Yeşaya 24

24
Rab Dünyayı Cezalandıracak
1İşte RAB yeryüzünü harap edip viraneye çevirecek,
Yeryüzünü altüst edecek,
Üzerinde yaşayanları darmadağın edecek.
2Ayrım yapılmayacak;
Ne halkla kâhin arasında,
Ne köleyle efendi arasında,
Ne hizmetçiyle hanım arasında,
Ne alıcıyla satıcı arasında,
Ne ödünç alanla ödünç veren arasında,
Ne faizciyle borç alan arasında.
3Dünya tümüyle yağmalanıp viraneye çevrilecek.
RAB böyle söyledi.
4Dünya kuruyup büzülüyor,
Yeryüzü solup büzülüyor,
Dünyadaki soylular güçlerini yitiriyor.
5Dünyada yaşayanlar onu kirletti.
Çünkü Tanrı'nın yasalarını çiğnediler,
Kurallarını ayaklar altına aldılar,
Ebedi antlaşmayı bozdular.
6Bu yüzden lanet dünyayı yiyip bitirdi,
Orada yaşayanlar suçlarının cezasını çekiyorlar.
Yaşayanlar bu nedenle yanıyor, pek azı kurtulacak.
7Yeni şarabın sonu geldi,
Asmalar soldu,
Bir zamanlar sevinçli olanların hepsi inliyor.
8 Tefin coşkun sesi kesildi,
Eğlenenlerin gürültüsü durdu,
Lirin coşkun sesi kesildi.
9Ezgi eşliğinde şarap içilmiyor artık,
İçkinin tadı içene acı geliyor.
10Yıkılan kent perişan durumda,
Kimse girmesin diye her evin girişi kapandı.
11İnsanlar şarap özlemiyle sokaklarda bağrışıyor,
Sevinçten eser kalmadı,
Dünyanın coşkusu yok oldu.
12Kent viraneye döndü,
Kapıları paramparça oldu.
13Çünkü zeytinler dökülsün diye dövülen ağaç nasılsa,
Bağbozumundan artakalan üzümler nasılsa,
Dünyadaki bütün uluslar da öyle olacak.
14Sağ kalanlar seslerini yükseltip
Sevinç çığlıkları atacak,
Batıda yaşayanlar RAB'bin büyüklüğü karşısında
Hayranlıkla bağıracak.
15Onun için, doğuda yaşayanlar RAB'bi yüceltin,
Deniz kıyısındakiler,
İsrail'in Tanrısı RAB'bin adını yüceltin.
16Dünyanın en uzak köşelerinden ezgiler işitiyoruz:
“Doğru Olan'a övgüler olsun!”
Ama ben, “Bittim, bittim! Vay halime!” dedim,
“Hainler hainliklerini sürdürüyor.
Evet, hainler sürekli hainlik ediyorlar.”
17 Ey dünyada yaşayanlar,
Önünüzde dehşet, çukur ve tuzak var.
18Dehşet haberinden kaçan çukura düşecek,
Çukurdan çıkan tuzağa yakalanacak.
Göklerin kapakları açılacak,
Dünyanın temelleri sarsılacak.
19Yeryüzü büsbütün çatlayıp yarılacak,
Sarsıldıkça sarsılacak.
20Dünya sarhoş gibi yalpalayacak,
Bir kulübe gibi sallanacak,
İsyanlarının ağırlığı altında çökecek
Ve bir daha kalkamayacak.
21O gün RAB yukarıda, gökteki güçleri
Ve aşağıda, yeryüzündeki kralları cezalandıracak.
22Zindana tıkılan tutsaklar gibi
Cezaevine kapatılacak
Ve uzun süre sonra cezalandırılacaklar.
23Ayın yüzü kızaracak, güneş utanacak.
Çünkü Her Şeye Egemen RAB Siyon Dağı'nda,
Yeruşalim'de krallık edecek.
Halkın ileri gelenleri
O'nun yüceliğini görecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1-27:13 Kötülüğün ve özellikle ölümün Tanrı tarafından ortadan kaldırılacağı son büyük yargı ve kutsamadan söz edilmektedir (bkz. Makale: Yargı, s.260). Bu bölümler ayrıca Pavlus’un Rom.9-11. bölümlerde açıkladığı konular için önemli bir kaynak niteliğindedir.
24:1 yeryüzünü harap edip Krş. Yşa.2:10,Yşa.2:19,Yşa.2:21. yaşayanları darmadağın edecek Bkz. Yar.11:1-9 ve ilgili notlar.
24:2 Kişinin sosyal konumu cezadan hiçbir muafiyet sağlamayacaktır (krş. Yşa.3:1-3 ve ilgili notlar).
24:5 Bazı yorumcular, 24. bölümde genel olarak kötülüğün dünya çapında yok edilmesi (Yar.9:11 ve ilgili not) ele alındığı için, burada Yar.9:8-17’de söz edilen antlaşmaya gönderme yapıldığı nı savunur (ayrıca bkz. Yşa.24:18 ve ilgili not). Bazıları ise yasaları, ilkeleri ve ebedi antlaşmayı Rom.2:14-15’te anlatılanların genel bir ifadesi olarak görür.
24:6 lânet Krş. Yar.8:21-22; ayrıca krş. Yar.9:8-17’deki antlaşma.
24:7 Asmalar soldu Bkz. Yşa.24:4.
24:8 coşkun sesi kesildi Krş. Yşa.22:2,Yşa.22:13; Yşa.23:7.
24:9 Ezgi eşliğinde şarap Bkz. Yşa.5:11-13 ve ilgili not.
24:10 Yıkılan kent Krş. Yşa.25:2; Yşa.26:5; Yşa.27:10. Yeruşalim dâhil, Tanrı’ya başkaldıran tüm kentler kastediliyor olabilir.
24:15 Deniz kıyısındakiler Bkz. Yşa.11:11’e ait not.
24:16 Vay halime! Krş. Yşa.6:5. Hainler Tanrı halkının düşmanları.
24:17-18 Tanrı’nın yargısından kaçılamaz (krş. Amo.5:19-20; Amo.9:2-4 ve ilgili notlar).
24:17 dehşet, çukur ve tuzak İbranice’de bu sözcükler arasında ses benzerliği bulunur (bkz. Yşa.24:16’ya ait not).
24:18 Göklerin kapakları Krş. Yar.7:11; Yar.8:2.
24:20 sarhoş gibi Krş. Yşa.19:14. Bir kulübe gibi Bkz. Yşa.1:8 ve ilgili not.
24:21 O gün RAB’bin günü (bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20; Yşa.10:20,Yşa.10:27’e ait notlar; ayrıca bkz. Yşa.25:9; Yşa.26:1; Yşa.27:1-2,Yşa.27:12-13).
24:22 Zindana tıkılan Krş. Va.20:2. uzun süre sonra cezalandırılacaklar Krş. Va.20:7-10.
24:23 Bkz. Va.21:23; Va.22:5. Siyon Dağı’nda... krallık Bkz. Yşa.2:2-4 ve ilgili not.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş