Mezmurlar 137:1-6

137
137. Mezmur
1Babil ırmakları kıyısında oturup
Siyon'u andıkça ağladık;
2Çevredeki kavaklara
Lirlerimizi astık.
3Çünkü orada bizi tutsak edenler bizden ezgiler,
Bize zulmedenler bizden şenlik istiyor,
“Siyon ezgilerinden birini okuyun bize!” diyorlardı.
4Nasıl okuyabiliriz RAB'bin ezgisini
El toprağında?
5Ey Yeruşalim, seni unutursam,
Sağ elim kurusun.
6Seni anmaz,
Yeruşalim'i en büyük sevincimden üstün tutmazsam,
Dilim damağıma yapışsın!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

Mez.137 Babil sürgününden geri dönmüş, ancak yaşadığı olayların acı hatırasını yüreğinde taşıyan birinin kederli ezgisi. Siyon için söylenen sevgi dolu sözler, Mez.42-43, 46, 48, 84, 122 ve 126’yı andırır. Mezmurun on iki şiirsel dizesi, simetrik olarak dörder dizelik üç kıtaya ayrılır.
137:1 ı rmakları Dicle ve Fırat ırmakları ile bunlardan ayrılan birçok kanal kastedilmektedir. Oturup... ağladık Siyon’dan zorla ayrı düşmüş olmalarından ötürü yaslıydılar (bkz. Eyü.2:8;Ağı.2:10).
137:2 Lirlerimizi astık Acımasız Babilliler, Siyon’a ait neşeli ezgilerle eğlenmek istediler (Mez.137:3); ancak sürgündekilerin tuttukları yas buna izin vermedi.

Videolar

Mezmurlar Girişi

Mezmurlar (Zebur diye de bilinir) ilahi ve dua kitabıdır. Uzun bir süre içinde farklı yazarlar tarafından yazılmıştır. İsrailliler bu dua ve ilahileri kendi tapınmalarında kullanıyorlardı.

Bu ilahileri birkaç sınıfa ayırabiliriz: Övgü ve tapınma ilahileri, ağıtlar; yardım, korunma ve kurtuluş için edilen dualar; bağışlanmak için yalvarışlar; Tanrı'nın kutsamasına karşı şükran ilahileri; düşmanın cezalandırılması için dilekler. Bu dualar kişi ve ulus adına edilirdi. Bazıları kişinin en derin duygularını yansıtırken, bazıları da Tanrı halkının duygu ve gereksinimlerini dile getirir.

Mezmurlar şiir kitabıdır. İbrani şiirinin en belirgin özelliği paralelizmdir. Paralelizm birinci dizedeki konuyu ikinci ya da üçüncü dizelerde de farklı biçimlerde tekrarlamaktır. İkinci ve üçüncü dizeler aynı konuyu karşıt biçimde geliştirir, tasvir eder ya da doruğa ulaştırır.

9+10, 34, 37, 111, 112, 119 ve 145. mezmurlar akrostiş biçimde yazılmıştır, yani ayetler sırasıyla İbrani alfabesinin harfleriyle başlar.

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş