Yeşaya 45

45
Rab Pers Kralı Koreş'i Seçiyor
1RAB meshettiği kişiye,
Sağ elinden tuttuğu Koreş'e sesleniyor.
Uluslara onun önünde baş eğdirecek,
Kralları silahsızlandıracak[a],
Bir daha kapanmayacak kapılar açacak.
Ona şöyle diyor:
2“Senin önünsıra gidip
Dağları düzleyecek,
Tunç kapıları kırıp
Demir sürgülerini parçalayacağım.
3Seni adınla çağıranın
Ben RAB, İsrail'in Tanrısı olduğumu anlayasın diye
Karanlıkta kalmış hazineleri,
Gizli yerlerde saklı zenginlikleri sana vereceğim.
4Sen beni tanımadığın halde
Kulum Yakup soyu ve seçtiğim İsrail uğruna
Seni adınla çağırıp onurlu bir unvan vereceğim.
5RAB benim, başkası yok,
Benden başka Tanrı yok.
Beni tanımadığın halde seni güçlü kılacağım.
6Öyle ki, doğudan batıya dek
Benden başkası olmadığını herkes bilsin.
RAB benim, başkası yok.
7Işığı biçimlendiren, karanlığı yapan,
Esenliği ve felaketi yaratan,
Bütün bunları yapan RAB benim.
8Ey gökler, yukarıdan doğruluk damlatın,
Ey bulutlar, doğruluk yağdırın.
Toprak yarılsın, kurtuluş meyvesi versin,
Onunla birlikte doğruluk yetiştirsin.
Bunları yaratan RAB benim.”
Her Şeyi Yaratan Tanrı
9 Kendine biçim verenle çekişenin vay haline!
Kil, topraktan yapılmış çömlek parçası,
Kendisine biçim verene, “Ne yapıyorsun?
Yarattığın nesnenin tutacağı yok” diyebilir mi?
10Babasına, “Dünyaya ne getirdin?”
Ya da annesine, “Ne biçim şey doğurdun?”
Diyenin vay haline!
11İsrail'in Kutsalı,
Ona biçim veren RAB diyor ki,
“Çocuklarımın geleceği hakkında beni sorgulayabilir,
Ellerimin yapıtları hakkında bana buyruk verebilir misiniz?
12Dünyayı ben yaptım,
Üzerindeki insanı ben yarattım.
Benim ellerim gerdi gökleri,
Bütün gök cisimleri benim buyruğumda.
13Koreş'i doğrulukla harekete geçirecek,
Yollarını düzleyeceğim.
Kentimi o onaracak,
Sürgünlerimi ücret ya da ödül almadan o özgür kılacak.”
Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
14RAB diyor ki,
“Mısır'ın ürettikleri,
Kûş'un ticaret gelirleri
Ve uzun boylu Sevalılar size gelecek, sizin olacak.
Zincire vurulmuş olarak ardınızsıra yürüyecekler.
Önünüzde yere kapanıp yalvaracaklar:
‘Tanrı yalnız sizinledir,
Başkası, başka Tanrı yok.’ ”
15Gerçekten sen kendini gizleyen bir Tanrı'sın,
Ey İsrail'in Tanrısı, ey Kurtarıcı!
16Put yapanların hepsi utandırılacak, rezil olacak.
Utanç içinde uzaklaşacaklar.
17Ama İsrail RAB tarafından kurtarılacak,
Sonsuza dek sürecek kurtuluşu.
Çağlar boyunca utandırılmayacak,
Asla rezil olmayacak.
18Çünkü gökleri yaratan RAB,
Dünyayı yaratıp biçimlendiren, pekiştiren,
Üzerinde yaşanmasın diye değil, yaşansın diye
Biçimlendiren RAB –Tanrı O'dur– şöyle diyor:
“RAB benim, başkası yok.
19Ben gizlide,
Karanlıklar ülkesinin bir köşesinde konuşmadım.
Yakup soyuna, ‘Beni olmayacak yerlerde[b] arayın’ demedim.
Doğru olanı söyleyen, adil olanı bildiren RAB benim.”
Tanrı ve Babil'in Putları
20“Ey sizler, uluslardan kaçıp kurtulanlar,
Toplanıp gelin, birlikte yaklaşın!
Tahtadan oyma putlar taşıyan,
Kurtaramayan ilahlara yakaranlar bilgisizdir.
21Konuşun, davanızı sunun,
Birbirinize danışın.
Bunları çok önceden duyurup bildiren kim?
Ben RAB, bildirmedim mi?
Benden başka Tanrı yok, adil Tanrı ve Kurtarıcı benim.
Yok benden başkası.
22“Ey dünyanın dört bucağındakiler,
Bana dönün, kurtulursunuz.
Çünkü Tanrı benim, başkası yok.
23 Kendi üzerime ant içtim,
Ağzımdan çıkan söz doğrudur, boşa çıkmaz:
Her diz önümde çökecek,
Her dil bana ant içecek.
24“Benim için şöyle diyecekler:
‘Doğruluk ve güç yalnız RAB'dedir’,
İnsanlar O'na gelecek.
RAB'be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.
25Ama bütün İsrail soyu
RAB tarafından aklanacak,
O'nunla övünecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
45:1 meshettiği Kral Koreş, bir İsrailli, yani Tanrı’nın halkına ait biri olmadığı halde tanrısal bir görevi yerine getirmek üzere Tanrı tarafından görevlendirilmiştir. Nebukadnessar da benzer şekilde “kulum” diye adlandırılır (bkz. Yer.25:9 ve ilgili not; Yer.27:6; Yer.43:10; ayrıca bkz. “Mesih”, Yer.42:1-4’e ait not; Mez.2:2 ve ilgili not; Dan.9:25-26). Sağ elinden tuttuğu Bkz. Yşa.41:13. silâhsızlandıracak İbranice’den birebir çevirisi: “kuşağını çözecek”.
45:3 adınla çağıranın Bkz. Yşa.43:1’e ait not. anlayasın diye Tanrı’nın eylemleri, O’nun sıfatlarını ve tasarısını ortaya koyar (krş. Hez.6:7; Hez.7:27).
45:4 Kulum Bkz. Yşa.41:8-9 ve ilgili not. onurlu bir unvan Muhtemelen “meshedilmiş olan” (Yşa.45:1). beni tanımadığın halde Koreş, yazıtlarında övdüğü Babil’in baş ilâhı Marduk’a tapıyordu.
45:5 benim, başkası yok Bkz. Yşa.45:6,Yşa.45:14,Yşa.45:18,Yşa.45:21-22; Yşa.43:11 ve ilgili not.
45:6 doğudan batıya Tüm yeryüzü.
45:7 karanlığı... felaketi Mısır’ı kaplayan karanlık belası gibi (bkz. Çık.10:21-23; Mez.105:28; krş. Yşa.47:11;Amo.3:6). Işık esenliği, karanlık yıkımı temsil eder.
45:8 doğruluk Krş. Yşa.45:13; Yşa.41:2. Tanrı, Pers Kralı aracılığıyla amacını gerçekleştirmektedir. damlatın... yağdırın Bolluk tasviri. kurtuluş meyvesi versin Kurtuluş ile doğruluk Yeşaya Kitabı’nda birbiriyle yakından ilişkili olarak ele alınır (Yşa.46:13, Yşa.51:6; Yşa.56:1 ; ayrıca bkz. Makale: Doğruluk, s.1656). doğruluk yetiştirsin Esenlik ve adalet galip gelecektir (krş. Yşa.11:4).
45:9 Kil... diyebilir mi Bkz. Yşa.29:16 ve ilgili not; ayrıca bkz. Rom.9:20-21 ve ilgili notlar.
45:11 İsrail’in Kutsalı Bkz. Yşa.1:4 ve ilgili not. Çocuklarımın... Ellerimin yapıtları Bkz. Yşa.29:23.
45:12 gerdi gökleri Bkz. Yşa.40:22 ve ilgili not. gök cisimleri... buyruğumda Bkz. Yşa.40:26 ve ilgili not.
45:13 Koreş’i doğrulukla Bkz. Yşa.41:2’ye ait not. Yollarını düzleyeceğim Bkz. Yşa.45:2; ayrıca bkz. Yşa.40:3; krş. Özd.3:6 ve ilgili not). Kentimi o onaracak Bkz. Yşa.44:24-28’e ait not. ücret... almadan Koreş, egemen RAB’bin isteğini yerine getirdiği için ödül kazanmayacaktır; sadece kul olarak yapması gerekeni yapmıştır.
45:14 Bu uluslar da RAB’be tapacaktır. size gelecek... yere kapanıp Bkz. Mez.68:31. İsrailliler’in, düşmanları üzerinde gelecekte kuracakları hâkimiyetten Mez.11:14 ve Mez.14:1-2’de söz edilmektedir (bkz. Yşa.14:1’e ait not); bu ayrıca Yşa.49:23, Yşa.54:3 ve Yşa.60:11-14’ün temasıdır. Tanrı yalnız sizinledir Bkz. Yşa.45:23; Yşa.19:23,Yşa.19:25; Zek.Yşa.8:20-23 ve ilgili notlar.
45:15 kendini gizleyen Tanrı’nın eylemleri ve tasarıları insan için bir gizemdir (krş. Yşa.55:8-9). Kurtarıcı Bkz. Yşa.45:21; Yşa.43:3’e ait not.
45:16 utandırılacak Bkz. Yşa.42:17; Yşa.44:9.
45:17 Sonsuza dek sürecek kurtuluşu Krş. Yşa.54:8. utandırılmayacak Bkz. Yşa.29:22 ve ilgili not.
45:18 Üzerinde yaşanmasın ‘Boş’ veya ‘kargaşa içinde olsun’ anlamına da gelir (bkz. Yar.1:2 ve ilgili not). yaşansın diye Vaat edilen topraklar boştu (bkz. Yşa.6:11; Yer.4:23-26) ve kargaşa içindeydi ; ancak yakında tekrar orada yaşayanlar olacak (bkz. Yşa.44:24-28) ve tekrar düzen sağlanacaktır.
45:19 gizlide, Karanlıklar Medyumlarla ruh çağıranların yaptıklarına bir gönderme (bkz. Yşa.8:19 ve ilgili notlar). olmayacak yerlerde İbranice’den “boşuna” diye de çevrilebilir. Beni olmayacakyerlerde arayın Krş. Yer.29:13-14.
45:20 Kurtaramayan... bilgisizdir Bkz. Yşa.44:17-18 ve ilgili notlar.
45:21 Konuşun... sunun Bkz. Yşa.41:21-22 ve ilgili not. çok önceden duyurup bildiren Bkz. Yşa.41:26 ve ilgili not.
45:22 dünyanın dört bucağındakiler Bkz. Yşa.42:10. dönün, kurtulursunuz Bkz. Yşa.49:6 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşa.55:7.
45:23 Kendi üzerime ant içtim Bkz. İbr.6:13 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yşa.62:8. söz... boşa çıkmaz Bkz. Yşa.55:10-11. Her diz... Her dil Bkz. Yşa.45:14 ve ilgili not; krş. Mesih, Rom.14:11 ; 1Ko.15:24-25 ; Flp.2:10-11.
45:24 güç yalnız RAB’dedir Bkz. Yşa.45:5 ve ilgili not.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş