Eyüp 5

5
1“Haydi çağır, seni yanıtlayan çıkacak mı?
Meleklerin hangisine yöneleceksin?
2Aptalı üzüntü öldürür,
Budalayı kıskançlık bitirir.
3Ben aptalın kök saldığını görünce,
Hemen yurduna lanet ettim.
4Çocukları güvenlikten uzak,
Mahkeme kapısında ezilir,
Savunan çıkmaz.
5Ürününü açlar yer,
Dikenler arasındakini bile toplarlar;
Mallarını susamışlar[a] yutmak ister.
6Çünkü dert topraktan çıkmaz,
Sıkıntı yerden bitmez.
7Havaya uçuşan kıvılcımlar gibi
Sıkıntı çekmek için doğar insan.
8“Oysa ben Tanrı'ya yönelir,
Davamı O'na bırakırdım.
9Anlayamadığımız büyük işler,
Sayısız şaşılası işler yapan O'dur.
10Yeryüzüne yağmur yağdırır,
Tarlalara sular gönderir.
11Düşkünleri yükseltir,
Yaslıları esenliğe çıkarır.
12Kurnazların oyununu bozar,
Düzenlerini gerçekleştiremesinler diye.
13 Bilgeleri kurnazlıklarında yakalar,
Düzenbazların oyunu son bulur.
14Gündüz karanlığa toslar,
Öğlen, geceymiş gibi el yordamıyla ararlar.
15Yoksulu onların kılıç gibi ağzından
Ve güçlünün elinden O kurtarır.
16Yoksul umutlanır,
Haksızlık ağzını kapar.
17 “İşte, ne mutlu Tanrı'nın eğittiği insana!
Bu yüzden Her Şeye Gücü Yeten'in yola getirişini küçümseme.
18Çünkü O hem yaralar hem sarar,
O incitir, ama elleri sağaltır.
19Altı kez sıkıntıya düşsen seni kurtarır,
Yedinci kez de sana zarar vermez.
20Kıtlıkta ölümden,
Savaşta kılıçtan seni O koruyacak.
21Kamçılayan dillerden uzak kalacak,
Yıkım gelince korkmayacaksın.
22Yıkıma, açlığa gülüp geçecek,
Yabanıl hayvanlardan ürkmeyeceksin.
23Çünkü tarladaki taşlarla anlaşacaksın,
Yabanıl hayvanlar seninle barışacak.
24Çadırının güvenlik içinde olduğunu bilecek,
Yurdunu yoklayınca eksik bulmayacaksın.
25Çocuklarının çoğalacağını bileceksin,
Soyun ot gibi bitecek.
26Zamanında toplanan demetler gibi,
Mezara dinç gireceksin.
27“İşte araştırdık, doğrudur,
Onun için bunu dinle ve belle.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:1 Meleklerin Bkz. Eyü.1:6 ve ilgili not. hangisine yöneleceksin? Eyüp’e yardım edecek bir arabulucudan söz ediliyor. Kitabın önemli temalarından biridir (bkz. Eyü.9:33; Eyü.16:19; Eyü.19:25 ve ilgili notlar).
5:2 Elifaz, hiç kimsenin Eyüp’ü kurtaramayacağını (Eyü.5:1), çünkü Tanrı’ya karşı öfkeli bir “aptal” gibi davrandığını ima etmektedir. “Aptal”, Eski Antlaşma’da ahlâksız ve Tanrı’ya saygısı olmayan kişi anlamında kullanılır.
5:4 Çocukları güvenlikten uzak Eyüp’ün günahlarının çocuklarının kaderini etkilediğini ima eder.
5:5 susamışlar Vulgata’da ve Peşitta’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “tuzak” diye geçer.
5:6 Elifaz, Eyüp’ün sıkıntılarının sorumlusunun kendisi olduğunu yineler (bkz. Bilgi Kutusu: Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti, s.692).
5:7 kıvılcımlar İbranice’den “Reşef’in oğulları” diye de çevrilebilir. Kenan, Ugarit ve Mısır mitolojisinde bulunan “Reşef”, savaş, demir işçiliği, veba, şimşek ve ölüm ilahıydı (bkz. Ezg.8:6; Mez.78:48; Yas.32:24; Hab.3:5).
5:13 Yeni Antlaşma’da Eyüp Kitabı’ndan alıntılanan tek ayettir (1Ko.3:19).
5:17-26 Bu kısımda, Elifaz genel olarak Tanrı’nın kişiyi terbiye ettikten sonra onu kutsadığını savunur (bkz. Özd.1:2,Özd.1:7; Özd.3:12; Özd.23:13,Özd.23:23; krş. İbr.12:4-11). Eyüp’ün öteki arkadaşları gibi Elifaz’ın teolojisi de tamamen yanlış değildi, eksikti (bkz. Bilgi Kutusu: Ceza ve Ödülle İlgili Öğreti, s.692). Güvenliği (İbr.5:24) ve çocuklarıyla (İbr.5:25) ilgili söylenen bu sözler, servetini ve çocuklarını kaybeden Eyüp’e zalimce ve anlamsız gelmiş olmalıdır.
5:17 Her Şeye Gücü Yeten’in İbranicesi:“Şaday’ı n”. Şaday, Tanrı’nın adlarından biridir. “Kadir Olan” diye de çevrilebilir. Eyüp Kitabı’nda bu adın sıkça kullanılması anlamlıdır (ayrıca bkz. Yar.17:1). Kitap boyunca RAB’bin karakteri, özellikle gücü, bilgeliği, yetkisi ve iyiliği sorgulanır.
5:17-18 Sadece burada ve Elihu’nun konuşmasında, Tanrı’nın insanları tövbeye yönlendirmek üzere onları terbiye ettiği konusuna değinilir.
5:19 Altı... Yedinci ‘Birçok’ veya ‘çeşitli’ anlamına gelen şiirsel bir kullanım (bkz. Eyü.33:29; Eyü.40:5; Özd.6:16; Özd.30:15,Özd.30:18,Özd.30:21,Özd.30:29; Vai.11:2).

Videolar

Eyüp Girişi

Eyüp Kitabı büyük felakete uğrayan doğru bir adamın çektiği acıları anlatır. Eyüp bütün çocuklarını, malını mülkünü yitirir, korkunç bir hastalığa yakalanır. Kitap, Eyüp ve üç arkadaşının bu felaketlere karşı gösterdikleri tepkiyi karşılıklı üç konuşmayla açıklamaktadır. İnsanlara yaklaşımı tartışılan Tanrı'nın bizzat kendisi sonunda Eyüp'e görünüyor.

Arkadaşları Eyüp'ün çektiği acıyı geleneksel dini kavramlarla açıklıyor. Tanrı'nın her zaman iyiliği ödüllendirip kötülüğü cezalandırdığını varsayıyor, Eyüp'ün günah işlediği için bu acıları çektiğini düşünüyorlar. Ama bu düşünce Eyüp'ün durumunu açıklamak için çok yetersiz kalıyor. Eyüp bu acımasız cezayı hak etmemiştir. Çünkü alışılmışın ötesinde iyi ve doğru bir insandır. Kendisi gibi birisinin başına bu denli kötülük gelmesine Tanrı'nın nasıl izin verdiğini anlayamıyor, Tanrı'ya cesurca meydan okuyor. İmanını yitirmiyor, ama Tanrı'nın önünde aklanıp yeniden iyi insan olarak onuruna kavuşmak istiyor.

Tanrı Eyüp'ün sorularına yanıt vermez, ama ilahi güç ve bilgeliğinin şiirselliğiyle imanına karşılık verir. O zaman Eyüp Tanrı'nın yücelik ve bilgeliğini kabul eder, öfkeli ve kaba sözlerden ötürü tövbe eder.

Kitap, sonuç olarak Eyüp'ün eski gönencine nasıl kavuştuğunu, hatta daha da zengin olduğunu anlatır. Tanrı Eyüp'ün çektiği acıların nedenini anlamayan arkadaşlarını azarlar. Yalnız Eyüp Tanrı'nın üstünlüğünü sezebilmiştir.

Ana Hatlar:

1:1-2:13 Öndeyiş
3:1-31:40 Eyüp ve üç arkadaşı
a. 3:1-26 Eyüp'ün yakınması
b. 4:1-14:22 İlk karşılıklı konuşma
c. 15:1-21:34 İkinci karşılıklı konuşma
ç. 22:1-27:23 Üçüncü karşılıklı konuşma
d. 28:1-28 Bilgeliğe övgü
e. 29:1-31:40 Eyüp'ün son söyledikleri
32:1-37:24 Elihu'nun konuşması
38:1-42:6 Tanrı'nın Eyüp'e yanıtı
42:7-17 Sonsöz
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş