Eyüp 38

38
Tanrı Konuşuyor
1RAB kasırganın içinden Eyüp'ü şöyle yanıtladı:
2 “Bilgisizce sözlerle
Tasarımı karartan bu adam kim?
3Şimdi erkek gibi kuşağını beline vur da,
Ben sorayım, sen anlat.
4“Ben dünyanın temelini atarken sen neredeydin?
Anlıyorsan söyle.
5Kim saptadı onun ölçülerini? Kuşkusuz biliyorsun!
Kim çekti ipi üzerine?
6Neyin üstüne yapıldı temelleri?
Kim koydu köşe taşını,
7Sabah yıldızları birlikte şarkı söylerken,
İlahi varlıklar[a] sevinçle çığrışırken?
8 “Denizin ardından kapıları kim kapadı,
Ana rahminden fışkırdığı zaman;
9Ona bulutları giysi,
Koyu karanlığı kundak yaptığım,
10Sınırını koyduğum,
Kapılarıyla sürgülerini yerleştirdiğim,
11‘Buraya kadar gelip öteye geçmeyeceksin,
Gururlu dalgaların şurada duracak’ dediğim zaman?
12“Sen ömründe sabaha buyruk verdin mi,
Şafağa yerini gösterdin mi;
13Yeryüzünün uçlarını tutsun,
Oradaki kötüler silkilip atılsın diye?
14Mühür basılan balçık gibi biçim değiştirir yeryüzü,
Giysi kıvrımları gibi göze çarpar.
15Kötülerin ışıkları alınır,
Kalkan kolları kırılır.
16“Denizin kaynaklarına vardın mı,
Gezdin mi enginin diplerinde?
17Ölüm kapıları sana gösterildi mi?
Gördün mü ölüm gölgesinin kapılarını?
18Dünyanın genişliğini kavradın mı?
Anlat bana, bütün bunları biliyorsan.
19“Işığın bulunduğu yerin yolu nerede?
Ya karanlık, onun yeri neresi?
20Onları yerlerine götürebilir misin?
Evlerinin yolunu biliyor musun?
21Bilmediğin şey yok zaten,
Çünkü onlarla aynı zamanda doğmuştun!
O kadar yaşlısın!
22“Karın ambarlarına girdin mi,
Dolunun ambarlarını gördün mü?
23Ben onları sıkıntılı günler için,
Kavga ve savaş günleri için saklıyorum.
24Nerede ışığın dağıtıldığı,
Doğu rüzgarının yeryüzüne saçıldığı yere giden yol?
25Kim sellere kanal,
Yıldırımlara yol açtı;
26Kimsenin yaşamadığı toprakları,
İnsanın bulunmadığı çölü sulasın diye;
27Kurak ve ıssız yeri doyursun,
Ot bitirsin diye?
28Yağmurun babası var mı?
Çiy damlalarını kim yarattı?
29Buz kimin rahminden çıktı?
Göklerden düşen kırağıyı kim doğurdu,
30Sular taş gibi katılaşıp
Enginin yüzü donunca?
31 “Ülker yıldızlarını bağlayabilir misin?
Oryon'un bağlarını çözebilir misin?
32Mevsimlerinde çıkartabilir misin takımyıldızları?
Büyük ve Küçük Ayı'ya yol gösterebilir misin?
33Biliyor musun göklerin yasalarını?
Tanrı'nın yönetimini yeryüzünde kurabilir misin?
34“Başına bol yağmur yağsın diye
Bulutlara sesini duyurabilir misin?
35Varıp da, ‘Buradayız’ desinler diye,
Şimşekleri gönderebilir misin?
36Kim mısırturnasına bilgelik,
Horoza[b] anlayış verdi?
37Kimin bulutları sayacak bilgisi var?
Kim göklerin tulumlarını boşaltabilir,
38Toprak sertleşip
Parçaları birbirine yapışınca?
39“Dişi aslanlar için sen avlanabilir misin,
Genç aslanların karnını doyurabilir misin,
40İnlerine sindikleri,
Çalılıkta pusuya yattıkları zaman?
41Kuzguna yiyeceğini kim sağlıyor,
Yavruları Tanrı'ya feryat edip
Açlıktan kıvrandığı zaman?
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

38:1-42:6 RAB’bin iki konuşması buradan başlar (Eyü.38:1-40:2; Eyü.40:6-41:34). Eyüp bu konuşmaların her birine kısa yanıtlar verir (Eyü.40:3-5; Eyü.42:1-6).
38:1 RAB Bkz. Eyü.2:7’ye ait not. kasırganın Tanrı’nın kasırganın içinden konuşması Eyüp’e verdiği bildirinin bir parçasıdır. Bu bildiri, hayatın vahşi, gizemli ve insanın denetleme becerisini aşan kısmıyla ilgilidir. Tanrı’nın korkutucu “farklılığını” ilan eder ve insandan alçakgönüllü bir karşılık bekler.
38:2 Tasarımı karartan Tanrı, Eyüp’ün yakınmalarının ve öfkesinin (bkz. Eyü.9:22-24; Eyü.10:3; Eyü.19:6-7; Eyü.24:1-12; Eyü.27:2; Eyü.31:35) haksız olduğunu ve bunun kendisiyle ilgili (ceza-ödül öğretisinin yanlış değerlendirilmesi sonucu olarak) kısıtlı anlayışından ileri geldiğini bildirir.
38:3 Bkz. Eyü.40:7; ayrıca bkz. Eyü.42:4. Eyüp, çektiği acılar karşısında Tanrı’nın sessiz kalmasına itiraz etmiş (Eyü.13:24; Eyü.19:7; Eyü.23:8-9; Eyü.30:20), suçsuzluğunu öne sürerken (31. bölüm) çektiği acıların hesabını Tanrı’ya sormuştu (Eyü.31:35). Tanrı, Eyüp’ün sorularına yanıt vermez ve ona sorular yöneltir. Tanrı’nın Eyüp’e verdiği yanıtlar düşündürücü sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular karşısında Eyüp, bilgeliğinin ve anlayışının yetersiz olduğunu kabul edecektir (Eyü.42:1-6).
38:4-38 Tüm yaratılış, Tanrı’nın mutlak bilgeliğinin ve gücünün göstergesidir (bkz. Eyü.38:39-39:30’a ait not).
38:7 birlikte şarkı söylerken... sevinçle çığrışırken Bkz. Eyü.1:6’ya ait not. Dünyanın yaratılışıyla ilgili olarak Yaratılış Kitabı’nda söz edilmeyen bir başka ayrıntı verilmektedir: Yaratılış sırasında yaşanan sevinç.
38:11 dediğim zaman Rab tek bir sözüyle denize boyun eğdirir (bkz. Mar.4:41 ve ilgili not; Luk.8:24-25).
38:13,15 kötüler Eyüp Tanrı’nın yönetiminin adaletten yoksunluğunu ima etmişti (bkz. Eyü.9:22-24; Eyü.10:3; Eyü.12:16-25; Eyü.19:6; Eyü.24:1-12).
38:22-23 Dolunun... savaş günleri için Bkz. örn. Yşu.10:11.
38:31-32 Ülker... Oryon’un... Küçük ve BüyükAyı’ya Bkz. Eyü.9:9’a ait not. Mevsimlerinde Eski çağlarda insanlar mevsimleri belirlemek için takımyıldızların hareketlerini takip ederdi.
38:36 mısırturnasına... Horoza Hava durumundaki değişiklikleri önceden sezdikleri düşünülüyordu. Bu iki sözcük,”yüreğimiz” ve “aklımız” anlamına da gelebilir.
38:39-39:30 Hayvanlar alemi, Tanrı’nın mutlak egemenliğini, eşsiz yaratıcılığını ve sevgiyle gösterdiği özeni yansıtır (bkz. Eyü.38:4-38’e ait not). Her yaratıkta görülen hayranlık verici nitelikler, Tanrı’nın bilgeliğinin ve her şeyi gözettiğinin göstergesidir.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş