Hoşea 1:10

10 “Yine de İsrailliler'in sayısı denizin kumu gibi sayılamaz, ölçülemez olacak. Kendilerine, ‘Siz halkım değilsiniz’ denilen yerde, ‘Yaşayan Tanrı'nın çocuklarısınız’ denecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:10 Rom.9:26; 1Pe.2:10’da tekrarlanan (bkz. ilgili notlar) bu ayet, kurtuluş müjdesinin öbür ulusları da kapsadığı anlamına gelir. Yine de Söz konusu ceza sınırlı bir dönem için sürecek ( Hoş.1:4-6,Hoş.1:9), ardından bereket dönemi gelecektir (ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260). denizin kumu Bkz. Yar.22:17; Yar.32:12; krş. Yer.33:22 ve ilgili not; İbr.11:12. Yaşayan Tanrı’nın Bkz. Yas.32:17. Tanrı’nın çocuklarısınız Burada, ‘artık zina çocukları değilsiniz’ anlamındadır (Hoş.1:2; Hoş.2:4).

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş