Hoşea 7

7
1“İsrail'e şifa vermek istesem,
Efrayim'in suçları,
Samiriye'nin kötülükleri ortaya çıkıyor.
Çünkü hile yapıyorlar,
Evlere hırsız giriyor,
Dışarda haydut çeteleri soygun yapıyor.
2Ne var ki, düşünmüyorlar,
Kötülüklerini unutmadığımı.
Günahları kuşatıyor onları,
Gözümün önündeler.
3“Kralı kötülükleriyle,
Önderleri yalanlarıyla sevindiriyorlar.
4Hepsi zinaya düşkün,
Yoğrulan hamur ekşiyinceye dek
Fırıncının ateşini karıştırmaya gerek duymadığı fırın gibi kızgınlar.
5Kralımızın şenlik gününde,
Önderler şarabın ateşinden hastalandılar,
Kral da alaycılarla elele verdi.
6Fırın gibidir yürekleri,
Dolap çevirerek ona yaklaşırlar.
İçin için yanar öfkeleri
Gece boyunca.
Alevli ateş gibi parlar
Sabah olunca.
7Hepsi fırın gibi kızgındır,
Yutar yöneticilerini.
Bütün kralları düştü,
Kimse yardıma çağırmıyor beni.
8“Efrayim öteki halklarla karışıyor,
Çevrilmemiş pideye döndü.
9Gücünü yabancılar yedi,
Farkında değil;
Saçlarına ak düştü,
Farkında değil.
10İsrail'in gururu kendine karşı tanıklık ediyor;
Bütün bunlara karşın
Yine de dönmüyorlar bana, Tanrıları RAB'be,
Aramıyorlar beni.
11“Efrayim bön, akılsız bir güvercin gibi,
Ya Mısır'ı yardıma çağırıyor,
Ya Asur'a gidiyor.
12Gittiklerinde ağımı üzerlerine atacak,
Gökte uçan kuşlar gibi onları yere indireceğim.
Topluluklarına bildirildiği gibi,
Onları yola getireceğim.
13Vay onların haline,
Çünkü benden uzaklaştılar!
Felaket gelecek başlarına,
Çünkü başkaldırdılar bana!
Ben onları kurtarmak istiyorum,
Onlarsa iftira ediyor bana.
14Yürekten yakarmıyorlar,
Uluyorlar yataklarının üzerinde.
Tahıl ve yeni şarap için kendilerini yaralıyor[a],
Bana sırt çeviriyorlar.
15Ben onları eğittim, bileklerine güç verdim,
Onlarsa bana düzen kuruyor.
16Dönüyorlar,
Ama Yüce Olan'a değil;
Kusurlu yay gibiler.
Arsız dilleri yüzünden
Önderleri kılıçtan geçirilecek.
Mısır'da gülünç duruma düşecekler bu yüzden.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1 ş ifa Bkz. Hoş.5:13; Hoş.6:1; Hoş.11:3; Yer.51:8-9. suçları Bkz. Hoş.4:8; Hoş.5:5; Hoş.8:13. Samiriye’nin Kuzeydeki (İsrail) krallığın başkenti Samiriye, tüm krallığı temsil ediyordu (bkz. 1Kr.16:24 ve ilgili not). kötülükleri Bkz. Hoş.7:3. hile Bkz. Yer.6:13; Yer.8:10; hem göstermelik tövbeden hem de yabancı uluslarla kurulan haince ittifaklardan söz ediliyor. hırsız Bkz. Hoş.4:2. çeteleri Bkz. Hoş.6:9; Yar.49:19; Yer.18:22.
7:2 Bkz. Mez.90:8. unutmadığımı RAB her şeyi bilir ama kötüler RAB’bin bunları görmezden geldiğini sanır (bkz. Mez.10:6,Mez.10:11 ve ilgili notlar).
7:3 yalanlarıyla Bkz. Hoş.11:12; Mez.59:12; Nah.3:1.
7:5 Kralımızın şenlik gününde Büyük olasılıkla sefahat ortamına dönüştürülen taç giyme törenleri veya doğum günü kutlamaları söz konusudur. Kral Ela sarhoşken ölmüştü (bkz. 1Kr.16:9 ve ilgili not). alaycılarla Bkz. Özd.1:22 ve ilgili not. Peygamber Yeş aya da (Özd.28:1-8,Özd.28:14) sarhoşları ve alaycıları kınamıştır.
7:3-7 Saraydaki ayaklanmalardan ve suikastlardan söz edilmektedir (bkz. örn. 2Kr.15:8-20; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Mecazlar, Benzetmeler, s.1173). Halk bir yandan kralları ve önderleri pohpohlarken, öbür yandan ihanet planları yapmaktadır. Bağlama bakıldığında, ateş ve fırıncıyla ilgili benzetme, politik entrikalara ve taht hırsına işaret eder.Ateşin körüklenmek istenene dek korlarının yığın halinde saklanıp zamanı geldiğinde körüklenmesine benzer olarak, ayaklanma ve suikast tasarıları yapanların bu eylemleri her an hazır oldukları ve doğru zamanda tasarılarını gerçekleştirebildikleri belirtilmektedir. Ülkenin böyle utanç verici duruma düşmesinin nedeni RAB’bi yardıma çağıran kimsenin olmamasıdır (2Kr.7:7).
7:7 yöneticilerini... kralları Yirmi yılda suikasta kurban giden kralların sayısı dörde ulaşmış, yedi ay içinde Zekeriya ve Şallum katledilmişti (2Kr.15:10-14).
7:8 halklarla karışıyor Bkz. Hoş.1:11 ve ilgili not. Çevrilmemiş pideye Ham ve yararsız anlamında. Putperest uluslarla kurulan ittifakların ve saraydaki suikastlerin, İsrail’in gitgide zayıflamasına, uluslar arasındaki etkisini gitgide yitirmesine neden olduğu anlatılmaktadır (krş. 1Kr.19:6).
7:9 Gücünü yabancılar yedi Asur’a (2Kr.15:19-20) ve Mısır’a ödenen haraç ( 2Kr.1:11) ülkeyi zayıflatmıştı. Saçlarına ak düştü İsrail Krallığı, sona vaktinden önce yaklaşmıştı ama belirtileri göz ardı ediyordu.
7:10 dönmüyorlar Bkz. Hoş.3:5; Hoş.5:4;Amo.4:6-11. Aramıyorlar Bkz. Hoş.3:5; Hoş.5:6,Hoş.5:15 ve ilgili notlar.
7:11 Bkz. Yer.5:21. Kral Menahem Asur’dan yardım istemişti (2Kr.15:19-20); Kral Hoşea bir Mısır’la bir Suriye’yle ittifak yapıyordu (2Kr.17:3-4). güvercin Bkz. Mez.68:13’e ait not.
7:13 Vay Cezalandırılmayla ilgili bildiriler sırasında kullanılan bir ünlem (bkz. Hoş.9:12 ; krş. Va.8:13 ve ilgili not). Felaket Bkz. Hoş.9:6; Yşa.13:6. kurtarmak Bkz. Hoş.13:14 ; ayrıca bkz. Çık.6:6; Mik.6:4. iftira Bereketlerini başka ilahlara borçlu olduklarını düşünerek ve gelecekleri için de onlara güvenerek, RAB’bin kendileri için hiçbir şey yapmak istemediğine veya yapamayacağına inanıyorlardı.
7:14 yakarmıyorlar Bkz. Yoe.1:13. Tahıl ve yeni şarap Bkz. Hoş.2:8,Hoş.2:22; Hoş.9:1-2. kendilerini yaralıyor Krş. Lev.19:28; Lev.21:5 ve ilgili notlar. İbranicesi’nden “toplanıyor” diye de çevrilebilir.
7:15 Ben onları eğittim Bkz. Hoş.11:3 ve ilgili not. güç verdim Bkz. Hez.30:24-25.
7:16 Yüce Olan’a Bkz. Hoş.11:7; Yas.32:8 ve ilgili not. Kusurlu yay Bkz. Mez.78:57. Bu yüzden ok hedeften şaşmıştı; sadakatsiz İsrail varoluş amacından sapmıştı. Mısır’da Bkz. Hoş.8:13; Hoş.11:5 ve ilgili notlar. Bazı kişiler tutsak olarak (2Kr.23:34; Yer.22:11-14), bazıları da gönüllü veya kaçak olarak gitmiştir (2Kr.25:26; Yer.42-44). 2Kr.11:11, Yşa.11:11, Yşa.27:13 ve Zek.Yşa.10:10 ayetlerinde, halkın Mısır’dan döneceğinin haberi verilir. gülünç duruma düşecekler Mısır, İsrail’e yardımcı olamayacak (bkz. Hoş.7:11) ve Tanrı’nın gücünü küçümseyecekti (bkz. Yas.9:28).

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş