Mısır'dan Çıkış 16

16
Man ve Bıldırcın
1Bütün İsrail topluluğu Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın on beşinci günü Elim ile Sina arasındaki Sin Çölü'ne vardılar. 2Çölde hepsi Musa'yla Harun'a yakınmaya başladı. 3“Keşke RAB bizi Mısır'dayken öldürseydi” dediler, “Hiç değilse orada et kazanlarının başına oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz.”
4 RAB Musa'ya, “Size gökten ekmek yağdıracağım” dedi, “Halk her gün gidip günlük ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım: Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı, göreceğim. 5Altıncı gün her gün topladıklarının iki katını toplayıp hazırlayacaklar.”
6Musa'yla Harun İsrailliler'e, “Bu akşam sizi Mısır'dan RAB'bin çıkardığını bileceksiniz” dediler, 7“Sabah da RAB'bin görkemini göreceksiniz. Çünkü RAB kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki, bize söyleniyorsunuz?” 8Sonra Musa, “Akşam size yemek için et, sabah da dilediğiniz kadar ekmek verilince, RAB'bin görkemini göreceksiniz” dedi, “Çünkü RAB kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki? Siz bize değil, RAB'be söyleniyorsunuz.”
9Musa Harun'a, “Bütün İsrail topluluğuna söyle, RAB'bin huzuruna gelsinler” dedi, “Çünkü RAB söylendiklerini duydu.”
10Harun İsrail topluluğuna bunları anlatırken, çöle doğru baktılar. RAB'bin görkemi bulutta görünüyordu.
11RAB Musa'ya şöyle dedi: 12“İsrailliler'in yakınmalarını duydum. Onlara de ki, ‘Akşamüstü et yiyeceksiniz, sabah da ekmekle karnınızı doyuracaksınız. O zaman bileceksiniz ki, Tanrınız RAB benim.’ ”
13Akşam bıldırcınlar geldi, ordugahı sardı. Sabah ordugahın çevresini çiy kaplamıştı. 14Çiy eriyince, toprakta, çölün yüzeyinde kırağıya benzer ince pulcuklar göründü. 15 Bunu görünce İsrailliler birbirlerine, “Bu da ne?” diye sordular. Çünkü ne olduğunu anlayamamışlardı.
Musa, “RAB'bin size yemek için verdiği ekmektir bu” dedi, 16“RAB'bin buyruğu şudur: ‘Herkes yiyeceği kadar toplasın. Çadırınızdaki her kişi için birer omer[a] alın.’ ”
17İsrailliler söyleneni yaptılar. Kimi çok, kimi az topladı. 18 Omerle ölçtüklerinde, çok toplayanın fazlası, az toplayanın da eksiği yoktu. Herkes yiyeceği kadar toplamıştı.
19Musa onlara, “Kimse sabaha bir parça bile bırakmasın” dedi.
20Ama bazıları ona aldırmayıp sabaha bıraktılar. Bıraktıkları kurtlanıp kokmaya başlayınca Musa onlara öfkelendi.
21Her sabah herkes yiyeceği kadar topluyordu. Güneş ortalığı ısıtınca, yerde kalanlar eriyordu. 22Altıncı gün kişi başına iki omer[b], yani iki kat topladılar. Topluluğun önderleri gelip durumu Musa'ya bildirdiler. 23 Musa, “RAB'bin buyruğu şudur” dedi, “ ‘Yarın dinlenme günü, RAB için kutsal Şabat Günü'dür. Pişireceğinizi pişirin, haşlayacağınızı haşlayın. Artakalanı bir kenara koyun, sabaha kalsın.’ ”
24Musa'nın buyurduğu gibi artakalanı sabaha bıraktılar. Ne koktu, ne kurtlandı. 25Musa, “Artakalanı bugün yiyin” dedi, “Çünkü bugün RAB için Şabat Günü'dür. Bugün dışarda ekmek bulamayacaksınız. 26Altı gün ekmek toplayacaksınız, ama yedinci gün olan Şabat Günü ekmek bulunmayacak.”
27Yedinci gün bazıları ekmek toplamak için dışarı çıktı, ama hiçbir şey bulamadılar. 28RAB Musa'ya, “Ne zamana dek buyruklarıma ve yasalarıma uymayı reddedeceksiniz?” dedi, 29“Size Şabat Günü'nü verdim. Bunun için altıncı gün size iki günlük ekmek veriyorum. Yedinci gün herkes neredeyse orada kalsın, dışarı çıkmasın.” 30Böylece halk yedinci gün dinlendi.
31 İsrailliler o ekmeğe man[c] adını verdiler. Kişniş tohumu gibi beyazımsı, tadı ballı yufka gibiydi. 32Musa, “RAB'bin buyruğu şudur” dedi, “ ‘Mısır'dan sizi çıkardığımda, gelecek kuşakların çölde size yedirdiğim ekmeği görmesi için, bir omer saklansın.’ ”
33 Musa Harun'a, “Bir testi al, içine bir omer man doldur” dedi, “Gelecek kuşaklar için saklanmak üzere onu RAB'bin huzuruna koy.”
34RAB'bin Musa'ya buyurduğu gibi Harun manı saklanmak üzere Antlaşma Levhaları'nın önüne koydu.
35 İsrailliler yerleştikleri Kenan topraklarına varıncaya dek kırk yıl man yediler. 36–Bir omer efanın[ç] onda biridir.–
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
15:22-18:27 İsrailliler’in, Sazlık Denizi’nden (bkz. Çık.13:18’e ait not) Sina Dağı’na yaptıkları yolculuğun öyküsü (bkz. Giriş).
16:1 Elim’den... Sin Çölü’ne Bkz. Say.33:10-11. Sin Çölü, Sina yarımadasının güneybatısındadır. ikinci ayın on beşinci günü İsrailliler’in Mısır’dan çıkışının üzerinden tam bir ay geçmişti (bkz. Çık.12:2,Çık.12:6,Çık.12:29,Çık.12:31).
16:2 yakınmaya Bkz. Çık.15:24’e ait not.
16:3 Bkz. Say.11:5.
16:4 gökten ekmek Bkz. Çık.16:31’e ait not; Yas.8:3; Mat.4:4; krş. Yu.6:32,Yu.6:33,Yu.6:35,Yu.6:48,Yu.6:51,Yu.6:63 ve ilgili not. her gün gidip günlük ekmeğini toplayacak İsa’nın Mat.6:11; Luk.11:3’te yer alan duası bu sözlerden kaynaklanıyor olabilir. sınayacağım Bkz. Çık.15:25’e ait notlar.
16:5 Altıncı gün... iki katını Dinlenme günü olan yedinci günde, yani Şabat Günü’nde tüketilmek üzere (Çık.16:23,Çık.16:26,Çık.16:29).
16:6 bileceksiniz Bkz. Çık.6:3’e ait not.
16:8 Akşam... et, sabah da... ekmek Bkz. Çık.16:13-14.
16:10 RAB’bin görkemi bulutta görünüyordu Bkz. Çık.24:15-17; ayrıca bkz. Çık.13:21 ve Mez.26:8’e ait notlar.
16:12 Akşamüstü Bkz. Çık.12:6’ya ait not.
16:13 bıldırcınlar geldi Krş. Say.11:31-33.
16:15 Bu da ne? Bkz. Çık.16:31 ve ilgili not.
16:18 Pavlus imanlıların cömert olma gerekliliğini açıklarken bu ayeti alıntılar (bkz. 2Ko.8:15).
16:23 Şabat Günü’dür Yedinci günün bir dinlenme günü olarak Tanrı’ya ayrılması ilkesinin yaratılışla birlikte başlamış olmasına karşın (bkz. Yar.2:3’e ait not), sözcük ilk kez burada görünür.
16:29 Bkz. Çık.16:5’e ait not.
16:31 man Bazı uzmanlar man denen yiyeceğin gökten yağışı nı doğal nedenlere bağlamaya çalışmışlardır; ancak hiçbir doğal madde, metinde man için verilen tanıma tamamen uymaz. Man, Tanrı’nın çölde kendi halkına lütfuyla sağladığı olağandışı bir yiyecekti: (1) İbranice “man” sözcüğünün anlamı (‘bu ne?’ anlamına gelir), bunun halkın önceden bilmediği bir madde olduğunu kanıtlar. (2) Manın görünüşü ve tadı, başka halkların başka zamanlarda denemediği bir şey olduğunu gösterir. (3) Manın bolluğu ve düzenli olarak sağlanması veya sağlanmaması (bkz. Çık.16:22,Çık.16:27), bunun doğal bir olay olmadığının göstergesidir. (4) Tüm çöl yolculuğu boyunca her yerde büyük miktarlarda bulunması (krş. Çık.16:35), yine bunun doğal bir madde olamayacağını gösterir. (5) Bir miktar manınAntlaşma Sandığı’nda gelecek kuş aklar için saklanmasıyla ilgili Tanrı buyruğu (Çık.16:33-34), bunun Tanrı tarafından sağlanan benzersiz bir yiyecek olduğunun kanıtıdır.
16:33 testi İbr.9:4’te bunun altından yapılmış olduğu söylenir.
16:34 Antlaşma Levhaları’nın Man testisiyle birlikte (bkz. İbr.9:4; ayrıca bkz. Va.2:17 ve ilgili not) Antlaşma Sandığı’nın içine koyulan (bkz. Çık.25:16,Çık.25:21) ve sandığa adını veren (Çık.25:22; Çık.26:33), üzerlerinde On Buyruk’un yazılı bulunduğu taş levhalardır (Çık.31:18; Çık.32:15; Çık.34:29; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: On Buyruk, s.114).
16:35 Kenan topraklarına varıncaya dek kırk yıl man yediler İsrailliler’in Kenan topraklarında kutladığı ilk Fısıh Bayramı’ndan itibaren gökten artık man yağmayacaktı (bkz. Yşu.5:10-12).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş