Hoşea 13

13
Rab İsrail'e Öfkeleniyor
1Efrayim konuştuğunda herkes titrerdi,
Yücelmişti İsrail'de.
Ama Baal'a taparak suç işleyince öldü.
2Şimdi günah üstüne günah işliyorlar,
Gümüşlerinden dökme putlar,
Akıllıca tasarlanmış putlar yapıyorlar,
Hepsi de usta işi.
Bu insanlar hakkında,
“İnsan kurban edenler
Buzağıları öpüyor!” diye konuşuluyor.
3Bu yüzden sabah sisine,
Erken uçup giden çiye,
Harman yerinden savrulan saman çöpüne,
Bacadan tüten dumana dönecekler.
4“Ama seni Mısır'dan çıkaran
Tanrın RAB benim,
Benden başka tanrı tanımayacaksın,
Çünkü başka kurtarıcı yoktur.
5 Ben sana çölde,
Kurak topraklarda göz kulak oldum.
6Otlaklara sahip olunca doydular,
Doyunca gurura kapıldılar;
Bu yüzden unuttular beni.
7Ben de onlara karşı bir aslan gibi olacağım,
Bir pars gibi yol kenarında pusuya yatacağım.
8Yavrularından edilmiş dişi ayı gibi
Karşılarına çıkacak,
Yüreklerinin zarını yırtacağım,
Dişi aslan gibi onları oracıkta yiyip bitireceğim,
Yabanıl bir hayvan parçalayacak onları.
9“Ey İsrail, bana, yardımcına karşı çıkman
Yıkıma uğratıyor seni.
10 Nerede seni bütün kentlerinde
Kurtaracak kralın?
Yöneticilerin nerede?
Hani, onlar için:
‘Bana bir kral ve önderler ver!’ demiştin.
11 Öfkelendiğimde bir kral verdim sana,
Gazaba gelince alıp götürdüm onu.
12Efrayim'in suçu birikmiş,
Günahı kayda geçmiş.
13Doğum sancıları çeken kadının akılsız oğludur o,
Çünkü zamanı geldiğinde,
Açık rahimden çıkmıyor.
14 “Onları fidyeyle kurtaracağım
Ölüler diyarının elinden,
Ölümden fidyeyle kurtaracağım.
Felaketin nerede, ey ölüm?
Yıkıcılığın nerede, ey ölüler diyarı?
Hiç pişmanlık duymayacağım.
15“Kardeşleri arasında serpilip gelişse de,
Doğu rüzgarı, çölden esen RAB'bin soluğu üzerine gelecek,
Onun kaynağı kuruyacak,
Pınarı kesilecek,
Değerli eşyalarının hazinesi yağmalanacak.
16Samiriye halkı suçunun cezasını çekecek,
Çünkü Tanrısı'na başkaldırdı.
Kılıçla yıkılacaklar,
Yere çalınıp parçalanacak yavruları,
Gebe kadınlarının karnı yarılacak.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1 Efrayim konuştuğunda Efrayim, Yakup’un kutsaması doğrultusunda (Yar.48:10-20) güçlü bir oymak olmuştu (Hak.8:1-3; Hak.12:1-6; 1Sa.1:1-4); bu oymaktan Yeşu gibi önde gelen bir önder çıkmıştı (Say.13:8,Say.13:16; Yşu.24:29-30). İsrail’de On iki oymak, yani tüm İsrail halkı söz konusudur. öldü Günahın ücreti ölümdü (krş. Rom.6:23) ; ulusun sonu da bu yüzden gelecekti.
13:2 putlar Bkz. Hoş.4:12; Hoş.8:5-6 ve ilgili notlar; Hoş.11:2. İnsan kurban edenler Bkz. Lev.18:21; Yer.7:31 ve ilgili notlar; Hez.20:26. Buzağıları Bkz. Hoş.8:5 ve ilgili not; Hoş.10:5. öpüyor! Saygı ve bağlılık göstergesi (bkz. Mez.2:12 ve ilgili not).
13:3 “Sis” ve “çiy” (bkz. Hoş.6:4), “saman” (bkz. Mez.1:4; Mez.35:5; Yşa.29:5; Sef.2:2) ve “duman” (bkz. Mez.37:20; Mez.68:2; Yşa.51:6) sözcükleri İsrail’in yok olmak üzere olduğunu vurgular.
13:4 RAB benim Bkz. Hoş.12:9; Çık.20:2 ve ilgili not; krş. 1Kr.12:28. Benden başka tanrı tanımayacaksın Bkz. Hoş.2:20; Hoş.6:3 ve ilgili notlar.
13:5 çölde Bkz. Hoş.2:14; Hoş.9:10 ve ilgili notlar.
13:6 doydular... unuttular beni Bkz. Hoş.2:13; Yas.6:10-12 ve ilgili notlar; Yas.1:10-11,Yas.1:14,Yas.1:19; Yas.32:18.
13:7 aslan Bkz. Hoş.5:14 ve ilgili not. pars Bkz. Yer.5:6; Va.13:2.
13:7-8 Daha önce kendisini çoban olarak tasvir eden RAB (Hoş.4:16), bu ayetlerde sürüleri darmadağın eden bir aslan, bir pars olarak tasvir ediyor (bkz. Bilgi Kutusu: Mecazlar, Benzetmeler s.1173). RAB tövbeye yanaşmayan halkını artık korumayacak, onları cezalandıracaktır.
13:8 Yavrularından edilmiş dişi ayı Bkz. 2Sa.17:8; Özd.17:12 ve ilgili not.
13:9 yardımcına Bkz. Mez.10:14; Mez.30:10; Mez.54:4.
13:10 Halk, yardımın yalnızca RAB’den geldiğini görmeliydi (Mez.121:2). Burada kuzeydeki (İsrail) oymaklara hitap ediliyor ; kral olarak Davut soyundan gelen kişi yerine I. Yarovam’ı seçmişlerdi (1Kr.12:20).
13:11 Kuzeydeki krallığın (İsrail’in) krallarına gönderme yapılıyor.
13:12 Bkz. Hoş.9:9 ve ilgili not. Günahı kayda geçmiş Bkz. Hoş.7:2 ve ilgili not; Yas.32:34.
13:13 Doğum sancıları çeken Efrayim, doğum yapan annesine sıkıntı çektiren, doğmakta direnen bir oğula benzetiliyor. Efrayim, RAB’bin tüm tövbe çağrılarına sırt çevirmiştir.
13:14 nerede, ey ölüm? Elçi Pavlus bu metni farklı bir bağlamda, dirilişten söz ederken kullanır (bkz. 1Ko.15:55). ölüler diyarı Bkz. Şeol’un tanımı, Eyü.3:13-19; Yşa.14:9-10; ayrıca bkz. Yar.37:35’e ait not; Makale: Cennet, Cehennem, s.1898.
13:15 serpilip gelişse Efrayim’in İbranicesi (‘iki kat verimli’ anlamına gelir) üzerinde bir sözcük oyunu. Kıtlığa yol açan doğu rüzgârı (bkz. Hoş.12:1; Yar.41:6-7,Yar.41:52 ve ilgili not; Yer.13:24; Yer.18:17), buradaAsur’u simgelemektedir. RAB halkınıAsur aracılığıyla cezalandıracaktır (bkz. Yşa.10:5 ve ilgili not):İÖ 734’te kuzeydeki krallık işgal edilecek, yakılıp yıkılacak ve halk İÖ 722-721’de Asur topraklarına sürgün edilecektir. hazinesi Bkz. Nah.2:9.
13:16 Samiriye Bkz. Hoş.7:1 ve ilgili not; Hoş.8:5-6; Hoş.10:5,Hoş.10:7. Burada, kuzeydeki krallık için kullanılır. başkaldırdı Bkz. Mez.5:10; Yşa.1:2; Hez.20:8,Hez.20:13,Hez.20:21. yavruları... Gebe kadınlarının Bkz. Hoş.10:14; Mez.137:9 ve ilgili notlar.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş