Hoşea 9

9
İsrail Cezalandırılıyor
1Ey İsrail, öteki halklar gibi sevinme, coşma!
Çünkü kendi Tanrın'a vefasızlık ederek zina ettin,
Harman yerlerinin tümünde zina kazancına gönül verdin.
2Ama harman yeri, şarap teknesi halkı doyurmayacak,
Yeni şarap umutları boşa çıkacak.
3RAB'bin diyarında kalmayacaklar,
Mısır'a dönecek Efrayim,
Asur'da kirli sayılan şeyleri yiyecekler.
4RAB'be şarap sunuları dökmeyecekler,
O'nu hoşnut etmeyecek kurbanları.
Kurbanları yas yemeğine dönecek,
Kirli sayılacak onları yiyenlerin hepsi.
Yalnız kendi karınlarını doyuracak yiyecekleri,
RAB'bin Tapınağı'na girmeyecek.
5Ne yapacaksınız dinsel bayramlarda,
RAB'bin bayram gününde?
6Yıkımdan kaçsalar bile,
Mısır bir araya toplayacak onları,
Mof[a] gömecek.
Değerli gümüş eşyalarını yabanıl otlar saracak,
Diken bitecek çadırlarında.
7 Onların ceza günleri geldi,
Hesap günleri çattı.
Bunu bilsin İsrail!
Suçunuzun çokluğundan,
Düşmanlığınızın büyüklüğü yüzünden,
Peygamber aptal, ruhsal insan deli sayıldı.
8Peygamber Tanrım'ın yanısıra Efrayim'e gözcülük eder,
Ama tuzak kurulmuş bütün yollarına,
Düşmanlık var Tanrı'nın Tapınağı'nda.
9 Alabildiğine yozlaştılar,
Giva'da olduğu gibi.
Tanrı suçlarını anımsayacak,
Günahlarının cezasını verecek.
10 “İsrail çölde
Bir salkım üzüm gibi geldi bana,
Atalarıysa incir ağacının ilk ürünü gibi.
Ama Baal-Peor'a geldiklerinde
Utanç dolu puta adadılar kendilerini,
Sevdikleri şey kadar iğrenç oldular.
11Efrayim'in görkemi bir kuş gibi uçup gidecek,
Ne doğum ne gebelik olacak, kimse gebe kalmayacak.
12Çocuklarını büyütseler bile,
Çocuklarından edeceğim onları,
Kimse kalmayıncaya dek;
Evet, vay başlarına,
Onları terk ettiğimde!
13Efrayim'i, Sur Kenti gibi,
Güzel bir yere kurulmuş gördüm.
Ama Efrayim çocuklarını celladın önüne götürecek.”
14Ya RAB, ver onlara ne vereceksen!
Düşük yapan rahimler, sütsüz memeler ver.
15“Gilgal'daki kötülükleri yüzünden,
Nefret ettim orada onlardan.
İşledikleri günahlardan ötürü,
Onları evimden kovacağım.
Artık sevmeyeceğim onları,
Bütün önderleri asidir.
16Vuruldu Efrayim,
Kökleri kurudu,
Meyve vermeyecekler artık.
Çocuk doğursalar bile,
Rahimlerinin değerli meyvelerini öldüreceğim.”
17Reddedecek Tanrım onları,
Çünkü O'nu dinlemediler,
Uluslar arasında dolaşıp duracaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

9:1 Hoşea bu konuşmayı muhtemelen Çardak Bayramı gibi bir hasat bayramında yapmıştır (krş. Lev.23:33-43; Yas.16:13-15). sadakatsizlik Bkz. Hoş.1:2; Hoş.2:2-5 ve ilgili notlar. zina kazancına Ruhsal zina anlamında kullanılmıştır (bkz. Hoş.2:12 ve ilgili not; Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255). Harman yerlerinin tümünde Bkz. Hoş.2:5,Hoş.2:12 ve ilgili notlar. Putperestliğe karışan İsrailliler, böyle yerlerde Baal’a tapınarak bol hasat alacaklarına inanıyorlardı. Oysa RAB’be sadakatsizlikleri lanete (yani verimsiz hasada) yol açacaktı (Yas.28:30,Yas.28:38-42,Yas.28:51).
9:3 RAB’bin diyarında Vaat edilen ülke (bkz. Lev.25:23; Yşu.22:19 ve ilgili not; Yer.2:7; Hez.38:16; Yoe.1:6). Mısır’a... Asur’da İsrail, bel bağladığı bu ülkelere sürüleceğiyle ilgili uyarılıyor. kirli Yabancı ülke dinsel açıdan kirli sayılırdı (bkz. Amo.7:17). Yabancı ülkede yetişen ürünler de dinsel açıdan kirli sayılırdı, çünkü orada hasadın sahte ilahların sağladığına inanılıyordu (bkz. Hoş.2:5 ve ilgili not; Hez.4:13).
9:4 yas yemeğine Sunular, ölü evindeki ekmek gibi kirli sayılıyor (bkz. Say.19:14 ve ilgili not; Yas.26:14), o yemeğe dokunan herkes ruhsal olarak kirleniyordu (bkz. Hag.2:10-19). RAB’bin Tapınağı’na girmeyecek Çünkü sürgünde tapınma yerleri olmayacaktı (hatta I. Yarovam tarafından kurulan yerler bile; 1Kr.12:28-33) ve tapınaktan da uzak kalacaklardı.
9:5 dinsel bayramlarda... bayram gününde ? Bkz. Hoş.2:11 ve ilgili not.
9:6 Mısır Bkz. Hoş.7:16; Hoş.8:13; Hoş.11:5 ve ilgili notlar. Mof Aşağı (kuzey) Mısır’ın başkenti. “Memfis” diye de bilinir. yabanıl otlar... Diken bitecek Krş. Yşa.34:13.
9:7 ruhsal insan Bkz. Mik.3:8 ve ilgili not. deli Bkz. 2Kr.9:11; Yer.29:26 ve ilgili notlar; krş. 1Sa.21:15.
9:8 gözcülük Hez.3:17 ve ilgili not. tuzak... Düşmanlık İsrail, halkını tehlikelere karşı uyarmak ve tövbe fırsatı sağlamak üzere RAB’bin gönderdiği peygamberlere düşmanca davranıyordu (bkz. Yer.1:19; Yer.11:19; Yer.15:10; Amo.7:10-13).
9:9 yozlaştılar Altın buzağıya tapınan ataları gibi (bkz. Çık.32:7 ve ilgili not; Yas.9:12). Giva’da olduğu gibi Bkz. Hak. 19-21. bölümler. Tanrı suçlarını anımsayacak Bkz. Hoş.13:12.
9:10 Hoşea burada, Say.25. bölümde anlatılan olaydan söz ediyor. İsrail... geldi bana RAB ile İsrail halkı arasındaki antlaşmaya dayanan ilişki, İsrailliler’in çölde geçirdikleri döneme dek uzanır (bkz. Hoş.2:14-15; Hoş.2:14’e ait not; Hoş.13:5; Yas.32:10). üzüm... incir Bkz. Ezg.2:13; Yşa.28:4; Mik.7:1. Tazelik veren bu meyveler, RAB’bin, bütün uluslardan ayrılıp Sina Dağı’ndaki antlaşmayla kendisine adanan halkı İsrail’den ne denli zevk aldığını tasvir eder. Baal Peor’a Peor bir dağdı; “Baal Peor” Peor’un ilahı olarak bilinirdi (Say.25:1-3). Utanç dolu puta Bkz. Hak.6:32; Yer.2:26 ve ilgili notlar. iğrenç oldular Bkz. Yşa.5:2,Yşa.5:4,Yşa.5:7.
9:11 Efrayim’in görkemi Ülkenin kalabalık nüfusu ve bolluğu söz konusudur. Ceza günaha uygundur ; fahişelik nüfus artışına engel oluyordu (bkz. Hoş.4:10; Hak.2:17 ve ilgili notlar). kuş gibi uçup gidecek Asla geri dönmeyecek (bkz. Özd.23:5).
9:12 vay Bkz. Hoş.7:13 ve ilgili not.
9:13 Sur Kenti Zenginliği, özenle inşa edilmiş yapıları ve güvenliğiyle ünlüydü (bkz. Hez.27:3-25).
9:14 Hoşea nefret ve intikam duygusuyla değil, halkın günahlarına karşı RAB’bin duyduğu haklı öfkeyi paylaştığı için İsrail’e beddua ediyor.
9:15 Gilgal’daki Bkz. Hoş.4:15’e ait not. evimden RAB’bin vaat ettiği topraklardan (bkz. Hoş.8:1 ve ilgili not). Artık sevmeyeceğim onları Günahlarından ötürü.Ancak tövbe edip RAB’bin bağışlayıcılığına sığınırlarsa (bkz. Hoş.14:1-2 ve ilgili notlar), RAB onları “gönülden sevecek”tir (Hoş.14:4).
9:17 Hoşea’nın gözünde İsrail halkının bu nesli artık sadece RAB’bin yargısına layıktır. Reddedecek Bkz. Hoş.4:6; 2Kr.17:20. dolaşıp duracaklar Kayin gibi (Yar.4:12-16).

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş