Yeşaya 30

30
Söz Dinlemeyen Halk
1RAB, “Vay haline bu dikbaşlı soyun!” diyor,
“Benim değil, kendi tasarılarını yerine getirip
Ruhuma aykırı anlaşmalar yaparak
Günah üstüne günah işliyorlar.
2Bana danışmadan firavunun koruması altına girmek,
Mısır'ın gölgesine sığınmak için oraya gidiyorlar.
3Ne var ki, firavunun koruması onlar için utanç,
Mısır'ın gölgesine sığınmaları onlar için rezillik olacak.
4Önderleri Soan'da[a] olduğu,
Elçileri Hanes'e ulaştığı halde,
5Kendilerine yararı olmayan bir halk yüzünden hepsi utanacak.
O halkın onlara ne yardımı ne de yararı olacak,
Ancak onları utandırıp rezil edecek.”
6Negev'deki hayvanlara ilişkin bildiri:
“Elçiler erkek ve dişi aslanların,
Engereklerin, uçan yılanların yaşadığı
Çetin ve sıkıntılı bir bölgeden geçerler.
Servetlerini eşeklerin sırtına,
Hazinelerini develerin hörgücüne yükleyip
Kendilerine hiç yararı olmayan halka taşırlar.
7Mısır'ın yardımı boş ve yararsızdır,
Bu yüzden Mısır'a ‘Haylaz Rahav[b]’ adını verdim.
8“Şimdi git, söylediğimi onların önünde
Bir levhaya yazıp kitaba geçir ki,
Gelecekte kalıcı bir tanık olsun.
9Çünkü o asi bir halk, yalancı bir soy,
RAB'bin yasasını duymak istemeyen bir soydur.
10Bilicilere, ‘Artık görüm görmeyin’,
Görenlere, ‘Bizim için doğru şeyler görmeyin,
Bize güzel şeyler söyleyin, asılsız şeyler açıklayın’ diyorlar,
11‘Yoldan çekilin, yolu açın,
Bizi İsrail'in Kutsalı'yla yüzleştirmekten vazgeçin.’ ”
12Bu nedenle İsrail'in Kutsalı diyor ki,
“Madem bu bildiriyi reddettiniz,
Baskıya ve hileye güvenip dayandınız;
13Bu suçunuz yüksek bir surda
Sırt veren çatlağa benziyor.
Böyle bir sur birdenbire yıkılıverir.
14O, toprak çömlek gibi parçalanacak.
Parçalanması öyle şiddetli olacak ki,
Ocaktan ateş almaya ya da sarnıçtan su çıkarmaya
Yetecek büyüklükte bir parça kalmayacak.”
15Egemen RAB, İsrail'in Kutsalı şöyle diyor:
“Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz.
Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz.
Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.
16‘Hayır, atlara binip kaçarız’ diyorsunuz,
Bu yüzden kaçmak zorunda kalacaksınız.
‘Hızlı atlara bineriz’ diyorsunuz,
Bu yüzden sizi kovalayanlar da hızlı olacak.
17Bir kişinin tehdidiyle bin kişi kaçacak,
Beş kişinin tehdidiyle hepiniz kaçacaksınız;
Dağ başında bir gönder,
Tepede bir sancak gibi kalana dek kaçacaksınız.
18“Yine de RAB size lütfetmeyi özlemle bekliyor,
Size merhamet göstermek için harekete geçiyor.
Çünkü RAB adil Tanrı'dır.
Ne mutlu O'nu özlemle bekleyenlere!”
Rab Halkını Kutsayacak
19“Ey Yeruşalim'de oturan Siyon halkı,
Artık ağlamayacaksın!
Feryat ettiğinde Rab sana nasıl da lütfedecek!
Feryadını duyar duymaz seni yanıtlayacak.
20Rab ekmeği sıkıntıyla,
Suyu cefayla verse de,
Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek[c],
Gözünüzle göreceksiniz onu[ç].
21Sağa ya da sola sapacağınız zaman,
Arkanızdan, ‘Yol budur, bu yoldan gidin’
Diyen sesini duyacaksınız.
22Gümüş kaplı oyma putlarınızı,
Altın kaplama dökme putlarınızı
‘Kirli’ ilan edecek,
Kirli bir âdet bezi gibi atıp
‘Defol’ diyeceksiniz.
23Rab toprağa ektiğiniz tohum için yağmur verecek,
Toprağın ürünü olan yiyecek bol ve zengin olacak.
O gün sığırlarınız geniş otlaklarda otlanacak.
24Toprağı işleyen öküzlerle eşekler
Kürekle, yabayla savrulmuş,
Tuzlanmış yem yiyecekler.
25Kulelerin yıkıldığı o büyük kıyım günü
Her yüksek dağda, her yüce tepede
Akarsular olacak.
26RAB halkının kırıklarını sardığı,
Vuruşuyla açtığı yaraları iyileştirdiği gün,
Ay güneş gibi parlayacak,
Güneş yedi kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak.”
Rab Asur'u Cezalandıracak
27Bakın, RAB'bin kendisi[d] uzaktan geliyor,
Kızgın öfkeyle kara bulut içinde.
Dudakları gazap dolu,
Dili her şeyi yiyip bitiren ateş sanki.
28Soluğu adam boynuna dek yükselmiş taşkın ırmak gibi.
Ulusları elekten geçirecek, değersizleri ayıracak,
Halkların ağzına yoldan saptıran bir gem takacak.
29Ama sizler bayram gecesini kutlar gibi
Ezgiler söyleyeceksiniz.
RAB'bin dağına, İsrail'in Kayası'na
Kaval eşliğinde çıktığınız gibi
İçten sevineceksiniz.
30RAB heybetli sesini işittirecek;
Kızgın öfkeyle, her şeyi yiyip bitiren ateş aleviyle,
Sağanak yağmurla, fırtına ve doluyla
Bileğinin gücünü gösterecek.
31Asur RAB'bin sesiyle dehşete düşecek,
O'nun değneğiyle vurulacak.
32RAB'bin terbiye değneğiyle onlara indirdiği her darbeye
Tef ve lir eşlik edecek.
RAB silahlarını savura savura onlarla savaşacak.
33Tofet çoktan hazırlandı,
Evet, kral için hazırlandı.
Geniş ve yüksektir odun yığını,
Ateşi, odunu boldur.
RAB kızgın kükürt selini andıran
Soluğuyla tutuşturacak onu.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1-35:10 Uluslara bildirilen yargı ve cezanın (34. bölüm) ardından kurtulanların sevinç dolu ezgisiyle (35. bölüm) sona eren ve altı “vay” ünlemi içeren kısım (Yşa.28:1; Yşa.29:1; Yşa.29:15; Yşa.30:1; Yşa.31:1; Yşa.33:1; krş. Yşa.5:8-23’e ait notlar).
30:1 Vay Bkz. Yşa.28:1-35:10’a ait not. dikbaşlı soyun Bkz. Yşa.1:2 ve ilgili not. Benim değil, kendi tasarılarını Bkz. Yşa.29:15 ve ilgili not. Ruhuma Peygamber aracılığıyla verilen vahiy söz konusudur. anlaşmalar Mısır firavunu Şabaka, Asurlular’a karşı Aram’daki ve Kenan’daki küçük ulusların yardımını istemişti ; anlaşılan Yahudalılar da onlara katılmıştı.
30:2 Kral Hizkiya böyle yapmıştı. gölgesine ‘Koruması altına’ anlamında (bkz. Hak.9:15;Ağı.4:20 ve ilgili notlar); oysa İsrailliler RAB’be güvenmeliydi (krş. Yşa.49:2; Yşa.51:16; bkz. Mez.121:5 ve ilgili notlar).
30:4 Soan’da Tanis Kenti olduğu tahmin edilir. Bir zamanlar İsrail halkının köle olarak çalıştığı yer (bkz. Yşa.19:11 ve ilgili not). Hanes’e Ya Kahire’nin güneyindeki Herakleopolis ya da Nil Deltası içerisinde Soan’a yakın bir kent olduğu tahmin edilmektedir.
30:6 Negev’deki Bkz. Yar.12:9 ve ilgili not; krş. Hak.1:9. bildiri Bkz. Yşa.13:1 ve ilgili not. uçan yılanların Bkz. Yşa.14:29. Çetin ve sıkıntılı Kıyı şeridinin denetimiAsurlular’ın elinde olduğu için (bkz. Yas.8:15; Hak.5:6 ve ilgili not).
30:7 Rahav Mısır için takma ad olarak kullanılan Rahav, ‘fırtına’ veya ‘küstah’ anlamına gelir (bkz. “Livyatan”, Yşa.27:1 ve ilgili not).
30:8 yazıp Muhtemelen “Haylaz Rahav” adını.
30:9 asi bir halk Bkz. Yşa.30:1; ayrıca bkz. Yşa.1:2 ve ilgili not.
30:10 Bilicilere Bkz. 1Sa.9:9; 2Kr.17:13. Artık görüm görmeyin Krş. Amo.2:12; Amo.7:13,Amo.7:16; Mik.2:6. Bize güzel şeyler söyleyin Sahte peygamberlerin yaptığı gibi (bkz. 1Kr.22:13; Yer.6:14; Yer.23:16-17; Mik.2:11 ve ilgili notlar). Halkın, peygamberlerin sözlerine uymaktan yana olmayıp bu sözleri kendi istekleri doğrultusunda yönlendirmek istemesi günahtı.
30:11-12,15 İsrail’in Kutsalı’yla Bkz. Yşa.1:4 ve ilgili not.
30:13 yüksek bir surda Güvenlik ve refah için kurdukları “duvar”, baskı ve hileydi (Yşa.30:12).
30:15 Bkz. Yşa.26:3.
30:16 atlara Bkz. Mez.20:7-8 ve ilgili not; Mez.33:17; Özd.21:31 ve ilgili not.
30:17 bin kişi kaçacak Yas.32:30’da bildirilen lânetin gerçekleşmesidir. gönder... sancak Bkz. Yşa.5:26 ve ilgili not.
30:19 Artık ağlamayacaksın Bkz. Yşa.25:8 ve ilgili not.
30:20 sıkıntıyla... cefayla Babil’de sürgünde olduklarından dolayı. ekmeği... suyu Sürgündekilerin yiyeceği (bkz. 1Kr.22:27). Öğretmeniniz Yeşaya gibi peygamberler. Öğretmeniniz artık gizlenmeyecek İbranice’den,“Öğretmenlerinizi artık dışlamayacaksınız” diye de çevrilebilir. onu İbranice’den,“onları” diye de çevrilebilir.
30:21 Yol budur, bu yoldan gidin Bkz. Yas.5:32-33; krş. Yşa.29:24; Yşa.30:9.
30:22 putlarınızı... ‘Kirli’ ilan edecek Yşa.2:20’deki gibi (bkz. ilgili not) yüklerinden kurtulmak için değil, tövbe etme göstergesi olarak.
30:23 yağmur... yiyecek bol ve zengin Yas.28:11-12’de vaat edilen bereketlerin bir parçası (bkz. Yşa.5:6 ve ilgili not). O gün Krş. Yşa.29:18; bkz. Yşa.10:20,Yşa.10:27’ye ait notlar. sığırlarınız... otlanacak Krş. Yşa.32:20 ve ilgili not.
30:25 büyük kıyım günü Krş. Yşa.24:1; Yşa.34:2,Yşa.34:6 ve ilgili not. Asur’un düşüşü (Yşa.30:31) buna bir örnektir. Her yüksek dağda...Akarsular olacak Bereket ve refaha kavuşmanın betimlemesi.
30:26 Bkz. Yşa.1:5-6 ve ilgili notlar. İsrailliler, peygamberlerini dinleyip Tanrı’ya döndükleri zaman cezaları sona erecek, Tanrı’nın bereketlerine kavuşacaklardır (bkz. Yşa.27:9’a ait not).
30:27 kendisi İbranice’den birebir çevirisi: “adı”. öfkeyle kara bulut içinde Tanrı fırtınayla gelmiş olarak tasvir edilir (bkz. Yşa.30:30; ayrıca bkz. Yşa.28:2; Yşa.29:6; Mez.18:7-15 ve ilgili notlar).
30:28 boynuna dek yükselmiş Asur ordusu Yşa.8:8’de (bkz. ilgili not) benzer biçimde tanımlanır. gem Krş. Yşa.37:29.
30:29 RAB’bin dağına Tapınağın bulunduğu Siyon Dağı (bkz. Yşa.2:2-4 ve ilgili not). İsrail’in Kayası’na RAB’be (bkz. Yşa.17:10 ve ilgili not).
30:30-31 sesini Çık.20:18-19 ve Mez.29:3-9’da da RAB’bin sesi gökgürültüsüyle ilişkilendirilir.
30:30 Bileğinin gücünü Bkz. Yşa.9:12,Yşa.9:17,Yşa.9:21; Yşa.51:9 ve ilgili notlar. Sağanak yağmurla... doluyla Bkz. Yşa.28:2.
30:32 terbiye değneğiyle Bkz. Yşa.11:4 ve ilgili not. Tef... eşlik edecek Büyük bir zaferin ardından kadınların şarkı söyleyip dans ettiği kutlamalar yapılırdı (bkz. Çık.15:20-21 ve ilgili notlar; 1Sa.18:6).
30:33 Tofet Yeruşalim dışında, çocukların Ammonlular’ın ilâhı Molek’e yakılarak kurban edildiği yer (bkz. 1Kr.11:7). kral Asur kralı. kızgın kükürt Bkz. Yşa.1:31; Yar.19:24.Alevin parlaklığını ve yoğunluğunu artırır.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş