Yeşaya 40:1-8

40
Avutucu Sözler
1“Avutun halkımı” diyor Tanrınız,
“Avutun!
2Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin.
Angaryanın bittiğini,
Suçlarının cezasını ödediklerini,
Günahlarının cezasını RAB'bin elinden
İki katıyla aldıklarını ilan edin.”
3 Şöyle haykırıyor bir ses:
“Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın,
Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın[a].
4Her vadi yükseltilecek,
Her dağ, her tepe alçaltılacak.
Böylelikle engebeler düzleştirilecek,
Sarp yerler ovaya dönüştürülecek.
5O zaman RAB'bin yüceliği görünecek,
Bütün insanlar hep birlikte onu görecek.
Bunu söyleyen RAB'dir.”
6 Ses, “Duyur” diyor.
“Neyi duyurayım?” diye soruyorum[b].
“İnsan soyu ota benzer,
Bütün vefası[c] kır çiçeği gibidir.
7RAB'bin soluğu esince üzerlerine,
Ot kurur, çiçek solar.
Gerçekten de halk ottan farksızdır.
8Ot kurur, çiçek solar,
Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur.”
Eşsiz Tanrı
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
40:1 Avutun... avutun Bkz. öbür ikilemeler, Yşa.51:9,Yşa.51:17; Yşa.52:1,Yşa.52:11;Yşa.62:10. “Halkım” ve “Tanrınız” gibi antlaşma ifadelerinin yeniden kullanımı, Tanrı’nın Babil’deki sürgünden dönen İsrailliler’le antlaşmasını yenilediğini gösterir (ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Antlaşma, s.25).
40:2 dokunaklı sözler İbranicesi 2Ta.32:6’da “yüreklendirdiği” diye geçer. Angaryanın Babil sürgünü (krş. Mez.137:1-6; Ağı.1:1-2). Suçlarının... ödediklerini Tutsaklık cezasına katlanarak (bkz. Lev.26:41). İki katıyla RAB’bin verdiği ceza hak ettiklerinden fazla değildir; burada, verilen cezanın büyüklüğü ima edilmektedir (krş. “çifte felaket”, Yşa.51:19).
40:3-5 Bkz. Yşa.35:1-2; Yşa.35:2’ye ait not.
40:3 İbranice’den, “Çölde haykıran, ‘RAB’bin yolunu hazırlayın, geçeceği patikaları düzleyin’ diye sesleniyor” diye de çevrilebilir. ses Her biri Yşa.40:1’de söz edilen avuntunun nasıl gerçekleşeceğini duyurur (Yşa.40:3,Yşa.40:6,Yşa.40:9). Bu ayette belirtilen sözler, Mat.3:3, Luk.3:4 ve Yu.1:23’te Yahya ile ilişkilendirilir (bkz. ilgili notlar). yolunu hazırlayın ‘Yolun üzerindeki engelleri kaldırın’ anlamında (krş. Yşa.57:14; Yşa.62:10). Ziyarete gelen bir Ortadoğu kralı için temsilcileri tarafından yolun açılmasını hatırlatan bu ifade, burada RAB’bin Yeruşalim’e gelişini haber vermek için kullanılır. Mat.3:1-8’de Yahya, Mesih’in yolunun hazırlanması için tövbenin gerekli olduğunu ilan etmektedir.
40:4 engebeler düzleştirilecek Bkz. Yşa.26:7 ve ilgili not.
40:5 RAB’bin yüceliği görünecek Tanrı İsrailliler’i (Pers Kralı Koreş aracılığıyla) Babil’den kurtaracak (bkz. Yşa.35:9-10; Yşa.44:23-24) ve tüm uluslar bu kurtuluşu görecektir (bkz. Yşa.52:10 ve ilgili not). Nihai olarak kurtarıcı Tanrı’nın görkemi İsa Mesih’in kişiliğinde ve yaptıklarında (bkz. Yu.1:14; Yu.11:4; Yu.17:4; İbr.1:3 ve ilgili notlar), özellikle ikinci gelişiyle krallığının gözle görülür biçimde (Mat.16:27; Mat.24:30; Mat.25:31; Va.1:7) kurulmasında görülecektir. Kurtulmuş kişiler RAB’bin yüceliğini erdemli yaşayışlarıyla yansıtmalıdır (bkz. 1Ko.10:31; 2Ko.3:18; Ef.3:21 ve ilgili notlar).
40:6,8 1Pe.1:24-25’te kısmen alıntılanır.
40:6 soruyorum Kumran yazıtlarında, Septuaginta’da ve Vulgata’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “sordu” diye geçer. ota benzer Bkz. Yşa.37:27 ve ilgili not; Yşa.51:12. vefası İbranice’den, “güzelliği” diye de çevrilebilir. Bütün vefası kır çiçeğigibidir Asur ve Babil bile yok olacaktır (krş. 15-17,23,24).
40:8 Tanrımız’ın sözü sonsuza dek durur Tanrı’nın tasarıları ve amaçları değişmez, güvenilir ve her zaman gerçekleşir niteliktedir.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş