Yeşaya 44

44
Rab Tek Tanrı'dır
1“Şimdi, ey kulum Yakup soyu,
Seçtiğim İsrail halkı, dinle!
2Seni yaratan, rahimde sana biçim veren,
Sana yardım edecek olan RAB şöyle diyor:
‘Korkma, ey kulum Yakup soyu,
Ey seçtiğim Yeşurun[a]!
3“ ‘Susamış toprağı sulayacak,
Kurumuş toprakta dereler akıtacağım.
Çocuklarının üzerine Ruhum'u dökecek,
Soyunu kutsayacağım.
4Akarsu kıyısında otlar arasında yükselen
Kavaklar gibi boy atacaklar.’
5“Kimi, ‘Ben RAB'be aitim’ diyecek,
Kimi Yakup adını alacak,
Kimi de eline ‘RAB'be ait’ yazıp
İsrail adını benimseyecek.”
6 RAB, İsrail'in Kralı ve Kurtarıcısı,
Her Şeye Egemen RAB diyor ki,
“İlk ve son benim,
Benden başka Tanrı yoktur.
7Benim gibi olan var mı? Haber versin.
Ezeli halkımı var ettiğimden beri olup bitenleri,
Bundan sonra olacakları söyleyip sıralasın,
Evet, gelecek olayları bildirsin!
8Yılmayın, korkmayın!
Size çok önceden beri söyleyip açıklamadım mı?
Tanıklarım sizsiniz.
Benden başka Tanrı var mı?
Hayır, başka Kaya yok;
Ben bir başkasını bilmiyorum.”
Putatapanlar Utanacak
9Putlara biçim verenlerin hepsi boş insanlardır.
Değer verdikleri nesneler hiçbir işe yaramaz.
Putların tanıkları onlardır;
Ne bir şey görür ne de bir şey bilirler.
Bunun sonucunda utanç içinde kalacaklar.
10Kim yararsız ilaha biçim vermek,
Dökme put yapmak ister?
11Bakın, bu putlarla uğraşanların hepsi utanacak.
Onları yapanlar salt insan.
Hepsi toplanıp yargılanmaya gelsin.
Dehşete düşecek, utanacaklar birlikte.
12Demirci aletini alır,
Kömür ateşinde çalışır,
Çekiçle demire biçim verir.
Güçlü koluyla onu işler.
Acıkır, güçsüz kalır, su içmeyince tükenir.
13Marangoz iple ölçü alır,
Tahtayı tebeşirle çizer.
Raspayla tahtayı biçimlendirir,
Pergelle işaretler, insan biçimi verir.
İnsan güzelliğinde,
Evde duracak bir put yapar.
14İnsan kendisi için sedir ağaçları keser,
Palamut, meşe ağaçları alır.
Ormanda kendine bir ağaç seçer.
Bir çam diker, ama ağacı büyüten yağmurdur.
15Sonra ağaç odun olarak kullanılır.
İnsan aldığı odunla hem ısınır,
Hem tutuşturup ekmek pişirir,
Hem de bir ilah yapıp tapınır.
Yaptığı putun önünde yere kapanır.
16Odunun bir kısmını yakar,
Ateşinde et kızartıp karnını doyurur.
Isınınca bir oh çeker,
“Isındım, ateşin sıcaklığını duyuyorum” der.
17Artakalan odundan kendine bir ilah,
Oyma put yapar;
Önünde yere kapanıp ona tapınır,
“Beni kurtar, çünkü ilahım sensin” diye yakarır.
18Böyleleri anlamaz, bilmez.
Çünkü gözleri de zihinleri de öylesine kapalı ki,
Görmez, anlamazlar.
19Durup düşünmez, bilmez,
Anlamazlar ki şöyle desinler:
“Odunun bir kısmını yakıp
Ateşinde ekmek pişirdim, et kızartıp yedim.
Artakalanından iğrenç bir şey mi yapayım?
Bir odun parçasının önünde yere mi kapanayım?”
20Külle besleniyorlar.
Aldanan yürekleri onları saptırıyor.
Canlarını kurtaramaz,
“Sağ elimdeki şu nesne aldatıcı değil mi?” diyemezler.
Rab Yaratıcı ve Kurtarıcıdır
21“Ey Yakup soyu, ey İsrail,
Söylediklerimi anımsayın, çünkü kulumsunuz.
Size ben biçim verdim, kulumsunuz;
Seni unutmam, ey İsrail.
22İsyanlarınızı bulut gibi,
Günahlarınızı sis gibi sildim.
Bana dönün, çünkü sizi kurtardım.”
23Sevinçle haykırın, ey gökler,
Çünkü bunu RAB yaptı.
Haykırın, ey yerin derinlikleri.
Ey dağlar, ey orman, ormandaki her ağaç,
Sevinç çığlıklarına katılın.
Çünkü RAB Yakup soyunu kurtararak
İsrail'de görkemini gösterdi.
24-28 Sizi kurtaran,
Size rahimde biçim veren RAB diyor ki,
“Her şeyi yaratan,
Gökleri yalnız başına geren,
Yeryüzünü tek başına seren,
Sahte peygamberlerin belirtilerini boşa çıkaran,
Falcılarla alay eden,
Bilgeleri geri çeviren,
Bilgilerini saçmalığa dönüştüren,
Kulunun sözlerini yerine getiren,
Ulaklarının peygamberlik sözlerini gerçekleştiren,
Yeruşalim için, ‘İçinde oturulacak’,
Yahuda kentleri için, ‘Yeniden kurulacak,
Yıkıntılarını onaracağım’ diyen;
Engine, ‘Kuru! Sularını kurutacağım’ diyen,
Koreş[b] için, ‘O çobanımdır,
Her istediğimi yerine getirecek’,
Yeruşalim için, ‘Yeniden kurulacak’,
Tapınak için, ‘Temeli atılacak’ diyen RAB benim.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
44:1-2 kulum Bkz. Yşa.41:8-9 ve ilgili not.
44:2 rahimde sana biçim veren Bkz. Yşa.43:1 ve ilgili not ; Yşa.44:24. Korkma Bkz. Yşa.44:8; Yşa.41:10 ve ilgili not. Yeşurun ‘Dürüst’anlamına gelen sözcük, İsrail halkına verilen bir addır (bkz. Yşa.44:1; krş. Yas.32:15 ve ilgili not).
44:3 sulayacak... dereler akıtacağım Bkz. Yşa.30:25; Yşa.32:2; Yşa.35:6-7 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Yşa.41:18. Ruhum’u dökecek Bkz. Yşa.32:15; Yoe.2:28 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Zek.Yoe.12:10’a ait not; Bilgi Kutusu: Kutsal Ruh, s.1664.
44:4 Bkz. Yşa.35:7 ; krş. Yşa.37:27.
44:5 adını alacak Bkz. Yşa.43:7. eline... yazıp Aidiyet (krş. Va.13:16) veya birine sadık olmanın göstergesi (krş. Çık.13:9).
44:6 Kurtarıcısı Bkz. Yşa.44:24-28; Yşa.41:14 ve ilgili not. İlk ve son Bkz. Yşa.41:4 ve ilgili not. başka Tanrı yoktur Bkz. Yşa.43:11 ve ilgili not.
44:7 bildirsin Bkz. Yşa.41:22,Yşa.41:26 ve ilgili notlar.
44:8 Tanıklarım sizsiniz Bkz. Yşa.43:10 ve ilgili not. Kaya Bkz. Yşa.17:10 ve ilgili not.
44:9-20 Putperestliğin saçmalığı üzerine bir hiciv (bkz. Yşa.40:18-20 ve ilgili not).
44:9 boş... hiçbir işe yaramaz Bkz. Yşa.41:24 ve ilgili notlar. utanç Krş. Yşa.44:11; Yşa.42:17; Yşa.45:16.
44:11 Onları yapanlar Bkz. Yşa.40:19 ve ilgili not.
44:13 insan biçimi İnsanlar Tanrı’nın suretinde yaratılmıştı (bkz. Yar.1:26-27 ve ilgili notlar), ancak putlar insan suretinde yapılıyordu (bkz. Yas.4:16; Rom.1:23).
44:14 sedir ağaçları... Palamut, meşe ağaçları O çağda bilinen en değerli ağaç cinsleri (bkz. Yşa.2:13; Yşa.9:10; Yşa.14:8).
44:16 et kızartıp... Isınınca Bkz. Yşa.44:19.
44:18 gözleri de zihinleri de öylesine kapalı Krş. Yşa.6:9-10 ve ilgili not. Bu alaycı tanım hem putları hem de onlara tapınanları niteler (ayrıca bkz. Mez.115:8 ; Yer.2:5).
44:19 iğrenç bir şey RAB putlardan tiksinir (bkz. Yas.27:15). Sözde ilâhlar Molek ve Kemoş, 1Kr.11:5,1Kr.11:7 ve 2Kr.23:13’te iğrenç olarak tanımlanır. Putperestler de bu şekilde nitelendirilir (bkz. Yşa.41:24 ve ilgili not).
44:20 Külle besleniyorlar Putperestlerin yanıp tükenen putlara tapmalarıyla ilgili alaycı bir ifade (krş. Hoş.12:1).
44:21 kulumsunuz Bkz. Yşa.44:1-2; Yşa.41:8-9 ve ilgili not.
44:22 İsyanlarınızı... sildim Yşa.40:2’de olduğu gibi (bkz. ilgili not), İsrailliler’in çektiği acılar, onlara bağışlanma ve yenilenme için fırsat sağlamıştır (bkz. Yşa.27:9’a ait not; Yşa.43:25 ve ilgili not; ayrıca bkz. Makale: Yargı, s.260). Bana dönün Krş. Zek.Yşa.1:3 ve ilgili not. kurtardım Krş. Yşa.44:23; bkz. Yşa.35:9; Yşa.41:14 ve Yşa.43:1’e ait notlar.
44:23 Sevinçle haykırın... Haykırın... Sevinç çığlıklarına katılın Bkz. Yşa.35:1, Yşa.49:13; Yşa.55:12. görkemini gösterdi Bkz. Yşa.35:2; Yşa.40:5 ve ilgili notlar.
44:24-28 kurtaran Bkz. Yşa.41:14 ve ilgili not. geren... seren Bkz. Yşa.40:22 ve ilgili not; krş. Yşa.51:13. Sahte peygamberlerin belirtilerini Bkz. Yas.13:1-5 ve ilgili notlar. Falcılarla Aynı terim İbranice metinde, Balam (bkz. Yşu.13:22), Eyn-Dor’daki cinci kadın (1Sa.28:8) ve sahte peygamberler (bkz. Yer.27:9) için de kullanılır (bkz. Yşa.3:2-3 ve ilgili not; Yas.18:9-11 ve Yas.18:9’a ait not). Bilgeleri geri çeviren Bkz. Yşa.29:14 ve ilgili not. Kulunun... Ulaklarının Gerçek peygamberler (bkz. Yşa.42:19; Yer.7:25 ve ilgili notlar). oturulacak... kurulacak Bkz. Yer.32:15; krş. Yşa.58:12; Yşa.61:4. Yıkıntılarını onaracağım Yşa.6:11’in aksine. Kuru Bkz. Yşa.37:25; Yşa.43:16-17 ve ilgili notlar; krş. Yşa.51:10. Koreş Bkz. Yşa.41:2 ve ilgili not. çobanımdır “Çoban” çoğunlukla ülke yöneticileri için kullanılır (bkz. 2Sa.5:2; Yer.23:2). Yeruşalim... Tapınak Kral Koreş’in fermanıyla (Ezr.1:2-4; Ezr.6:3-5) tapınak yeniden inşa edilecek ve böylece Yeruşalim’in yeniden inşası için fırsat doğacaktır (bkz. Yşa.45:13).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş