Eyüp 42

42
Eyüp'ün Yeni Bir Yaşama Dönüşü
1O zaman Eyüp RAB'bi şöyle yanıtladı:
2“Senin her şeyi yapabileceğini biliyorum,
Hiçbir amacına engel olunmaz.
3 ‘Tasarımı bilgisizce karartan bu adam kim?’ diye sordun.
Kuşkusuz anlamadığım şeyleri konuştum,
Beni aşan, bilmediğim şaşılası işleri.
4 “ ‘Dinle de konuşayım’ dedin,
‘Ben sorayım, sen anlat.’
5Kulaktan duymaydı bildiklerim senin hakkında,
Şimdiyse gözlerimle gördüm seni.
6Bu yüzden kendimi hor görüyor,
Toz ve kül içinde tövbe ediyorum.”
Rab'bin Kararı
7RAB Eyüp'le konuştuktan sonra, Temanlı Elifaz'a: “Sana ve iki dostuna karşı öfkem alevlendi” dedi, “Çünkü kulum Eyüp gibi hakkımda doğruyu konuşmadınız. 8Şimdi yedi boğa, yedi koç alıp kulum Eyüp'ün yanına gidin, kendiniz için yakmalık sunu sunun. Kulum Eyüp sizin için dua etsin. Çünkü onun duasını kabul eder, aptallığınızın karşılığını vermem. Kulum Eyüp gibi hakkımda doğruyu konuşmadınız.” 9Temanlı Elifaz, Şuahlı Bildat, Naamalı Sofar gidip RAB'bin söylediğini yaptılar. RAB de Eyüp'ün duasını kabul etti.
Tanrı Eyüp'ü Yeniden Bolluğa Kavuşturuyor
10 Eyüp dostları için dua ettikten sonra, RAB onu eski gönencine kavuşturup ona önceki varlığının iki katını verdi. 11Bütün erkek ve kız kardeşleri, eski tanıdıklarının hepsi Eyüp'ün yanına gelip evinde onunla birlikte yemek yediler. Acısını paylaşıp RAB'bin başına getirmiş olduğu felaketlerden ötürü onu avuttular. Her biri ona bir parça gümüş[a], bir de altın halka verdi. 12RAB Eyüp'ün sonunu başından bereketli kıldı. On dört bin koyuna, altı bin deveye, bin çift öküze, bin eşeğe sahip oldu. 13Yedi oğlu, üç kızı oldu. 14İlk kızının adını Yemima, ikincisinin Kesia, üçüncüsünün Keren-Happuk koydu. 15Ülkenin hiçbir yerinde Eyüp'ün kızları kadar güzel kızlar yoktu. Babaları, kardeşlerinin yanısıra onlara da miras verdi.
16Bundan sonra Eyüp yüz kırk yıl daha yaşadı, oğullarını, dört göbek torunlarını gördü. 17Kocayıp yaşama doyarak öldü.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

38:1-42:6 RAB’bin iki konuşması buradan başlar (Eyü.38:1-40:2; Eyü.40:6-41:34). Eyüp bu konuşmaların her birine kısa yanıtlar verir (Eyü.40:3-5; Eyü.42:1-6).
42:1-6 Eyüp çektiği acılar hakkında Tanrı’dan bir yanıt istemişti. Tanrı Eyüp’e gerçekten yanıt verir, ancak 1. ve 2. bölümlerde Şeytan’la yaptığı konuşmalar hakkında bilgi vermez. Eyüp, doğayla ilgili anlayışının ve onu dizginleyip varlığını adaletle sürdürme yeteneğinin kısıtlı olduğunu öğrenmiştir. Gerçekte, Tanrı’nın ve doğanın anlaşılmaz ve gizemli yolları, hatta Livyatan gibi bir canavarın varlığı bile yanıtın bir parçasıdır. Eyüp artık, Tanrı’nın, yarattığı doğadan soyutlanmış veya kayıtsız olmadığını, onunla çok yakından ilgilendiğini ve adaletle sürekliliğini sağladığını görmüştür (bkz. Eyü.39:1-2). Böylece Eyüp, Tanrı’nın adaleti ve öz yapısıyla ilgili önceden yaptığı önyargılı suçlamalardan ötürü tövbe eder (Eyü.42:3,Eyü.42:6). Neden yaşandığı bilinmeyen sıkıntılar, Tanrı’ya ve O’nun bazen saklı kalan amaçlarına güven duymayı gerektirmektedir (bkz. Bilgi Kutusu: Sıkıntı ve Acılarla İlgili Öğreti, s.734).
42:7-9 Çektiği acılardan ötürü bazı yanlış sözler söylemiş olmasına rağmen tövbe eden Eyüp şimdi övülmekte, üç arkadaşı ise azarlanmaktadır.Arkadaşları Eyüp’ün kesin olarak günahları nedeniyle cezalandırıldığını savunuyorlardı, ancak Eyüp haklıydı (bkz. Bilgi Kutusu: Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti, s.692). Tanrı’nın adına konuştuklarını iddia eden bu adamlar Tanrı’yı adaleti hakkında sorgulayan Eyüp’e yanlış suçlamalar yöneltmişlerdi. Ancak Tanrı’nın sözleri, O’nun yöntemlerini anlamaya çalışan kişilere değer verdiğini göstermektedir.
42:8-9 Sunuyu kabul eden ve kutsayan (dua eden) kişi kutsanandan daha üstündür (bkz. İbr.7:4-7). Bu çarpıcı sözler, henüz iyileşmemiş veya servetine kavuşmamış bir adamın önündeki iyi giyimli üç asil kişi için daha da sarsıcıdır.
42:9 RAB de Eyüp’ün duasını kabul etti Krş. Yas.9:19-20.
42:10 Eyüp’ün onu suçlayıp küçümseyen kişiler için dua etmesi, yüzyıllar sonra Rab İsa’nın Dağdaki Vaaz’da vurgulayacağı erdemlerden biridir (Mat.5:44). Eyüp Mat.31:29’da düşmanının yıkımına sevinmediğini de belirtmiştir (ayrıca bkz. 1Sa.12:23).
42:11 Bkz. Eyü.19:13-1 9 ve ilgili not; Eyü.30:29 ve ilgili not. bir parça gümüş İbranice’den birebir çevirisi: “bir kesita”. Kesita, İÖ ikinci bin yıllık dönemde kullanılan, ağırlığı ve değeri günümüzde bilinmeyen bir para birimiydi.
42:12 Her hayvanın sayısı, Eyüp’ün önceden sahip olduklarına (bkz. Eyü.1:3) kıyasla iki kat fazladır (bkz. Eyü.42:10).
42:15 kardeşlerinin yanı sıra onlara da miras verdi Krş. Say.27:8.
42:16 yüz kırk yıl daha yaşadı Eyüp’ün uzun yaşamı, onu Yaratılış Kitabı’nın ilk bölümlerinde betimlenen kişilerle aynı düzeye çıkarır (Yar.25:7; Yar.35:28; Yar.47:28). dört göbek torunlarını gördü Bkz. Yar.50:23.

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş