Yeşaya 62

62
Siyon'un Yeni Adı
1Zaferi ışık gibi parlayıncaya,
Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek
Siyon uğruna susmayacak,
Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.
2 Uluslar senin zaferini,
Bütün krallar görkemini görecek.
RAB'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.
3RAB'bin elinde güzellik tacı,
Tanrın'ın elinde krallık sarığı olacaksın.
4Artık sana “Terk edilmiş”,
Ülkene “Virane” denmeyecek;
Bunun yerine sana “Sevdiğim”,
Ülkene “Evli” denecek.
Çünkü RAB seni seviyor,
Ülken de evli sayılacak.
5Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse,
Oğulların da seninle öyle evlenecek[a].
Güvey gelinle nasıl sevinirse,
Tanrın da seninle öyle sevinecek.
6-7Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim,
Gece gündüz hiç susmayacaklar.
Ey RAB'be sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene,
Onu yeryüzünün övüncü kılana dek
Durup dinlenmeden RAB'be yakarın, O'na rahat vermeyin.
8RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti:
“Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim,
Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.
9Tahılı devşiren yiyecek
Ve RAB'be övgüler sunacak.
Üzümü toplayan,
Şarabını kutsal avlularımda içecek.”
10Geçin, geçin kent kapılarından!
Halkın yolunu açın!
Toprak yığıp yol yapın,
Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!
11 RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu:
“Siyon kızına, ‘İşte kurtuluşun geliyor’ deyin,
‘Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.’ ”
12Siyon halkına, “RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk” diyecekler.
Ve sen Yeruşalim,
“Aranan, terk edilmemiş kent” diye anılacaksın.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
62:1 susmayacak... sessiz kalmayacağım Bkz. Yşa.62:6,Yşa.62:7; Yşa.42:14; Yşa.57:11 ve ilgili not; Yşa.64:12; Yşa.65:6,Yşa.65:7; ayrıca bkz. Mez.28:1. Zaferi... Kurtuluşu Bkz. Yşa.46:13 ve ilgili not.
62:2 senin Yeruşalim’in (bkz. Yşa.62:1,Yşa.62:6). görkemini görecek Bkz. Yşa.52:10; ayrıca bkz. Yşa.40:5; Yşa.60:3 ve ilgili notlar. yeni bir adla Konumunun değiştiğinin göstergesi (bkz. Yşa.62:4,Yşa.62:12; ayrıca bkz. Yşa.1:26; Yşa.60:14; Yar.32:28 ve ilgili notlar).
62:3 güzellik tacı Yşa.28:5’te RAB’bin kendisi halkı için bir “yücelik tacıdır” (krş. Zek.Yşa.9:16).
62:4 Terk edilmiş... Virane Bkz. Yşa.54:6-7; Yşa.60:15 ve ilgili not. Evli RAB, İsrail halkıyla aralarında böyle bir bağlılık olmasını amaçlıyor (bkz. Yşa.50:1 ve ilgili not; Yer.2:1-3; Hoş.2:14-20).
62:5 Oğulların da seninle öyle evlenecek İbranice’den, “Sana biçim veren seninle evlenecek” diye de çevrilebilir. İsrailliler bir zamanlar terk edilmiş olan toprakları tekrar sahiplenecekler (krş. Yşa.54:1).
62:6-7 bekçiler Muhtemelen peygamberlerdir (bkz. Yşa.52:8 ve Yşa.56:10’a ait notlar; krş. Hez.3 ve 33. bölümler). Vaatlerini yerine getirmesi için RAB’be yakarır ve İsrail halkına RAB’bin bu vaatleri yerine getireceğini hatırlatır. hiç susmayacaklar RAB’be Yeruşalim’i gönencine kavuşturması için dua edecekler. yeryüzünün övüncü Krş. Yer.33:9; Sef.3:18-20. Durup dinlenmeden Krş. Mez.132:1-5.
62:8 ant içti Krş. Yşa.45:23; Yşa.54:9. Tahılını... düşmanlarına... yeni şarabı yabancılar içmeyecek Lev.26:16 ve Yas.28:33’de belirtilen antlaşma lânetleri (bkz. Yer.5:17).
62:9 yiyecek... içecek Bkz. Yşa.65:13,Yşa.65:21-23. kutsal avlularımda Tapınakta; RAB’be ondalık sunulduğu zaman (Lev.23:39-40; Yas.14:22-26) veya Yeruşalim eski gönencine kavuştuğunda.
62:10 Geçin, geçin Bkz. Yşa.40:1’e ait not. kapılarından Muhtemelen Babil’in kapıları (krş. Yşa.48:20; Mik.2:12-13). yolunu açın... yol yapın Bkz. Yşa.40:3; Yşa.49:11 ve ilgili notlar. Taşları ayıklayın Bkz. Yşa.57:14. sancak Bkz. Yşa.5:26 ve ilgili not.
62:11 dünyanın dört bucağına Bkz. Yşa.49:6 ve ilgili notlar. Siyon kızına Yeruşalim’in kişileştirilmiş biçimi (bkz. 2Kr.19:21’e ait not). kurtuluşun geliyor Bkz. Yşa.40:9; Yşa.43:3; Zek.Yşa.9:9 ve ilgili notlar; Mat.21:5. Ücreti... ödülü Bkz. Yşa.40:10 ve ilgili not.
62:12 fidyeyle kurtardığı Bkz. Yşa.35:9 ve ilgili not. kutsal halk Bkz. Yşa.4:3; Çık.19:6 ve ilgili notlar. Aranan, terk edilmemiş Bkz. Yşa.62:4.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş