2. Samuel 7:10-11

10-11Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi, bir daha onlara baskı yapmasınlar. Seni bütün düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1-24:25 5. bölümden itibaren 2. Samuel Kitabı’nın bazı bölümleri 1. Tarihler Kitabı ile paraleldir (ayrıca bkz. 2Sa.3:2-5).
7:1-29 Bkz. Giriş. Burada her ne kadar “antlaşma” sözcüğü geçmese de, Davut Tanrı’ya, kendisiyle bir antlaşma yaptığının farkında olduğunu gösteren bir karşılık verir (bkz. 2Sa.23:5; Mez.89:3,Mez.89:28,Mez.89:34,Mez.89:39 ; ayrıca bkz. 2Sa.7:10-11,2Sa.7:16,2Sa.7:20,2Sa.7:28’e ait notlar).Ayrıca bu bölümdeki 5-7,10-11,13,16,16,25-27,29. ayetlerde geçen İbranice “beyt” sözcüğü, “tapınak”, “konut” ve “soy” olarak çevrilmiştir. RAB, kendisine bir “ev” yapmak isteyen Davut için bir “ev” (yani hanedanlık) kuracaktır.
7:10-11 Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp RAB’bin Davut’u kral olarak seçmesinin amacı buydu. Seni... rahata kavuşturacağım Bkz. 2Sa.7:1,2Sa.7:9. RAB senin için... belirtiyor Krş. 2Sa.7:5. Davut’la yapılan bu antlaşma, Nuh’la, Avram’la ve Pinehas’la yapılanlar gibi koş ulsuzdur (bkz. Yar.9:9-10’a ait not) ve yalnızca RAB’bin değişmez ve lütufkâr tasarısına dayanmaktadır. RAB, kendisine bir “ev” yapmak isteyen Davut için bir “ev” (yani hanedanlık) kuracaktır (Yar.7:16). Halkı İsrail’i, İbrahim’in zamanından itibaren çoğaltan RAB, bu hanedanlık aracılığıyla İsrail’e verdiği vaadi yerine getirecek, halkını vaat edilen topraklarda gönence kavuşturacaktır. Bu vaat, nihai olarak, Yahuda oymağından, Davut’un soyundan gelen İsa Mesih’in egemenliğinde tam olarak yerine gelecektir (bkz. 2Sa.23:5; Mez.89:3-4,Mez.89:30-37 ve ilgili not; Mez.132:11-18; Yşa.9:1-7; Yşa.55:3; Mat.1:1; Luk.1:32-33,Luk.1:69-78 ; Elç.2:29-30; Elç.13:22-23; Rom.1:2-3; 2Ti.Rom.2:8; Va.3:7; Va.5:5; Va.22:16).

Videolar

2. Samuel Girişi

1. Samuel'in devamı olan 2. Samuel Kitabı Kral Davut'un krallığının bir tarihçesidir. Davut önce Yahuda oymağının (1-4 bölümleri), sonra bütün İsrail'in kralı oldu (5-24 bölümleri).

2. Samuel Kitabı Davut'un krallığını pekiştirmek ve birliği sağlamak için içte ve dışta düşmanlarıyla nasıl bir mücadeleye giriştiğini canlı bir şekilde anlatır. Ayrıca Tanrı'nın Davut'la yaptığı antlaşmayı ve Davut'un yerine tahta kimin geçeceğini anlatır.

Davut imanlı, Tanrı'ya bağlı ve halkın saygısını kolayca kazanan biri olarak tanıtılıyor bu kitapta. Bazen de acımasız, bencil duygularına kapılıp günah işleyen biri olarak da tanıtılıyor. Ama Rab'bin Peygamberi Natan günahını ortaya çıkarınca, itiraf etti ve Tanrı'nın ona vereceği cezayı kabul etti.

Davut'un yaşamı ve başarıları İsrail halkını o denli çok etkiledi ki, kendisinden sonra halk sıkıntıya düştüğünde onun soyundan gelecek ve ona benzeyecek bir kral için özlem duydu.

Ana Hatlar:

1:1-4:12 Davut'un Yahuda krallığı
5:1-24:25 Davut'un bütün İsrail krallığı
a. 5:1-10:19 İlk yıllar
b. 11:1-12:25 Davut'la Bat-Şeva olayı
c. 12:26-20:26 Sıkıntılar ve zorluklar
ç. 21:1-24:25 Son yıllar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş