Yeşaya 11

11
Esenlik Umudu
1 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak,
Kökünden bir fidan meyve verecek.
2RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,
Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu
Onun üzerinde olacak.
3RAB korkusu hoşuna gidecek.
Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,
Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.
4 Yoksulları adaletle yargılayacak,
Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.
Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,
Kötüleri soluğuyla öldürecek.
5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak[a].
6 Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,
Parsla oğlak birlikte yatacak,
Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak,
Onları küçük bir çocuk güdecek.
7İnekle ayı birlikte otlayacak,
Yavruları bir arada yatacak.
Aslan sığır gibi saman yiyecek.
8Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak,
Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.
9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde
Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.
Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,
Dünya da RAB'bin bilgisiyle dolacak.
Sürgünler Geri Dönecek
10 O gün İşay'ın kökü ortaya çıkacak,
Halklara sancak olacak,
Uluslar ona yönelecek.
Kaldığı yer görkemli olacak.
11O gün Rab, Asur'dan,
Mısır, Patros, Kûş, Elam,
Şinar[b], Hama ve deniz kıyılarından
Halkının sağ kalanlarını kurtarmak için
İkinci kez elini uzatacak.
12Uluslar için sancak kaldıracak,
Sürgün İsrailliler'i toplayacak,
Dağılmış Yahudalılar'ı
Dünyanın dört bucağından bir araya getirecek.
13Efrayim halkının kıskançlığı yok olacak,
Yahudalılar'ı sıkıştıranlar ortadan kalkacak.
Efrayim Yahuda'yı kıskanmayacak,
Yahuda Efrayim'i sıkıştırmayacak.
14Batıdaki Filistliler'e saldırıp
Hep birlikte doğudakilerin her şeyini yağmalayacaklar.
Edom ve Moav halklarının topraklarına el koyacak,
Ammonlular'a boyun eğdirecekler.
15 RAB Mısır'ın Süveyş Körfezi'ni tümüyle kurutacak.
Elinin bir sallayışıyla estireceği kavurucu rüzgarla
Fırat'ı süpürüp yedi dereye bölecek.
Öyle ki, insanlar ırmak yatağından çarıkla geçebilsin.
16RAB'bin Asur'da sağ kalan halkı için
Bir çıkış yolu olacak;
Tıpkı Mısır'dan çıktıkları gün
İsrailliler'in de bir çıkış yolu olduğu gibi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-12:6 Yeşaya’nın peygamberlik sözlerinin ikinci kısmı (krş. Yşa.1:1-6:13’e ait not). Halk kendilerini kurtaracağını düşündükleri insanlara ve uluslara değil, Tanrı’ya güvenmeye çağrılır. Bu çağrıyı reddettikleri için Tanrı onları güvendikleri uluslar aracılığıyla yargılayıp cezalandıracaktır.
11:1 İş ay’ın (Davut’un babası, 1Sa.16:10-13) kütüğü, önce Asurlular tarafından neredeyse yerle bir edilen ancak İÖ 586’daki Babil sürgünüyle tamamen yıkılan Yahuda Krallığı’nı, filiz ise Davut’un soyundan (hanedanlığından) gelen Mesih’i temsil etmektedir (bkz. Yşa.6:13 ve ilgili not).
11:2 RAB’bin Ruhu... Onun üzerinde olacak Tanrı, Saul’u ve Davut’u Ruhu’yla güçlendirdiği gibi (1Sa.16:13) aynı ruhla güçlendirilecek kişinin Mesih olduğu belirtilmektedir (bkz. Yşa.61:1 ve ilgili not). Öğüt ve güç Mesih, Tanrı’nın tasarısını en iyi şekilde gerçekleştirmek için Kutsal Ruh’un bilgeliğine ve gücüne sahip olacaktır (bkz. Yşa.9:6’ya ait not). RAB korkusu Bkz. Özd.1:7 ve ilgili not. RAB’le yakın bir ilişki ve antlaşmaya bağlılık, Kral Mesih’in adil ve doğru bir yönetim sağlamasının temelidir (bkz. Yas.17:14-20; ayrıca bkz. Makale: Kral Tanrı, Kral Mesih, İsrail Kralı Kavramları, s. 370).
11:3 RAB korkusu hoşuna gidecek Bkz. Yu.8:29.
11:4 adaletle... dürüstçe Yahuda krallarının çoğu bir kraldan beklenen bu asli niteliklere (bkz. Yşa.1:17; Yşa.5:7; ayrıca bkz. Yşa.9:7’ye ait not) sahip değildi. ağzının değneğiyle İfade Yşa.10:5,Yşa.10:24’te Tanrı’nın cezalandırma aracı olarak Asur’u kullandığını, burada ise Mesih’in ulusları güçlü sözüyle yargılayacağını belirtmek amacıyla kullanılmıştır (bkz. Mez.2:9; Va.2:27 ve ilgili notlar; Va.19:15).
11:5 İbranice’den, “Adalet ve sadakat belindeki kuşaktır” diye de çevrilebilir.
11:6-9 Mesih’in egemenliğinde yaşanacak barış ve güvenlik, tüm yaratılışı ve ulusları etkileyecektir (bkz. Yşa.2:2-4; Yşa.35:9; Yşa.65:20-25 ve ilgili notlar; Hez.34:25-29).
11:9 Kutsal dağımın Bkz. Yşa.2:2-4 ve ilgili not. bilgisiyle dolacak Bkz. RAB’bin sözünün Yeruşalim’de öğretilişi, Yşa.2:3; ayrıca bkz. Hab.2:14 ve ilgili not.
11:10 O gün Bkz. Yşa.10:20,Yşa.10:27’ye ait not. İş ay’ın kökü Bkz. Yşa.11:1. Mesih (ayrıca bkz. Rom.15:12; Va.5:5 ve ilgili notlar). sancak Burada İsrailliler’i ülkelerine geri getirmek üzere Tanrı’nın yaptığı çağrıdır (bkz. Yşa.49:22; Yşa.62:10).
11:11 Mısır Bugünkü Mısır’ın kuzeyindeki Nil deltası bölgesi. Patros Mısır’ın güneyinde, deltanın yukarı kısmı. Elam Aşağı Dicle Vadisi’nin kuzeydoğusunda kalan bölge (bkz. Yşa.21:2 ve ilgili not; Yer.49:34-39; Dan.8:2). Şinar Babil. Hama Bkz. Yşa.10:9’a ait not. deniz kıyılarından MuhtemelenAkdeniz’in kıyı bölgeleri ve adalar söz konusudur (bkz. Yşa.41:1,Yşa.41:5; Yşa.42:4; Yar.10:5). sağ kalanlarını Bkz. Yşa.10:20-22’ye ait not. İkinci kez İlki Mısır’dan çıkıştı (bkz. Yşa.11:16). Bu ifadeyle, ya İsrailliler’in Asur ve Babil sürgününden dönüşü kastedilir ya da Mesih’in ikinci gelişinde tüm İsrailliler’in bir araya gelmesinden söz edilir.
11:12 Sürgün İsrailliler’i toplayacak Bkz. Yşa.27:13; Yşa.49:22; Yşa.56:8; Yşa.62:10; Yşa.66:20.
11:13 Efrayim halkının kıskançlığı Bkz. Yşa.9:21 ve ilgili not.
11:14 doğudakilerin Muhtemelen İsrailliler’i yağmalayan Midyanlılar ve öbür doğu halkları (bkz. Yşa.9:4). Edom... Moav... Ammonlular’a Mısır’dan çıkışın ardından İsrailliler bu halklara saldırmadı (bkz. Hak.11:14-18). İsrailliler’in gelecekteki siyasi hâkimiyetinden Hak.14:2; Hak.49:23; Hak.60:12’de de söz edilmektedir (bkz. Yşa.25:10; Yşa.34:5).
11:15 Mısır’ın... tümüyle kurutacak Mısır’dan çıkış sırasında denizin ikiye ayrılıp kuru toprağın ortaya çıkması ima ediliyor (bkz. Çık.14:21-22). Fırat’ı Va.16:12’de Fırat’ın kuruması, “Gündoğusundan gelen kralların” yolundaki engellerin kaldırılmasını simgelemektedir.
11:16 çıkış yolu Engellerin kaldırılması ve Yeruşalim’e bir yol yapılması ayrıca Yşa.57:14 ve Yşa.62:10’da da açıklanır (krş. Yşa.35:8-10; Yşa.40:3-4). Bu ifade hem Babil’deki sürgünlerin dönüşünü hem de (“Mısır’dan ikinci çıkış” olarak nitelenen) İsrail’in gelecekte eski gönencine kavuşacağını anlatmaktadır (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş