Titus 3:4

4-6Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:4-6 Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini Tanrı’nın günahlı insanlığı kurtarmak için harekete geçmesinin nedenleri (krş. Tit.2:11; Rom.2:4; Rom.11:22). kurtardı... kendi merhametiyle Kurtuluş, insan çabası veya erdemler sayesinde değil, sadece Tanrı’nın merhametiyle gerçekleşir (bkz. Ef.2:8-9 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Makale: Kurtuluş, s.1716). yeniden doğuş yıkamasıyla Vaftizle ifade edilen yeniden doğuş Kutsal Ruh sayesinde gerçekleşir (bkz. örn. Yu.3:5). üzerimize bol bol döktüğü Krş. Rom.5:5. Kutsal Ruh’un yenilemesiyle Yeniden doğuştan söz edilmektedir (bkz. Yu.3:3-5; Makale: Kurtuluş, s.1716). Tanrı, Mesih’e iman eden herkesi ebedi ölüme mahkûmiyetten kurtararak Mesih’teki yaşamı iman edene bahşeder, böylelikle iman eden kişi Tanrı’nın çocuğu olur (bkz. 1Pe.1:3; 1Yu.5:1-4). “Yeniden doğuş” kavramı, yine Pavlus’un öğrettiği “yeni yaratılış” kavramına benzer (bkz. 2Ko.5:17; Gal.6:15 ve ilgili notlar) ve Tanrı’nın insan için belirlediği tasarısını (kurtarışı) yerine getirdiğini ifade eder.

Videolar

Titus Girişi

Genel Bakış: Grek asıllı olan Titus, uzun süre Pavlus'la çok yakın bir işbirliği yapmıştır (1:4, 2Ko.8:23). Pavlus, yaymakta olduğu öğretiyi ileri gelen inanlılarla gözden geçirmek için Yeruşalim'e gittiğinde Titus'u birlikte götürür (Gal.2:1-3). Titus, bir kez de Korint'te (2Ko.7:6-8:24), Pavlus'un temsilcisi olarak karşımıza çıkar. Bu mektubun yazıldığı tarihlerde ise Girit'teydi. Bu yöredeki kiliselerin ortaya çıkışında Pavlus'la yakın işbirliği içinde olduğu anlaşılıyor. Titus, Pavlus'un ayrılmasından sonra geri kalan işleri düzene sokma ve her kentte oluşan topluluğa ihtiyarlar atama görevini yüklenir (1:5). Yerini alacak birileri gelir gelmez, Pavlus'a katılması istenir (3:12). Daha sonra Pavlus'un onu Dalmaçya'ya (Arnavutluk ve eski Yugoslavya toprakları) gönderdiğini okuruz (2Ti.4:10).

Pavlus'un gerek Girit'e yaptığı ziyaret, gerekse bunu izleyen öbür yolculukları Elçilerin İşleri Kitabı'nda yer almadığı için, Titus'a yazdığı bu mektubun tarihini ve olayların gelişimini tam olarak belirleyemiyoruz. En yaygın kanı Pavlus'un, Elç. 28. bölümde açıklanan olaylardan sonra salıverildiği yönündedir. Tekrar tutuklanıp Roma'da öldürülmeden önce Girit'i ve başka birçok yeri ziyaret ettiği sanılıyor (bkz. 1. ve 2. Timoteos'a Giriş).

Mektubun İçeriği: Pavlus'un Titus'a verdiği görevi gözönüne alırsak, inanlılar topluluğunu güdecek önderlerde bulunması gereken özellikleri burada tekrarlaması pek şaşırtıcı olmamalıdır (1:6-9). Pavlus sağlam öğretiye ve tutarlı davranışlara duyulan ihtiyacı açıkça vurguluyor. Öğreti ve davranışlarında önemli sapmalar gösteren Giritli birçok din öğretmeni, bu konuların tekrar tekrar gündeme gelmesine neden olmuş olabilir (1:10-16; 3:9-11).

Ana Hatlar:

1:1-4 Giriş
1:5-16 Yönetim de öğreti de sağlam olmalı
2:1-3:11 Ne öğretmeli
3:12-15 Öğüt ve selamlar
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş