Yeşaya 4:1-10

4
1O gün yedi kadın bir erkeği tutup, “Kendi yemeğimizi de giysimizi de sağlarız; yeter ki senin adını alalım. Utancımızı gider!” diyecekler.
Yeruşalim'in Geleceği
2O gün RAB'bin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak; ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak. 3Siyon'da, yani Yeruşalim'de sağ kalanlara, “Yeruşalim'de yaşıyor” diye kaydedilenlere, “Kutsal” denilecek. 4Rab Siyon kızlarını pisliklerinden arındıracak. Yeruşalim'de dökülen kanı adil ve ateşten bir ruhla temizleyecek. 5 Sonra RAB Siyon Dağı'nın her yanını, orada toplananların üzerini gündüz bulutla, gece dumanla ve parlak alevle örtecek. Yüceliği onların üzerinde bir örtü olacak. 6Bu, bir çardak, gündüzün sıcağına karşı gölge, yağmura, fırtınaya karşı sığınak ve korunak olacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:1-6:13 Yeşaya’nın, Tanrı’nın Yahuda halkına vermek üzere olduğu cezayı bildirdiği peygamberlik sözlerinin ilk kısmı.
4:1-2 O gün Bkz. Yşa.2:2,Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20’ye ait notlar.
4:1 Erkeklerin büyük kısmı savaşta öleceğinden (Yşa.3:25), birçok kadın hem dul hem de çocuksuz kalma utancını yaşayacaktı (bkz. Yşa.54:4).
4:2-6 5. bölümdeki suç ve yargı bildirisinden hemen önce gelen kurtuluş bildirisi ile 1. bölümdeki suç ve yargı bildirisinin (bkz. Yşa.1:1-31’e ait not) hemen ardından gelen Yşa.2:2-5’teki kurtuluş bildirisi birbirini tamamlar.
4:2 Bazı yorumculara göre bu ayet, “Davut’un soyundan çıkan filiz” veya “fidan” (Yşa.11:1; Yşa.53:2) kavramlarıyla ilintili olarak, Mesih’e ilişkindir (bkz. Yer.23:5 ve ilgili not; Yer.33:15; Zek.Yer.3:8; Yer.6:12 ve ilgili not). Bazı yorumculara göre ise “dal” sözcüğü burada, Tanrı’nın egemenliğindeki bolluğa (vaat edilen topraklarla ilgili vaadin gerçekleşmesini) işaret eder (bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17; Mez.72:3,Mez.72:6,Mez.72:16; Mez.72:3’e ait not; krş. Yşa.46:13). sağ kalanların Bkz. Yşa.1:9’a ait not.
4:3 Kutsal Bkz. Yşa.1:26; Yşa.6:13; ayrıca bkz. Zek.Yşa.14:20-21 ve ilgili notlar.
4:4 adil ve ateşten Bkz. Yşa.1:25 ; ayrıca bkz. Yşa.48:10 ve ilgili not.
4:5-6 bulutla... alevle Bu ifadeler bulut ve ateş sütunlarının İsrail halkına yol gösterip onu koruduğu Mısır’dan çıkış dönemini çağrıştırır (bkz. Çık.13:21 ve ilgili not; Çık.14:18,Çık.14:19). Yeşaya birçok kere Mısır’dan çıkış zamanına gönderme yapmıştır (bkz. Yşa.11:15-16; Yşa.31:5; Yşa.51:10 ve ilgili notlar).
4:5 Tanrı’nın varlığı hem yol gösterir hem de halkını korur (bkz. Çık.24:17; Çık.40:34-35; Bilgi Kutusu: Tanrı’nın Yüceliği, s. 107).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş