Yeşaya 9

9
Esenlik Önderi
1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı'nın ötesinde, Deniz Yolu'nda, ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracak.
2 Karanlıkta yürüyen halk
Büyük bir ışık görecek;
Ölümün gölgelediği diyarda
Yaşayanların üzerine ışık parlayacak.
3Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın.
Ekin biçenlerin neşelendiği,
Ganimet paylaşanların coştuğu gibi,
Onlar da sevinecek senin önünde.
4Çünkü onlara yük olan boyunduruğu,
Omuzlarını döven değneği,
Onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin;
Tıpkı Midyanlılar'ı yenilgiye uğrattığın günkü gibi.
5Savaşta giyilen çizmeleri
Ve kana bulanmış giysileri
Yakılacak, ateşe yem olacak.
6Çünkü bize bir çocuk doğacak,
Bize bir oğul verilecek.
Yönetim onun omuzlarında olacak.
Onun adı Harika Öğütçü[a], Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.
7 Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak.
Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak
Ve sonsuza dek sürdürecek.
Her Şeye Egemen RAB'bin gayreti bunu sağlayacak.
Rab'bin İsrail'e Öfkesi
8Rab İsrail için,
Yakup soyu için yargısını bildirdi.
Bu yargı yerine gelecek.
9Bütün halk, Efrayim ve Samiriye'de yaşayanlar,
Rab'bin bu yargısını duyacak.
Gururlu ve küstah olan bu halk diyor ki,
10“Kerpiç evler yıkıldı,
Ama yerlerine yontma taştan evler yapacağız.
Yabanıl incir ağaçları kesildi,
Ama yerlerine sedir ağaçları dikeceğiz.”
11-12Bundan dolayı RAB, Resin'in hasımlarını
Halka karşı güçlendirecek;
Düşmanlarını, doğudan Aramlılar'ı,
Batıdan Filistliler'i ayaklandıracak.
Bunlar ağızlarını ardına kadar açıp İsrail'i yutacaklar.
Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi,
Eli hâlâ kalkmış durumda.
13Halk kendisini cezalandıran RAB'be dönmeyecek,
Her Şeye Egemen RAB'bi aramayacak.
14Bunun için RAB İsrail'den başı da kuyruğu da
Hurma dalını da sazı da
Bir günde kesip atacak.
15Baş ileri gelen saygın kişi,
Kuyruksa öğretisi sahte olan peygamberdir.
16Çünkü bu halkı saptıranlar ona yol gösterenlerdir.
Onları izleyenler de yem oluyor.
17Bu yüzden Rab onların gençleri için sevinç duymayacak,
Öksüzlerine, dul kadınlarına acımayacak.
Çünkü hepsi tanrısızdır, kötülük yaparlar.
Her ağız saçmalıyor.
Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi,
Eli hâlâ kalkmış durumda.
18Kötülük dikenli çalıları yiyip bitiren ateş gibidir.
Ormandaki çalılığı tutuşturur,
Duman sütunları yükseltir.
19Her Şeye Egemen RAB'bin öfkesi
Ülkeyi ateş gibi sardı.
Halk ateşe yem olacak,
Kardeş kardeşini esirgemeyecek.
20İnsanlar şurada burada bulduklarını yiyecekler,
Ama aç kalacak, doymayacaklar.
Herkes çocuğunun etini yiyecek:
21Manaşşe Efrayim'i,
Efrayim Manaşşe'yi yiyecek,
Sonra birlikte Yahuda'nın üzerine yürüyecekler.
Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi,
Eli hâlâ kalkmış durumda.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-12:6 Yeşaya’nın peygamberlik sözlerinin ikinci kısmı (krş. Yşa.1:1-6:13’e ait not). Halk kendilerini kurtaracağını düşündükleri insanlara ve uluslara değil, Tanrı’ya güvenmeye çağrılır. Bu çağrıyı reddettikleri için Tanrı onları güvendikleri uluslar aracılığıyla yargılayıp cezalandıracaktır.
9:1 Naftali bölgelerini Kuzey İsrail’de, Naftali oymağının yaşadığı bölge; Naftaliler, III. Tiglat-Pileser’in İÖ 734 ve 732’deki saldırılarından büyük zararlar gördü (2Kr.15:29). Celile’yi onurlandıracak Bu söz, İsa’nın gelişiyle gerçekleşti (bkz. Mat.4:13-15).
9:2 Büyük bir ışık İsa ve sağladığı kurtuluş, “uluslara ışık” olacaktı (Yşa.42:6; Yşa.49:6; krş. Mat.4:15-16 ve ilgili not; Luk.2:32).
9:4 boyunduruğu Yşa.10:27’de Yeşaya, Tanrı’nın Asur’un İsrailliler üzerindeki hâkimiyetine son vereceğini bildirir; bu durum İÖ 701’de gerçekleşecektir (bkz. Yşa.37:36-38 ve ilgili notlar). Midyanlılar’ı yenilgiye uğrattığın Gidyon’un Midyanlılar’ı yenilgiye uğratmasını Tanrı’nın sağladığı belirtilmektedir (Hak.7:22-25).
9:5 çizmeleri... giysileri Savaş sona ereceği için bu askeri malzemelere artık ihtiyaç kalmayacaktır (bkz. Yşa.2:2-4’e ait notlar).
9:6 oğul Davut soyundan bir kral (bkz. Yşa.9:7; ayrıca bkz. 2Sa.7:14; Mez.2:7; Mat.1:1; Mat.3:17; Luk.1:32; Yu.3:16 ve ilgili notlar). Harika Öğütçü İmmanuel’in aksine (bkz. Yşa.7:14’e ait not), bu dört sıfat bilindik kişi adlarına benzemez. “Harika Öğütçü” tanımı, 11. ve 24-27. bölümlerde (bkz. Yşa.25:1) söz edilen doğaüstü olayları (bkz. Yşa.11:2; Yşa.14:27; “tasarıları”, Mez.20:4) gerçekleştirecek kralı ifade etmektedir (bkz. Mik.4:9). Ebedi Baba Sonsuza kadar sevgi dolu bir koruyucu ve sağlayıcı olacaktır (krş. Yşa.40:9-11). Esenlik Önderi Bkz. Yşa.11:6-9.
9:7 Tanrı’nın Davut’la yaptığı antlaşma nihai olarak Mesih’le yerine gelecektir. Ebedi, doğru, adil ve barışçıl krallığı, ayrıca Yar.1:26-28’de belirtilen kutsamayı sağlayacaktır (bkz. Yşa.11:3-5; 2Sa.7:12-13,2Sa.7:16; Yer.33:15,Yer.33:20-22). RAB’bin gayreti Bkz. Yşa.37:32. “Gayret” ve “kıskanç” sözcükleri İbranice’de aynıdır. Tanrı halkını her zaman korur, her zaman onların iyiliklerini gözetir.
9:8-10:4 Yeşaya’nın peygamberlik bildirisi Yahuda Krallığı’na ve Yeruşalim’e yönelik (Yşa.1:1) olmasına karşın, bu bölüm Tanrı’nın kuzeydeki krallığa (İsrail Krallığı’na) karşı olan yargısını da içermektedir. Her biri aynı nakaratla (bkz. Yşa.9:11-12,Yşa.9:17,Yşa.9:21’e ait not) sona eren dört kıtadan (Yşa.9:8-12,Yşa.9:13-17,Yşa.9:18-21; Yşa.10:1-4) oluşmaktadır.
9:10 İsrailliler’in küstahlık edip daha sağlam evler yapmayı istemesi, Tanrı’nın onları arındırmak üzere cezalandırdığını anlamadıklarını gösterir.
9:11-12,17,21 Eli hâlâ kalkmış durumda Bkz. Yşa.5:25. RAB’bin, halkını günahtan arındırmak için cezalandırmaya devam edeceğinin ifadesidir.
9:11-12 Resin’in hasımlarını Asurlular (bkz. Yşa.7:1’e ait not).
9:14 başı da kuyruğu da Hurma dalını da sazı da İsrail halkının önderleri (ayrıca bkz. Yşa.3:1-3). Bu ikili benzetme ile Mısırlı önderlere de gönderme yapılmaktadır (bkz. Yşa.19:15).
9:17 Öksüzlerine, dul kadınlarına Genelde güçlü olanlar tarafından ezilen (bkz. Yşa.1:17’ye ait not) bu kesim bile yoldan çıkmıştır.
9:18 dikenli çalıları Bkz. Yşa.5:6’ya ait not.
9:21 Manaşşe Efrayim’i Kuzeydeki (İsrail) krallığın yüzyıllar önce birbirleriyle savaşmış bu iki önemli oymağı, Yusuf’un iki oğlunun adlarıyla da anılır (bkz. Yar.46:20; ayrıca bkz. Yar.48:5-6 ve ilgili notlar).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş