Yeşaya 34

34
Rab Ulusları Cezalandıracak
1Ey uluslar, işitmek için yaklaşın!
Ey halklar, kulak verin!
Dünya ve üzerindeki herkes,
Yeryüzü ve ondan türeyenlerin hepsi işitsin!
2RAB bütün uluslara öfkelendi,
Onların ordularına karşı gazaba geldi.
Onları tümüyle mahvolmaya,
Boğazlanmaya teslim edecek.
3Ölüleri dışarı atılacak,
Pis kokacak cesetleri;
Dağlar kanlarıyla sulanacak.
4 Bütün gök cisimleri küçülecek,
Gökler bir tomar gibi dürülecek;
Gök cisimleri, asma yaprağı,
İncir yaprağı gibi dökülecek.
5 “Kılıcım göklerde kanıncaya kadar içti.
Şimdi de Edom'un,
Tümüyle yıkmaya karar verdiğim halkın
Üzerine inecek” diyor RAB.
6RAB'bin kılıcı kana,
Kuzu ve teke kanına doydu;
Yağla, koç böbreklerinin yağıyla kaplandı.
Çünkü RAB'bin Bosra'da bir kurbanı,
Edom'da büyük bir kıyımı var.
7Onlarla birlikte yaban öküzleri,
Körpe boğalarla güçlü boğalar da yere serilecek.
Toprakları kana doyacak, yağla sulanacak.
8Çünkü RAB'bin bir öç günü, Siyon'un davasını güdeceği bir karşılık yılı olacak.
9Edom dereleri zifte, toprağı kükürde dönecek; ülkenin her yanı yanan zift olacak. 10 Zift gece gündüz sönmeyecek, dumanı hep tütecek. Ülke kuşaklar boyu ıssız kalacak, sonsuza dek oradan kimse geçmeyecek. 11Baykuşların mülkü olacak orası, büyük baykuşlarla kargalar yaşayacak orada. RAB, Edom'un üzerine kargaşa ipini, boşluk çekülünü gerecek. 12Kral ilan edebilecekleri soylular kalmayacak, bütün önderlerinin sonu gelecek. 13Saraylarında dikenler, kalelerinde ısırganlarla böğürtlenler bitecek. Orası çakalların barınağı, baykuşların yurdu olacak. 14Yabanıl hayvanlarla sırtlanlar orada buluşacak, tekeler[a] karşılıklı böğürecek. Lilit[b] oraya yerleşip rahata kavuşacak. 15Baykuşlar orada yuva kurup yumurtlayacak, kuluçkaya yatıp yavrularını kendi gölgelerinde toplayacak. Çaylaklar eşleşip orada toplanacaklar.
16RAB'bin kitabını okuyup araştırın: Bunlardan hiçbiri eksik kalmayacak, eşten yoksun hiçbir hayvan olmayacak. Çünkü bu buyruk RAB'bin ağzından çıktı, Ruhu da onları toplayacak. 17RAB onlar için kura çekti, ülkeyi ölçüp aralarında pay etti. Orayı sonsuza dek sahiplenip kuşaklar boyu orada yaşayacaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1-35:10 Uluslara bildirilen yargı ve cezanın (34. bölüm) ardından kurtulanların sevinç dolu ezgisiyle (35. bölüm) sona eren ve altı “vay” ünlemi içeren kısım (Yşa.28:1; Yşa.29:1; Yşa.29:15; Yşa.30:1; Yşa.31:1; Yşa.33:1; krş. Yşa.5:8-23’e ait notlar).
34:1-35:10 Bu bölümlerde, 28-33. bölümlerde işlenen konu sona erdirilir ve (13-23. bölümlerde anlatılanları sonuçlandıran) 24-27. bölümler ile uyumlu olarak son günlerle ilgili (eskatolojik) konu işlenir.
34:2 öfkelendi... gazaba geldi Bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20; Yşa.26:20-21’e ait not. tümüyle mahvolmaya Kenanlılar’ın hak etmiş olduğu türden bir yıkım söz konusudur (ayrıca bkz. Yşa.34:5; Yşu.6:17 ve ilgili not).
34:3 dışarı atılacak Bkz. Yşa.14:19 ve ilgili not.
34:4 Krş. Mat.24:21; Mar.13:25; Va.6:13-14. gök cisimleri küçülecek Bkz. Yşa.13:10 ; krş. Hez.32:7-8. İncir yaprağı gibi dökülecek Bkz. Yşa.24:4; Yşa.40:7-8.
34:5-6 Kılıcım... RAB’bin kılıcı Bkz. Mez.7:12-13 ve ilgili not.
34:5 kanıncaya kadar içti Krş. Hez.39:18-20 ve ilgili notlar. Edom’un Muhtemelen Yşa.25:10-12’deki Moav gibi, Tanrı’nın ve halkının tüm düşmanlarını simgeler (bkz. Yşa.21:11’e ait not). Edomlular İÖ yaklaşık 500’de Nebati Arapları tarafından yurtlarından sürülecektir.
34:6 Kuzu ve teke Halkı temsil eder. Yağla Etin en iyi kısmı olduğu için RAB’be sunulurdu (bkz. Lev.3:9-11). Bosra’da Edom’un önde gelen kentlerinden biri ; geniş otlakları nedeniyle koyun sürülerinin çokça görüldüğü Bosra, Lut Gölü’nün güney ucunun güneydoğusunda yer alıyordu. kurbanı Bkz. Yer.46:10 ve ilgili not; Yer.50:27; Hez.39:17-19 ve ilgili notlar; krş. Va.19:17-18.
34:7 yaban öküzleri... güçlü boğalar Ulusların askerlerini ve (veya) önderlerini simgeler. kana doyacak Bkz. Yşa.34:3.
34:8 öç günü Bkz. Yşa.35:4; Yşa.61:2. Edomlular her fırsatta İsrailliler’e karşı gelmiş ve Yeruşalim yerle bir edildiği zaman sevinmişti (bkz. Ağı.4:21; ayrıca bkz. Mez.137:7; Yer.49:8 ve ilgili notlar) ; burada Edom’un bu tutumunun karşılığını göreceği bildiriliyor (bkz. Yşa.63:1-4 ve ilgili notlar; krş. Ovadya Kitabı).
34:9 yanan zift Edom’un yıkımı Sodom ve Gomora’nın yıkılışı yla karşılaştırılır (ayrıca bkz. Yşa.1:31; Yar.19:24 ve ilgili notlar).
34:10 dumanı... sonsuza dek Va.19:3’te Babil için söylenir (ayrıca bkz. Va.14:10-11). ı ssız kalacak Bkz. Mal.1:3-4 ve ilgili notlar.
34:11 baykuşlarla kargalar Kutsal Yasa’da temiz sayılmayan kuşlar arasında yer alır (bkz. Yas.14:14-17; ayrıca bkz. Yşa.13:21; Sef.2:14). ipini... çekülünü Krş. Yşa.28:17 ve ilgili not. kargaşa... boşluk Bu sözcükler İbranice metinde, Yar.1:2’de de geçer (bkz. ilgili not; ayrıca bkz. Yer.4:23 ve ilgili not). Öbür ulusları temsilen Edom, Tanrı’nın verdiği cezadan ötürü tam bir kaos ortamına döner; sanki Tanrı Edom’u hiç yaratmamış gibidir.
34:13 dikenler... ısırganlarla Krş. Yşa.7:24-25.
34:14 Yabanıl hayvanlarla sırtlanlar Bkz. Yşa.13:20-22. tekeler Bkz. Yşa.13:21’e ait not. Lilit Baykuş veya antik çağda halk arasında gece belirdiğine inanılan dişi cin olabilir.
34:15 Baykuşlar... Çaylaklar Bkz. Yşa.34:11 ve ilgili not; Yas.14:13,Yas.14:15-17.
34:16 kitabını Yşa.34:1-15’te Yeşaya tarafından bildirilen peygamberlik sözleri.
34:17 pay etti Tanrı, Yşa.34:11-15’teki yaratıklara Edom topraklarının sahipliğini vereceğini belirtir; yani o topraklar ıssız kalacaktır.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş