Yeşaya 9:1-7

9
Esenlik Önderi
1 Bununla birlikte sıkıntı çekmiş olan ülke karanlıkta kalmayacak. Geçmişte Zevulun ve Naftali bölgelerini alçaltan Tanrı, gelecekte Şeria Irmağı'nın ötesinde, Deniz Yolu'nda, ulusların yaşadığı Celile'yi onurlandıracak.
2 Karanlıkta yürüyen halk
Büyük bir ışık görecek;
Ölümün gölgelediği diyarda
Yaşayanların üzerine ışık parlayacak.
3Ya RAB, ulusu çoğaltacak, sevincini artıracaksın.
Ekin biçenlerin neşelendiği,
Ganimet paylaşanların coştuğu gibi,
Onlar da sevinecek senin önünde.
4Çünkü onlara yük olan boyunduruğu,
Omuzlarını döven değneği,
Onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin;
Tıpkı Midyanlılar'ı yenilgiye uğrattığın günkü gibi.
5Savaşta giyilen çizmeleri
Ve kana bulanmış giysileri
Yakılacak, ateşe yem olacak.
6Çünkü bize bir çocuk doğacak,
Bize bir oğul verilecek.
Yönetim onun omuzlarında olacak.
Onun adı Harika Öğütçü[a], Güçlü Tanrı,
Ebedi Baba, Esenlik Önderi olacak.
7 Davut'un tahtı ve ülkesi üzerinde egemenlik sürecek.
Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak.
Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak
Ve sonsuza dek sürdürecek.
Her Şeye Egemen RAB'bin gayreti bunu sağlayacak.
Rab'bin İsrail'e Öfkesi
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-12:6 Yeşaya’nın peygamberlik sözlerinin ikinci kısmı (krş. Yşa.1:1-6:13’e ait not). Halk kendilerini kurtaracağını düşündükleri insanlara ve uluslara değil, Tanrı’ya güvenmeye çağrılır. Bu çağrıyı reddettikleri için Tanrı onları güvendikleri uluslar aracılığıyla yargılayıp cezalandıracaktır.
9:1 Naftali bölgelerini Kuzey İsrail’de, Naftali oymağının yaşadığı bölge; Naftaliler, III. Tiglat-Pileser’in İÖ 734 ve 732’deki saldırılarından büyük zararlar gördü (2Kr.15:29). Celile’yi onurlandıracak Bu söz, İsa’nın gelişiyle gerçekleşti (bkz. Mat.4:13-15).
9:2 Büyük bir ışık İsa ve sağladığı kurtuluş, “uluslara ışık” olacaktı (Yşa.42:6; Yşa.49:6; krş. Mat.4:15-16 ve ilgili not; Luk.2:32).
9:4 boyunduruğu Yşa.10:27’de Yeşaya, Tanrı’nın Asur’un İsrailliler üzerindeki hâkimiyetine son vereceğini bildirir; bu durum İÖ 701’de gerçekleşecektir (bkz. Yşa.37:36-38 ve ilgili notlar). Midyanlılar’ı yenilgiye uğrattığın Gidyon’un Midyanlılar’ı yenilgiye uğratmasını Tanrı’nın sağladığı belirtilmektedir (Hak.7:22-25).
9:5 çizmeleri... giysileri Savaş sona ereceği için bu askeri malzemelere artık ihtiyaç kalmayacaktır (bkz. Yşa.2:2-4’e ait notlar).
9:6 oğul Davut soyundan bir kral (bkz. Yşa.9:7; ayrıca bkz. 2Sa.7:14; Mez.2:7; Mat.1:1; Mat.3:17; Luk.1:32; Yu.3:16 ve ilgili notlar). Harika Öğütçü İmmanuel’in aksine (bkz. Yşa.7:14’e ait not), bu dört sıfat bilindik kişi adlarına benzemez. “Harika Öğütçü” tanımı, 11. ve 24-27. bölümlerde (bkz. Yşa.25:1) söz edilen doğaüstü olayları (bkz. Yşa.11:2; Yşa.14:27; “tasarıları”, Mez.20:4) gerçekleştirecek kralı ifade etmektedir (bkz. Mik.4:9). Ebedi Baba Sonsuza kadar sevgi dolu bir koruyucu ve sağlayıcı olacaktır (krş. Yşa.40:9-11). Esenlik Önderi Bkz. Yşa.11:6-9.
9:7 Tanrı’nın Davut’la yaptığı antlaşma nihai olarak Mesih’le yerine gelecektir. Ebedi, doğru, adil ve barışçıl krallığı, ayrıca Yar.1:26-28’de belirtilen kutsamayı sağlayacaktır (bkz. Yşa.11:3-5; 2Sa.7:12-13,2Sa.7:16; Yer.33:15,Yer.33:20-22). RAB’bin gayreti Bkz. Yşa.37:32. “Gayret” ve “kıskanç” sözcükleri İbranice’de aynıdır. Tanrı halkını her zaman korur, her zaman onların iyiliklerini gözetir.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş