Yeşaya 14

14
1Çünkü RAB Yakup soyuna acıyacak,
İsrail halkını yine seçip
Topraklarına yerleştirecek.
Yabancılar da Yakup soyuna katılıp onlara bağlanacak.
2Uluslar İsrail halkını
İsrail topraklarına götürecekler.
İsrail halkı RAB'bin verdiği topraklarda onları
Erkek ve kadın köle olarak sahiplenecek.
Kendisini tutsak edenleri tutsak edecek,
Kendisini ezenlere egemen olacak.
3RAB İsrail halkını acıdan, sıkıntıdan
Ve yaptığı ağır işlerden kurtardığı gün
4Babil Kralı'nı alaya alarak,
“Halkı ezenin nasıl da sonu geldi!” diyecekler,
“Zorbalığı nasıl da sona erdi!”
5RAB kötülerin değneğini,
Egemenlerin asasını kırdı.
6O asa ki, halklara gazapla vurdukça vurdu,
Ulusları öfkeyle, dinmeyen zulümle yönetti[a].
7Bütün dünya esenlik ve barış içinde
Sevinçle haykırıyor.
8Lübnan'ın çam ve sedir ağaçları bile
Kralın yok oluşuna seviniyor.
“Onun ölümünden beri kimse bizi kesmeye gelmiyor” diyorlar.
9Toprağın altındaki ölüler diyarı
Babil Kralı'nı karşılamak için sabırsızlanıyor.
Onun gelişi ölüleri,
Dünyanın eski önderlerini heyecanlandırıyor;
Ulusları yönetmiş kralları
Tahtlarından ayağa kaldırıyor.
10Hepsi ona seslenip diyecekler ki,
“Sen de bizim gibi gücünü yitirdin,
Bize benzedin.”
11Görkemin de çenklerinin sesi de
Ölüler diyarına indirildi.
Altında kurtlar kaynaşacak,
Üstünü kurtçuklar kaplayacak.
12 Ey parlak yıldız[b], seherin oğlu,
Göklerden nasıl da düştün!
Ey ulusları ezip geçen,
Nasıl da yere yıkıldın!
13 İçinden, “Göklere çıkacağım” dedin,
“Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım;
İlahların toplandığı dağda,
Safon'un doruğunda oturacağım.
14Bulutların üstüne çıkacak,
Kendimi Yüceler Yücesi'yle eşit kılacağım.”
15Ancak ölüler diyarına,
Ölüm çukurunun dibine
İndirilmiş bulunuyorsun.
16-17Seni görenler bakıp bakıp şöyle düşünecekler:
“Dünyayı sarsan, ülkeleri titreten,
Yeryüzünü çöle çeviren,
Kentleri yerle bir eden,
Tutsakları evlerine salıvermeyen adam bu mu?”
18Ulusların bütün kralları tek tek,
Görkemli mezarlarda yatıyor.
19Ama sen reddedilen bir dal gibi
Mezarından dışarı atıldın;
Bedenleri kılıçla delinip
Ölüm çukurunun dibine atılmış ölülerle örtülüsün;
Ayak altında çiğnenen leş gibisin.
20Ülkeni harap edip halkını katlettiğin için
Başkaları gibi gömülmeyeceksin.
Kötülük yapan soy bir daha anılmayacak.
21Atalarının suçundan ötürü
Babil Kralı'nın oğullarını boğazlamak için yer hazırlayın.
Kalkıp dünyayı sahiplenmesinler,
Yeryüzünü kentlerle doldurmasınlar.
22“Babil halkına karşı harekete geçeceğim”
Diyor Her Şeye Egemen RAB,
“Babil'in adını, sağ kalanlarını,
Oğullarını, torunlarını dünyadan sileceğim.”
Böyle diyor RAB.
23“Babil'i baykuş yuvasına, bataklığa çevirecek,
Yıkım süpürgesiyle süpüreceğim”
Diyor Her Şeye Egemen RAB.
Rab Asurlular'ı Cezalandıracak
24 Her Şeye Egemen RAB ant içerek şöyle dedi:
“Düşündüğüm gibi olacak,
Tasarladığım gibi gerçekleşecek.
25Asurlular'ı kendi ülkemde ezecek,
Dağlarımda çiğneyeceğim.
Halkım Asur'un boyunduruğundan,
Omuzlarındaki yükten kurtulacak.
26İşte bütün dünya için belirlenen tasarı budur.
Bütün uluslara karşı elim kalkmış durumda.
27Her Şeye Egemen RAB'bin tasarısını kim boşa çıkarabilir?
Kalkmış durumdaki elini kim indirebilir?”
Tanrı Filistliler'i Cezalandıracak
28 Kral Ahaz'ın öldüğü yıl gelen bildiri:
29 Ey Filistliler, sizi döven değnek kırıldı diye sevinmeyin.
Çünkü yılanın kökünden engerek türeyecek,
Onun ürünü uçan yılan olacak.
30Yoksulların en yoksulu doyacak,
Düşkünler güvenlikte yatacak.
Ama sizin kökünüzü kıtlıkla kurutacağım,
Sağ kalanlarınız da ölecek.
31Ulumaya başla ey kapı! Ey kent, feryat et!
Ey Filistliler, eridiniz baştan başa.
Kuzeyden toz duman yükseliyor,
Düşman askerleri sıra sıra geliyor.
32O ulusun elçilerine ne yanıt verilecek?
“RAB Siyon'un temelini attı,
Halkının düşkünleri oraya sığınacak” denecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

13:1-23:18 Öbür uluslara yönelik peygamberlikler (ayrıca bkz. Yer.46-51. bölümler; Hez.25-32. bölümler;Amo.1-2. bölümler; Sef.2:4-15 ve ilgili notlar). Tanrı’nın kendi halkını yargılaması, putperest ulusları cezasız bırakacağı anlamına gelmez (bkz. Yer.25:29). Tanrı’nın öbür uluslara vereceği cezalar halkına sağlayacağı kurtuluşun bir parçasıdır (bkz. örn. Yer.10:12). Bu yüzden İsrailliler’in, Tanrı’nın yargılamak üzere olduğu bu uluslara güvenmemesi ve onlardan korkmaması gerekiyordu.
13:1-14:27 Bu peygamberlik sözleri Babil Krallığı’yla değil, Asur Krallığı döneminde kent olan Babil’le ilgilidir. Bu yüzden peygamberlik gerçekteAsur Krallığı’na karşıdır ve Babil bu bağlamdaAsur’un en önemli kentidir. İÖ 729’dan itibarenAsur kralları, ayrıca “Babil kralı” unvanını da taşımaya başladılar.
14:1 acıyacak... yerleştirecek Babil’in düşüşü, İsrailliler’in eski gönencine kavuşmasıyla bağlantılıdır (bkz. Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212). Tanrı’nın halkına gösterdiği merhamet ve onları kutsanmış bir şekilde vaat edilen topraklara kavuşturması 40-66. bölümlerin temasıdır (bkz. Yşa.40:1 ve ilgili notlar). Topraklarına yerleştirecek Bkz. Yşa.2:2-4; Yşa.11:10-12 ve ilgili notlar. Yabancılar da... katılıp Bkz. Yşa.11:10; Yşa.56:6-7; Yşa.60:3 ve ilgili not.
14:2 onları... sahiplenecek Bkz. Yşa.11:14’e ait not.
14:3-21 Babil Kralı kendisini ne kadar yüce ve ilâhi güce sahip görürse görsün (bkz. Yşa.14:12-14), tüm dünya önderleri gibi o da ölecektir.
14:3 acıdan... ağır işlerden İsrailliler’in Babil’deki tutsaklığı, Mısır’daki kölelik dönemini andırıyordu (bkz. Çık.1:14).
14:4 Babil Kralı’nı O dönemde Asur kralları tarafından kullanılan unvan (bkz. Yşa.13:1-14:27’ye ait not). alaya Krş. Va.18. bölüm.
14:5 değneğini... asasını Bkz. Yşa.10:5 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşa.10:24.
14:6 yönetti İbranice’den “boyun eğdirdi” diye de çevrilebilir.
14:8 Lübnan’ın... sedir ağaçları Kerestesi değerli olan bu ağaçlar, yüzyıllar boyunca Asur ve Babil kralları tarafından yağmalandı (bkz. Yşa.2:13 ve Yşa.9:10’a ait notlar). çam ve sedir ağaçları... seviniyor Yeşaya anlatımında doğayı sıkça kişileştirir (krş. Yşa.44:23 ; Yşa.55:12).
14:9 Ulusları yönetmiş kralları Bkz. Yşa.14:18. En büyük ve en güçlü olanlar bile “toprak altındaki ölüler diyarından” kaçamaz.
14:11 Görkemin... Ölüler diyarına Krş. Yşa.5:14. Ölüler diyarına indirildi Yşa.14:15’te tekrarlanmaktadır.
14:12-15 Bazı yorumcular Peygamber Yeşaya’nın burada Şeytan’ın düşüşünü tanımladığını, bazıları ise, Babil Kralı’nın kibrini ve cezalandırılışını anlattığını savunur (bkz. Va.13:4; Va.17:3; krş. Sur Kralı’nın tanımı, Hez.28. bölüm).
14:12 parlak yıldız ‘Hilal’ anlamına da gelebilir. Gerçek parlak sabah yıldızı İsa’dır (bkz. Va.22:16 ; ayrıca bkz. 2Pe.1:19; krş. Say.24:17 ve ilgili not).
14:13 Safon’un Suriye’nin kuzeyinde yer alan Kasios Dağı. Kenanlılar bu dağı ilâhların buluştukları ve yaşadıkları yer olarak görüyordu (bkz. Mez.48:2 ve ilgili not; krş. Mez.82:1). doruğunda Bu kibirli kişi “Yüceler Yücesi’ne eşit” olmayı arzulasa da (Yşa.14:14) ölüm çukurunun “dibine” (Yşa.14:15; İbranice’de “doruk” ve “dip” sözcüğü aynıdır) inmeye mahkûmdur.
14:16-20 Bu ayetlerde (ve muhtemelen Yşa.14:9-10’da) söz edilenlerin ölüler diyarında değil, yeryüzünde gerçekleştiği anlaşılmaktadır.
14:16-17 Tutsakları evlerine salmayan Asurlular gibi Babilliler de, ayaklanma çıkarabilecek güçte olanları zayıf düşürmek için, bozguna uğrattıkları halkları kitleler halinde sürgün ediyorlardı (bkz. 2Kr.24:14-16).
14:18 Ulusların bütün kralları Bkz. Yşa.14:9’a ait not.
14:19 Mezarından dışarı atıldın Ölenin onurlu bir şekilde gömülmesi çok önemliydi; sıradan bir yere atılması korkunç bir kader sayılırdı, çünkü gerekli biçimde gömülmeyenlerin ruhunun esenlikte olmayacağına inanılırdı. Ayak altında çiğnenen leş Bkz. Yşa.5:25.
14:21 oğullarını boğazlamak Kişinin mezar taşının yanı sıra çocukları da onun adını yaşatırdı (krş. 2Sa.18:18). Babil Kralı ikisinden de mahrum kalacaktı (krş. Yşa.47:9).
14:22 sağ kalanlarını İsrailliler arasında sağ kalanlar olmasına karşın (bkz. Yşa.10:20-22 ve ilgili not; Yşa.11:11,Yşa.11:16) Babil’de kimse sağ kalmayacaktır.
14:22-23 Yargı tüm Babil Kenti’ni ve halkını içine almaktadır (bkz. Yşa.14:3-21’e ait not); İÖ 689’da Sanherib’in saldırısıyla kısmen ve İÖ 539’da Medler ve Persler’in yaptığı yıkımla tam olarak yerine gelmiştir.
14:23 Bkz. Yşa.13:20-22 ve ilgili notlar. bataklığa Bir zamanlar Kildani oymaklarının yaşadığı (bkz. Ezr.5:12’ye ait not) Babil’in güney bölgesi, bataklık bir araziydi.
14:24-27 Bkz. Sef.2:13-15 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Yşa.13:1-14:27’ye ait not.
14:24 gerçekleşecek Mutlak egemen olan Tanrı’nınAsur ve Babil ile ilgili tasarısı.
14:25 boyunduruğundan... yükten Bkz. Yşa.9:4 ve ilgili not.
14:26 elim kalkmış durumda Bkz. Yşa.1:11-12; Yşa.12:1 ve ilgili notlar ; Çık.15:12.
14:28-32 Bkz. Yer.47; Hez.25:15-17;Amo.1:6-8; Sef.2:4-7 ve ilgili notlar. Muhtemelen Kral Sargon (bkz. Yşa.20:1) başka yerlerde yaşanan ciddi ayaklanmalarla meşgul olduğu bir sırada Filistliler’in Asurlular’a karşı ayaklanması söz konusudur.
14:28 yıl Muhtemelen İÖ 715. bildiri Bkz. Yşa.13:1’e ait not.
14:29 Filistliler Bkz. Yar.11:13-14’e ait not. Mısır’dan Mezopotamya’ya uzanan ana güzergâh üzerindeki Filist bölgesi, Mısır ve Asur’dan gelen saldırılara karşı savunmasız durumdaydı. değnek Asur Kralı Sargon olabilir. kırıldı Eğer “değnek” Sargon ise, krallığına karşı Babil’de ve Asya İli’nde gerçekleşen bir dizi ayaklanmanın yol açtığı tehdide gönderme yapılmaktadır. kökünden... ürünü Başı ve köküne gönderme yapılarak bütün bir ağaç ifade edilir. Sargon’un ardından Sanherib, Esarhaddon ve Asurbanipal gelecektir.
14:30 Yoksulların... Düşkünler İsrailliler (bkz. Yşa.14:32).
14:31 feryat et Krş. Yşa.13:6; Yşa.15:2; Yşa.16:7; Yşa.23:1. askerleri sıra sıra Yşa.5:26-29’da daha uzun bir tanım bulunmaktadır.
14:32 Siyon’un temelini attı Tanrı bu nedenle Yeruşalim’iAsurlular’dan koruyacaktır (krş. Yşa.31:4-5).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş