Yeşu 3

3
İsrailliler Şeria Irmağı'nı Geçiyor
1Sabah erkenden kalkan Yeşu, bütün İsrail halkıyla birlikte Şittim'den yola çıkıp Şeria Irmağı'na kadar geldi. Irmağı geçmeden orada konakladılar. 2Üçüncü günün sonunda ordugahı baştan başa geçen görevliler 3halka, “Levili kâhinlerin Tanrınız RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı yüklendiklerini gördüğünüzde siz de yerinizden kalkıp sandığı izleyin” diye buyurdular, 4“Böylece hangi yöne gideceğinizi bileceksiniz. Çünkü daha önce bu yoldan hiç geçmediniz. Ama Antlaşma Sandığı'na yaklaşmayın; sandıkla aranızda iki bin arşın[a] kadar bir aralık kalsın.”
5Yeşu halka, “Kendinizi kutsayın” dedi, “Çünkü RAB yarın aranızda mucizeler yaratacak.”
6Yeşu kâhinlere, “Antlaşma Sandığı'nı yüklenip halkın önüne geçin” dedi. Böylece kâhinler sandığı yüklenip halkın önünde yürümeye başladılar.
7Bu arada RAB Yeşu'ya şöyle dedi: “Musa'yla birlikte olduğum gibi, seninle de birlikte olduğumu anlamaları için bugün seni bütün İsrail halkının gözünde yüceltmeye başlayacağım. 8Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinlere, ‘Şeria Irmağı'nın kıyısına varınca suda biraz ilerleyip durun’ diye buyruk ver.”
9Yeşu İsrail halkına, “Yaklaşın, Tanrınız RAB'bin söylediklerini dinleyin” dedikten sonra ekledi: 10“Yaşayan Tanrı'nın aranızda olduğunu, Kenan, Hitit, Hiv, Periz, Girgaş, Amor ve Yevus halklarını kesinlikle önünüzden süreceğini şundan anlayacaksınız: 11Bütün yeryüzünün Egemeni'ne ait olan Antlaşma Sandığı, sizden önce Şeria Irmağı'nı geçecek. 12Şimdi her oymaktan birer kişi olmak üzere İsrail oymaklarından kendinize on iki adam seçin. 13Bütün yeryüzünün Egemeni RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinlerin ayakları Şeria Irmağı'nın sularına değer değmez, yukarıdan aşağıya akan sular kesilip bir yığın halinde birikecek.”
14Halk Şeria Irmağı'nı geçmek üzere konakladığı yerden yola çıktı. Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinler önden gidiyorlardı. 15Sandığı taşıyan kâhinler ırmağın kıyısına varıp suya ayak bastıklarında –Şeria Irmağı, ekin biçme zamanında kabarır, kıyılarını basar– 16ta yukarıdan gelen sular durdu, çok uzaklarda, Saretan yakınında bulunan Adam Kenti'nde bir yığın halinde yükselmeye başladı. Öyle ki, Arava –Lut– Gölü'ne akan sular tümüyle kesildi. Halk Eriha'nın karşısından ırmağı geçti. 17RAB'bin Antlaşma Sandığı'nı taşıyan kâhinler, halkın tamamı ırmağı geçinceye dek kurumuş ırmak yatağının ortasında kıpırdamadan durdular. Böylece bütün İsrail halkı kurumuş ırmak yatağından geçti.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-4:24 İsrailliler’in vaat edilmiş topraklara girerken yaşadıkları, Mısır’dan çıkarken yaşadıklarına benzer (Çık.14-15. bölümler). İsrail halkı RAB’be itaatsizliğinin cezası olarak kırk yılını çölde geçirdikten sonra bir bakıma kimliğini yeniden hatırlar; Mısır’dan çıkarken olduğu gibi bir kere daha “deniz”den geçerler, Fısıh’ı yeniden kutlarlar (5. bölüm), ayrıca yeniden sünnet olurlar.
3:3 Antlaşma Sandığı’nı Buluşma Çadırı’nın en kutsal eşyasıydı (bkz. Çık.25:10-22) ; RAB’bin tahtını ve halkının arasında olmasını temsil ediyordu. Sandığın önde olması, önlerinden Şeria Irmağı’ndan geçip vaat edilmiş toprakları fethetme görevinde onlara öncülük edenin RAB olduğunu gösteriyordu (bkz. Say.10:33-36; Yas.31:7-8).
3:4 iki bin arşın kadar bir aralık Bu mesafe, RAB’bin varlığını temsil eden sandığa duyulan saygının ifadesiydi.
3:5 Kendinizi kutsayın Tanrı’nın kutsal olması, kendi halkının da kutsal olmasını gerektirir ; kırk yıl çölde dolaştıktan sonra Tanrı’nın gücünü bir kez daha çarpıcı biçimde görecek olan İsrail halkının öncelikle kendi kimliğini hatırlaması gerekiyordu (bkz. Çık.19:4-6). Daha önce Sina Dağı’nda Tanrı’nın büyük gücüne tanık olmadan önce de giysilerini yıkamış ve cinsel ilişkiden uzak durmuşlardı (bkz. Çık.19:10,Çık.19:14-15).
3:7 seni... yüceltmeye başlayacağım Krş. Çık.14:31.
3:10 Kenan... Yevus halklarını Bkz. Yar.9:25; Yar.10:6,Yar.10:15-1 8; Yar.13:7; Yar.15:16; Yar.23:3; Çık.3:8; Hak.3:3 ve Hak.6:10’a ait notlar.
3:10-11 RAB’bin İsrail halkını (Antlaşma Sandığı’nın önderliğinde) Şeria Irmağı’ndan geçirmesi onlara iki şey öğretecektir: (1) Tek gerçek Tanrı onlarla birliktedir. Kenanlılar, deniz tanrısını yendiğine inandıkları Baal’ı baş ilahları olarak görüyorlardı. Tanrı bu mucizeyle, yerin ve göğün tek Tanrısı olduğunu bir kez daha halkına kanıtlar (Çık.14. bölüm). (2) Fethetmek üzere girdikleri bu topraklar zaten tek gerçek Tanrı’ya aitti. Doğal bir savunma hattı olan Şeria Irmağı’nı bu kadar kolay aşmaları, Tanrı’nın onlar için Kenanlılar’a karşı savaşacağını gösterir.
3:13 yığın halinde birikecek Bkz. Yşu.3:16; Çık.15:8; Mez.78:13. Tanrı’nın, Yabbuk Irmağı ile Şeria Irmağı’nın birleştiği yerin yakınlarındakiAdam Kenti’nde ( Mez.3:16) toprak kayması gibi doğal bir olayla Şeria Irmağı’nın önünü kesmiş olması mümkündür (1927 yılında bu bölgede su akıntısı toprak kayması yüzünden yirmi saatten fazla kesilmiştir). Olay her durumda, Tanrı’nın belirlediği zamanda ve O’nun buyruğuyla gerçekleştiğinden ötürü mucizevîdir.
3:15 ekin biçme zamanı Nisan ve mayıs ayları. kabarır İlkbahar yağmurları ve Hermon Dağı’ndaki karların erimesi yüzünden. ayak bastıklarında Suyun bu kısımda azalması, İsrailliler’in geçişinden birkaç saat önce gerçekleşmiş olmalıdır (bkz. Yşu.3:1 3’e ait not).
3:17 RAB Antlaşma Sandığı aracılığıyla halkına önderlik ediyordu. Dolayısıyla, İsrailliler Şeria Irmağı’nı geçene kadar ırmağın kurumuş yatağında, yani en tehlikeli yerde dururken onları koruyan aslında RAB’bin kendisiydi (bkz. Yşu.3:3’e ait not).

Videolar

Yeşu Girişi

Bu kitap Musa'nın yerine geçen Yeşu'nun önderliğinde çoğu Kenan topraklarının İsrailliler tarafından ele geçirilişinin tarihidir. Kitapta sözü edilen önemli olaylar arasında Şeria Irmağı'nın geçilmesi, Eriha'nın düşüşü, Ay Kenti'nin ele geçirilmesi, Tanrı ile İsrail arasındaki antlaşmanın yenilenmesi sayılabilir.

Kitabın iyi bilinen ayetlerinden biri 24:15'tir. Yeşu bu ayette şöyle diyor: "Kime kulluk edeceksiniz, bugün karar verin. Ben ve ev halkım RAB'be kulluk edeceğiz."

Ana Hatlar:

1:1-12:24 Kenan topraklarının ele geçirilmesi
13:1-21:45 Toprakların bölüştürülmesi
a.13:1-33 Şeria Irmağı'nın doğusundaki topraklar
b.14:1-19:51 Şeria Irmağı'nın batısındaki topraklar
c.20:1-9 Sığınak kentler
ç.21:1-45 Levililer'e ayrılan kentler
22:1-34 Doğuda yerleşen oymakların kendi topraklarına dönmesi
23:1-16 Yeşu'nun veda konuşması
24:1-33 Antlaşmanın Şekem'de yenilenmesi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş