.7:10-11,2Sa.7:16,2Sa.7:20,2Sa.7:28’e ait notlar).Ayrıca bu bölümdeki 5-7,10-11,13,16,16,25-27,29. ayetlerde geçen İbranice “beyt” sözcüğü, “tapınak”, “konut” ve “soy” olarak çevrilmiştir. RAB, kendisine bir “ev” yapmak isteyen Davut için bir “ev” (yani hanedanlık) kuracaktır.
7:18-29 Davut, kendisine verilen bu vaadin öncelikle İsrail halkının yararına olduğunu ve bunun tüm ulusların kutsanacağını, böylelikle herkesin RAB’bi onurlandıracağını ve öveceğini anlıyor.
7:28 bu iyilikleri Çoğunlukla RAB’bin antlaşmasından söz edilirken geçen “iyilik” sözcüğü için İbranice’de, yaratılışın iyi olduğu söylenirken kullanılan sözcük ( “tov”, Yar.1:2’deki gibi) veya sevgi veya bağlılık anlamlarına gelen sözcük ( “hesed”, Rut.2:20’deki gibi) kullanılabilir. Bunlar, RAB’bin vaatlerine olan sadakatini ve insanın bu iyiliğe layık olmadığını ama buna sahip olduğu için başkalarına da aynı iyiliği göstermekle yükümlü olduğu anlamlarını içerir (bkz. 2Sa.7:1-29’a ait not; bkz. örn. Say.10:29,Say.10:32; Yas.26:11; 1Sa.2:32; Yşa.63:7; Yer.29:32; Yer.32:40-41; Yer.33:9).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş