1. Selanikliler 2:1-12

2
Pavlus'un Selanik'teki Hizmeti
1Kardeşler, size yaptığımız ziyaretin boşa gitmediğini siz de biliyorsunuz. 2 Bildiğiniz gibi, daha önce Filipi'de eziyet görmüş, aşağılanmıştık. Ama şiddetli karşı koymalara rağmen, tanrısal Müjde'yi size duyurmak için Tanrımız'dan cesaret aldık. 3Çağrımız yalana ya da kirli bir amaca dayanmıyor; bunun hileli bir yönü de yoktur. 4Tersine, Tanrı tarafından Müjde'yi emanet almaya layık görüldüğümüz için, insanları değil, yüreklerimizi sınayan Tanrı'yı hoşnut edecek biçimde konuşuyoruz. 5Bildiğiniz gibi, hiçbir zaman pohpohlayıcı sözlerle ya da açgözlülüğü örten bir maskeyle gelmedik. Tanrı buna tanıktır. 6İnsanlardan –ne sizden ne başkalarından– gelecek övgünün peşinde de değildik. 7Mesih'in elçileri olarak size ağırlığımızı hissettirebilirdik. Ama çocuklarını bağrına basan bir anne gibi size şefkatle davrandık. 8Sizlere öylesine gönülden bağlanmıştık ki, sizinle yalnız Tanrı'nın Müjdesi'ni değil, kendi canlarımızı da paylaşmaya razıydık. Çünkü sizi o denli çok sevdik!
9Evet, kardeşler, nasıl uğraşıp didindiğimizi anımsarsınız. Hiçbirinize yük olmamak için gece gündüz çalıştık, Tanrı'nın Müjdesi'ni size duyurduk. 10İman eden sizlere karşı davranışımızın ne denli kutsal, adil, kusursuz olduğuna siz tanıksınız; Tanrı da buna tanıktır. 11Bildiğiniz gibi, bir baba çocuklarına nasıl davranırsa, her birinize öyle davrandık. 12Sizi yüreklendirdik, teselli ettik; sizleri egemenliğine ve yüceliğine çağıran Tanrı'ya yaraşır biçimde yaşamaya özendirdik.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:2 eziyet görmüş Bkz. Elç.16:19-40.
2:7 ağırlığımızı hissettirebilirdik Elçiler, imanlılar topluluğundan destek talep etmek hakkına sahipti (bkz. 1Ko.9:3-14; 2Ko.11:7-11).
2:9 nasıl uğraşıp didindiğimizi Grekler sıradan işleri hor görür, bu işlerde köleleri çalıştırırlardı ; ancak bir Yahudi Romalı olan Pavlus her işi yapar ve bundan utanmazdı. Maddi yönden başkalarına yük olmamaya özen gösterirdi.
2:1-12 Bkz. Bilgi Kutusu: Hizmet, s.1784. Mesih’e hizmet edenlerin başarılı olmalarının bazı temel unsurları açıklanmaktadır: (1) Böyle bir kişinin bildirisi Tanrı’nın Müjdesi’dir ( 1Se.2:2); (2) kirli amaçları yoktur ( 1Se.1:3), insanları hoşnut etmeyi amaçlamaz ( 1Se.1:4), açgözlü ( 1Se.2:5) veya insanlar tarafından övülmek niyetinde değildir (1Se.1:6), Tanrı’yı hoşnut etmek ister ( 1Se.2:4); (3) hilekâr (1Se.2:3) veya pohpohlanma peşinde biri değildir ( 1Se.1:5). Cesaret ( 1Se.1:2) şefkat ( 1Se.1:7), sevgi ( 1Se.1:8,1Se.1:11), çalışkanlık ( 1Se.1:9) ve kutsallık ( 1Se.1:10) gibi erdemlere sahiptir.
2:12 egemenliğine Bkz. Bilgi Kutusu: Tanrı’nın Egemenliği, s.1383; Mat.1:1-2; Luk.4:43 ; Elç.20:25 ve ilgili notlar. yüceliğine Tanrı’nın nihai tasarısı, imanlıların hepsinin Mesih’in yüceliğine ortak olmasıdır (bkz. Rom.8:18-30; 2Pe.1:3-4).

Videolar

1. Selanikliler Girişi

Genel Bakış: Pavlus Müjde'yi yaymak için yaptığı ikinci yolculukta Selanik Kenti'ne uğradı1. Bu işlek liman kenti, Roma İmparatorluğu'nun Makedonya eyaletinin de başkentiydi. Pavlus'un ziyareti oldukça kısa sürdü. O kadar çok kişiyi İsa'ya döndürdü ki, Yahudi önderler halkı ayaklandırarak onu kenti terk edip yoluna devam etmeye zorladı. Pavlus, ayrılışından sonra çeşitli sıkıntılarla karşılaşan yeni inanlılar için çok kaygı çekiyordu2. Durumlarını öğrenmek ve onları yüreklendirmek için Timoteos'u Atina'dan Selanik'e gönderdi. Timoteos Selanik'teyken Pavlus Korint'e geçti3. Mektup kaleme alındığı sıralarda Timoteos, Selanik'teki inanlıların gösterdiği gelişmelerle ilgili olumlu haberlerle Pavlus'un yanına dönmüştü4. Elç. 18:12'de Pavlus'un Korint'teki Vali Gallio'nun önüne nasıl çıkarıldığını okuyoruz. Gallio'nun, İ.S. 51-52 yılları arasında Korint'te görev yaptığını belirten yazıt sayesinde, bu mektubun İ.S. 50 yılı dolaylarında yazıldığını anlıyoruz.

Mektubun İçeriği: Mektup, Selanik kilisesi için Tanrı'ya sunulan teşekkürle başlıyor5. Selanik'teki inanlılar, baskılara dayanmakla kalmayıp Müjde'yi civar bölgede de yaymışlardı. Pavlus, arkadaşlarıyla birlikte Selanik'teyken nasıl bir yaşam sürdüğünü, Selanikliler için nasıl kaygılandığını hatırlatıyor6 ve onları tekrar görmeyi ne denli arzuladığını dile getiriyor7. Pavlus, iman konusundaki eksiklerini tamamlamak istiyor. O güne kadarki gayretlerini överken daha da ilerlemelerini arzu ediyor8. Böylece onları ahlaksızlıktan uzak kalmaya çağırıyor9, birçok alanda yüreklendiriyor10.

Pavlus, Selanik'teki inanlıların aklını kurcalayan şu soruya değiniyor: Mesih tekrar gelmeden ölen inanlılara ne olacak? Umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmelerini önlemek için11 Mesih'in gelişinde ilk dirilecek olanların Mesih'e ait olarak ölenler olduğunu söylüyor. Mesih'in ikinci gelişi işlenen önemli konulardan biridir12.

Ana Hatlar:

1:1-10 Selanikli inanlılar için sunulan şükranlar
2:1-16 Pavlus'un Selanik'teki etkinlikleri
2:17-3:13 Pavlus'un kaygıları, Selanik'ten gelen iyi haberler
4:1-12 Tanrı'yı hoşnut etmenin yolu
4:13-5:11 Mesih'in ikinci gelişi
5:12-28 Son öğütler

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş