Mısır'dan Çıkış 22:21-27

21 “Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız.
22“Dul ve öksüzün hakkını yemeyeceksiniz. 23Yerseniz, bana feryat ettiklerinde onları kesinlikle işitirim. 24Öfkem alevlenir, sizi kılıçtan geçirtirim. Kadınlarınız dul, çocuklarınız öksüz kalır.
25 “Halkıma, aranızda yaşayan bir yoksula ödünç para verirseniz, ona tefeci gibi davranmayacaksınız. Üzerine faiz eklemeyeceksiniz. 26 Komşunuzun abasını rehin alırsanız, gün batmadan geri vereceksiniz. 27Çünkü tek örtüsü abasıdır, ancak onunla örtünebilir. Onsuz nasıl yatar? Bana feryat ederse işiteceğim, çünkü ben iyilikseverim.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

19:3-24:18 Bkz. Bilgi Kutusu:Antlaşma, s.25. Tanrı’nın Sina Dağı’nda halkıyla yaptığı antlaşma. Bu antlaşma, Ortadoğu’nun İÖ ikinci bin yıldan kalma hükümdar ile tebaası arasındaki antlaşmalara benzer. Antlaşmaya göre Tanrı, kendisine ve antlaşmanın yükümlülüklerine sadık kalmaları halinde İsrailliler’in Hükümdarı ve Koruyucusu olmaya ant içer. Bu antlaşma sonradan birkaç kez yenilenir (bkz. örn. 35. bölüm; Yasa’nın Tekrarı; Yşu.24. bölüm; ayrıca bkz. Yer.31:32’ye ait not).
20:22-23:19 “Antlaşma kitabı”nda (Çık.24:7) yer alan koşullar, On Buyruk’un genişletilmiş ve irdelenmiş halidir.
22:21-27 Tanrı, savunmasız yoksullarla, dullarla, öksüzlerle ve yabancılarla özel olarak ilgilenir (bkz. Eski Antlaşma’da örn. Çık.21:26-27; Çık.23:6-12; Yas.14:29; Yas.24:19-21; Yas.26:12-13, Mez.10:14, 17-18; Mez.68:5; Mez.82:3; Mez.146:9, Yer.7:6; Yer.22:3; Zek.Yer.7:10; Mal.3:5; Yeni Antlaşma’da örn. Mat.25:34-45, Rom.15:26; Gal.2:10; Yak.1:27; Yak.2:1-13).
22:25-27 Bkz. Lev.25:35-37; Yas.15:7-11; Yas.23:19-20; ayrıca bkz. Neh.5:7-12; Mez.15:5; Özd.28:8; Hez.18:13; Hez.22:12. Kazanç amacıyla yoksulların borçlarına faiz eklenmemelidir. İsa Mesih bu konudaki cömertliğin boyutlarını daha da genişletir (bkz. Luk.6:34-35).
22:26-27 Eğer kişinin borcuna karşılık rehin verebileceği tek şey abasıysa, o kişi son derece yoksul demekti (bkz. Amo.2:8 ve ilgili not).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş