Yeşaya 63

63
Rab'bin Gücü
1 Edom'dan[a], Bosra'dan[b]
Al giysiler içinde bu gelen kim?
Göz kamaştırıcı giysiler içinde,
Büyük güçle yürüyen[c] kim?
“O benim! Adaleti duyuran,
Kurtarmaya gücü olan.”
2Giysilerin neden kırmızı?
Üstün başın neden çukurda üzüm çiğneyen biri gibi kızıla bulanmış?
3 “Çukurda üzümü tek başıma çiğnedim,
Yanımda halklardan kimse yoktu.
Öfkeyle çiğnedim onları,
Gazapla ayaklarımın altına aldım.
Kanları giysilerime sıçradı, bütün elbisemi kirletti.
4Çünkü öç alma günü yüreğimdeydi,
Halkımı kurtaracağım yıl gelmişti.
5 Baktım, yardım edecek kimse yoktu,
Destek verecek kimsenin olmayışına şaştım;
Gücüm kurtuluş sağladı,
Gazabım bana destek oldu.
6Öfkeyle halkları çiğnedim,
Onları gazapla sarhoş ettim,
Yere akıttım kanlarını.”
Rab'bin İyiliği
7Şefkati ve iyiliği uyarınca
Bizim için yaptıklarından, evet,
İsrail halkı için yaptığı bütün iyiliklerinden ötürü
RAB'bin iyiliklerini ve övülesi işlerini anacağım.
8RAB dedi ki, “Onlar kuşkusuz benim halkım,
Beni aldatmayacak çocuklardır.”
Böylece onların Kurtarıcısı oldu.
9Sıkıntı çektiklerinde O da sıkıntı çekti.
Huzurundan çıkan melek onları kurtardı.
Sevgisi ve merhametinden ötürü onları kurtardı,
Geçmişte onları sürekli yüklenip taşıdı.
10 Ama başkaldırıp O'nun Kutsal Ruhu'nu incittiler.
O da düşmanları olup onlara karşı savaştı.
11-13 Sonra halkı eski günleri,
Musa'nın dönemini anımsadı.
“Çobanlarıyla birlikte onları denizden geçiren,
Kutsal Ruhu'nu aralarına yerleştiren,
Görkemli gücüyle Musa'nın sağında yol alan,
Sonsuz onur kazanmak için önlerinde suları yaran,
Bir at nasıl tökezlemeden kırdan geçerse
Onları deniz yatağından öyle geçiren RAB nerede?”
Diye sordular.
14Ovaya götürülen sürü gibi
RAB'bin Ruhu onları rahata kavuşturdu.
İşte adını onurlandırmak için
Halkına böyle yol gösterdi.
Merhamet ve Yardım Dileği
15Ya RAB, gökten bak,
Kutsal, görkemli ve yüce yerinden bizi gör!
Gayretin, gücün nerede?
Gönlündeki özlem ve merhameti
Bizden esirgedin.
16Babamız sensin.
İbrahim bizi tanımasa da,
İsrail bizi kabul etmese de,
Babamız'sın, ya RAB,
Ezelden beri adın “Kurtarıcımız” dır.
17Ya RAB, neden bizi yolundan saptırıyor,
İnatçı kılıyor,
Senden korkmamızı engelliyorsun?
Kulların uğruna,
Mirasın olan oymakların uğruna geri dön.
18Kutsal halkın kısa süre tapınağına sahip oldu,
Ama düşmanlarımız onu çiğnedi.
19Öteden beri yönetmediğin,
Sana ait olmayan bir halk gibi olduk.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

40:1-66:24 1-35. bölümlerdeAsur’un Yahuda ile Yeruşalim için tehdit oluşturduğu dönemdeki peygamberlikler bulunur; 36-39. bölümlerdeAsur’un uğradığı yıkımdan söz edilir ve Babil’in yükselişine karşı İsrailliler uyarılır ; 40-66. bölümlerde ise Yahudalılar’ın Babil’deki sürgün günlerinin sona ermek üzere olduğu bildirilir (bkz. Giriş).
63:1 Edom sözcüğü İbranice’de “al” sözcüğünü, Edom’un önemli kentlerinden olan Bosra ise “bağbozumu” sözcüğünü çağrıştırır. Edom’dan Bkz. Yşa.21:11; Yşa.34:5 ve ilgili notlar. Bazı yorumcular Edom ifadesinin burada Tanrı’dan ve O’nun halkından nefret eden dünya güçlerini simgelediğini savunur. Bosra’dan Bkz. Yşa.34:6 ve ilgili not. Al giysiler Krş. Va.19:13 ve ilgili not. yürüyen Vulgata’da bu şekilde geçerken, Masoretik metinde “eğilen” olarak geçer. Adaleti duyuran, Kurtarmaya gücü olan Bkz. Yşa.45:8; Yşa.46:13 ve ilgili notlar.
63:2 çukurda üzüm çiğneyen Bkz. Yşa.16:10 ve ilgili not.
63:3 Çukurda üzümü... çiğnedim Yargı tasviri (bkz. Ağı.1:15’e ait notlar; Yoe.3:13; Va.14:19; Va.19:15). Öfkeyle... Gazapla Yargı gününde (bkz. Yşa.63:6; Yşa.13:3; Yşa.34:2 ve ilgili notlar).
63:4 öç alma günü... Halkımı kurtaracağım yıl Bkz. Yşa.61:2 ve ilgili not. Düşmanların yargılanması çoğunlukla Tanrı halkının kurtuluşu anlamına geliyordu (bkz. Yşa.35:9; Yşa.41:14 ve ilgili notlar; krş. 2Se.1:6-9).
63:5 Bkz. Yşa.59:16 ve ilgili not. Gazabım Yşa.59:16’da “doğruluk” diye geçer. Tanrı’nın doğruluğu ve kutsallığı, yargı zamanında kötülere gazabını göstermesini gerektirir.
63:6 sarhoş ettim Bkz. Yşa.51:17 ve ilgili not.
63:7-64:12 Yeşaya bir peygamber (bekçi) olarak vaat ettiği kurtarışı gerçekleştirmesi için RAB’be yakarır (bkz. Yşa.62:6-7 ve ilgili not). Bu ayetler ulusal bir ağıt gibi görünmektedir (bkz. örn. Mez.44).
63:7 Şefkati Bkz. Yşa.54:7-8,Yşa.54:10 ve ilgili notlar. yaptıklarından Krş. Yşu.21:45; 1Kr.8:66. iyiliklerinden Tanrı’nın İsrail halkına duyduğu tükenmez sevgi ve onlarla yaptığı antlaşmaya olan sadakati.
63:8 benim halkım, Beni aldatmayacak çocuklardır Ancak bkz. Yşa.1:2-4. Kurtarıcısı Bkz. Yşa.43:3 ve ilgili not.
63:9 Sıkıntı çektiklerinde... sıkıntı çekti Muhtemelen Mısır’da ve hâkimler dönemi boyunca çekilen acılar söz konusudur (bkz. Hak.10:16). Huzurundan çıkan melek Bkz. Çık.23:20-23; Çık.33:14-15. kurtardı Bkz. Yşa.41:14; Yşa.43:1 ve ilgili notlar. yüklenip taşıdı Bkz. Yas.1:31; Yas.32:10-12.
63:10 başkaldırıp Çölde (bkz. Yşa.1:2 ve ilgili not; Yşa.30:1; Say.20:10; Mez.78:40-55 ve ilgili not). Kutsal Ruhu’nu incittiler Krş. Yşa.11:1-2; Yşa.42:1; Ef.4:30 ve ilgili not.
63:11-13 Çobanlarıyla Musa’yla. denizden Bkz. Yşa.50:2 ve ilgili not; Yşa.51:10. Kutsal Ruhu’nu Bkz. Say.11:17,Say.11:25; Mez.51:11’e ait not; ayrıca bkz. Yşa.63:14. gücüyle Bkz. Yşa.51:9 ve ilgili not; Çık.15:16. Sonsuz onur Bkz. Yşa.55:13 ve ilgili not. suları yaran Bkz. Çık.14:21; krş. Yşa.11:15; Yşa.51:10. deniz yatağından Bkz. Çık.15:5,Çık.15:8; Mez.106:9. Ancak Yeşu zamanında Şeria Irmağı’ndan geçilmesinden söz ediliyor da olabilir (Yşu.3. bölüm ; bkz. Yşa.63:14 ve ilgili not).
63:14 rahata kavuşturdu Vaat edilmiş Kenan topraklarında (bkz. Yas.12:9; Yşu.1:13 ve ilgili not; Yşu.21:44).
63:15 yüce yerinden Bkz. Yşa.6:1. Gayretin Bkz. Yşa.9:7; Yşa.42:13 ve ilgili notlar. esirgedin Bkz. Yşa.42:14 ve ilgili not.
63:16 Babamız Bkz. Yşa.64:8; Yas.32:6. İbrahim bizi tanımasa da İsrailliler iman atalarının izinden gitmiyorlardı. Kurtarıcımız Bkz. Yşa.41:14 ve ilgili not.
63:17 RAB halkını sonsuza dek cezalandırmayacağına göre, halk Tanrı’nın onları eski haline kavuşturması için dua edebilir (bkz. Yşa.1:10-13). yolundan saptırıyor... inatçı kılıyor Halkın yüreği katıydı (bkz. Yşa.6:10; Mez.95:8) ve RAB bu durumu pekiştirerek onların alacakları cezayı kesinleştirdi (bkz. Çık.4:21 ve ilgili notlar, krş. Rom.1:24,Rom.1:26,Rom.1:28; 2Ko.2:14-17, 2Se.2:10-12). Kulların Gerçek imanlılar (bkz. Yşa.54:17 ve ilgili not).
63:18 düşmanlarımız Babilliler. onu çiğnedi Bkz. Mez.74:3-8 ve ilgili notlar; krş. Yşa.64:11. Tapınak Tanrı’nın kutsal mekânıydı; putperestlerin oraya girmesi, O’na büyük bir saygısızlıktı (krş. Yşa.48:11).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş