Hoşea 11

11
Tanrı'nın İsrail'e Sevgisi
1 “Çocukluğunda sevdim İsrail'i,
Oğlumu Mısır'dan çağırdım.
2Peygamberler İsrail'i çağırdıkça,
İsrail uzaklaştı onlardan.
Kurban kestiler Baallar'a,
Buhur yaktılar putlara.
3Efrayim'e yürümeyi ben öğrettim,
Kollarıma aldım onları.
Ama kendilerine şifa verenin ben olduğumu anlamadılar.
4Onları insancıl iplerle,
Sevgi bağlarıyla kendime çektim;
Boyunduruklarını kaldıran biri gibi oldum,
Eğilip yiyeceklerini verdim.
5“Mısır'a dönmeyecekler,
Asur kral olacak başlarına,
Çünkü bana dönmek istemediler.
6Fırıl fırıl kılıç dönecek kentlerinde,
Kapı sürgülerini yok edecek,
Tüketecek onları düzenleri yüzünden.
7Halkım benden uzaklaşmaya kararlı.
Beni, Yüce Olan'ı çağırsalar bile,
Asla yüceltmeyeceğim onları.
8 “Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim?
Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail?
Adma'ya yaptığımı nasıl sana yaparım?
Seni nasıl Sevoyim'e çeviririm?
Yüreğim değişti içimde,
Alevlendi acıma duygularım.
9Kızgın öfkemi başınıza yağdırmayacağım,
Efrayim'i yeniden yok etmeyeceğim.
Çünkü ben insan değil, Tanrı'yım,
Kutsal Olan'ım aranızda,
Artık öfkeyle üzerinize varmayacağım.
10Aslan gibi kükreyen
RAB'bin ardınca yürüyecekler;
O kükreyince titreyerek gelecek çocukları batıdan.
11Mısır'dan kuşlar gibi,
Asur'dan güvercinler gibi
Titreyerek gelecekler.
Evlerine oturtacağım onları”
Diyor RAB.
İsrail'in Günahı
12Efrayim yalanla,
İsrail halkı hileyle çevremi sardı.
Yahuda'ysa hâlâ dizginsiz,
Tanrı'ya, Kutsal ve Sadık Olan'a karşı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

11:1 Üçüncü kez geçmişte yaşananlar hatırlatılarak (bkz. Hoş.9:10; Hoş.10:9) RAB’bin İsrail’i seçtiği (Mısır’dan çıkardığı), böylelikle bir ulusun doğmasını sağladığı vurgulanmaktadır (krş. Hoş.12:9; Hoş.13:4). İsrail’in RAB’be verdiği karşılık, yoldan sapmış bir oğulun davranışına benzetilir (krş. 1-3. bölümler). İsrail, Kutsal Kitap’ın başka yerlerinde de Tanrı’nın oğlu, çocuğu olarak nitelenir (bkz. Çık.4:22-23 ve ilgili notlar; Yşa.1:2,Yşa.1:4). RAB, İsrail’in Babası’dır (bkz. Yas.32:6; Yşa.63:16; Yşa.64:8). RAB’bin İsrail’i seçmesinin gerekçesi RAB’bin sevgisidir (bkz. Hoş.3:1 ve ilgili not; krş. Yas.7:7-8). YeniAntlaşma’da Matta, bu ayetlerden yola çıkarak, İsa Mesih’in Mısır’dan dönüşünü İsrail’in Mısır’dan çıkışıyla ilişkilendirir (bkz. Mat.2:15 ve ilgili not ; Makale: EskiAntlaşma’dan Yapılan Alıntılar, s.1668).
11:2 Baallar’a Bkz. Hoş.2:13 ve ilgili not. putlara Bkz. Yas.7:25.
11:3 yürümeyi Bu tasvir, Tanrı’nın, halkının sadakatsizliğine rağmen onlara ne denli sevecen bir tutumla yaklaştığını gösterir. ş ifa verenin Bkz. Hoş.5:13; Hoş.6:1 ve ilgili not; Hoş.7:1. anlamadılar Bkz. Hoş.2:5-8; Hoş.2:8’e ait not.
11:4 Çiftçinin hayvanlarının ihtiyaçlarıyla ilgilenmesi benzetmesiyle, RAB’bin halkına sevecenliği anlatılır. yiyeceklerini verdim RAB halkını çölde mucizevi bir şekilde doyurmuştu (bkz. Çık.16. bölüm; Yas.8:16).
11:5 Mısır’a...Asur Bkz. Hoş.8:13; Hoş.9:3 ve ilgili notlar. Mısır’dan kurtarılan ulus, kendisini kurtaran RAB’be sadakatsiz davranması yüzünden yine (bu sefer Asur’un hâkimiyetinde) köleliğe dönecektir.
11:7 Yüce Olan’ı Bkz. Hoş.7:16 ve ilgili not.
11:8 Kutsal Yasa’ya göre inatçı oğul taşlanmalıydı (Yas.21:18-21) ; ama RAB’bin merhameti gazabından üstün çıkar ve İsrail’e hak ettiği cezayı vermez. Adma’ya... Sevoyim’e Ova kentleri (bkz. Yar.10:19 ve ilgili not; Yar.14:2,Yar.14:8-9), Sodom’la birlikte yok olan kentler (Yar.19:24-25; Yas.29:23; Yer.49:18). Krş.Amo.4:11 ve ilgili not.
11:9 insan değil, Tanrı’yım Tanrı İsrail’i sevmekten vazgeçmeyecektir (bkz. Hoş.11:1-4; 1Sa.15:29; Mal.3:6). İsrail cezalandırılacak ama yok edilmeyecektir. Kutsal Olan’ı m aranızda Hoşea, Tanrı’nın kutsallığından hem burada hem de 12. ayette söz eder (bkz. Çık.3:5’e ait not; Lev.11:44).
11:10 Sürgünden dönüleceği vaat ediliyor. batıdan Akdeniz adaları ve sahil ülkeleri.
11:11 Mısır’dan... Asur’dan Bkz. Hoş.7:16 ve ilgili not; Hoş.9:3. kuşlar gibi... güvercinler gibi Güvercin benzetmesiyle (krş. Hoş.7:11), sürgünden dönüşün hızlı gerçekleşeceği ima edilir (krş. Yşa.60:8).
11:12 yalanla... hileyle Bkz. Hoş.10:13 ve ilgili not. dizginsiz... Tanrı’ya... karşı Bkz. Yer.2:31.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş