Mısır'dan Çıkış 23

23
Adalet ve Doğruluk Yasaları
1 “Yalan haber taşımayacaksınız. Haksız yere tanıklık ederek kötü kişiye yan çıkmayacaksınız.
2“Kötülük yapan kalabalığı izlemeyeceksiniz. Bir davada çoğunluktan yana konuşarak adaleti saptırmayacaksınız. 3 Duruşmada yoksulu kayırmayacaksınız.
4 “Düşmanınızın yolunu şaşırmış öküzüne ya da eşeğine rastlarsanız, onu kendisine geri götüreceksiniz. 5Sizden nefret eden kişinin eşeğini yük altında çökmüş görürseniz, kendi haline bırakıp gitmeyecek, ona yardımcı olacaksınız.
6 “Duruşmada yoksula karşı adaleti saptırmayacaksınız. 7Yalandan uzak duracak, suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeyeceksiniz. Çünkü ben kötü kişiyi aklamam.
8“Rüşvet almayacaksınız. Çünkü rüşvet göreni kör eder, haklıyı haksız çıkarır.
9 “Yabancıya baskı yapmayacaksınız. Yabancılığın ne olduğunu bilirsiniz. Çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız.
10 “Toprağınızı altı yıl ekecek, ürününü toplayacaksınız. 11Ama yedinci yıl nadasa bırakacaksınız; öyle ki, halkınızın arasındaki yoksullar yiyecek bulabilsin, onlardan artakalanı da yabanıl hayvanlar yesin. Bağınıza ve zeytinliğinize de aynı şeyi yapın.
12 “Altı gün çalışacak, yedinci gün dinleneceksiniz. Böylece hem öküzünüz, eşeğiniz dinlenir, hem de kadın kölenizin oğulları ve yabancılar rahat eder.
13“Söylediğim her şeyi yerine getirin. Başka ilahların adını anmayın, ağzınıza almayın.”
Üç Bayram
(Çık.34:18-26; Yas.16:1-17)
14“Yılda üç kez bana bayram yapacaksınız. 15 Size buyurduğum gibi, Aviv ayının belirli günlerinde yedi gün mayasız ekmek yiyerek Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlayacaksınız. Çünkü Mısır'dan o ay çıktınız.
“Kimse huzuruma eli boş çıkmasın.
16 “Tarlaya ektiğiniz ürünleri biçtiğinizde ilk ürünlerle Hasat Bayramı'nı kutlayacaksınız.
“Yıl sonunda tarladan ürünlerinizi topladığınızda Ürün Devşirme Bayramı'nı kutlayacaksınız.
17“Bütün erkekleriniz yılda üç kez ben Egemen RAB'bin huzuruna çıkacaklar.
18“Evinizde maya bulunduğu sürece bana kurban kesmeyeceksiniz.
“Bayramda bana kurban edilen hayvanın yağı sabaha bırakılmamalı.
19 “Toprağınızın seçme ilk ürünlerini Tanrınız RAB'bin Tapınağı'na getireceksiniz.
“Oğlağı anasının sütünde haşlamayacaksınız.”
Tanrı Meleği Öncülük Ediyor
20“Yolda sizi koruması, hazırladığım yere götürmesi için önünüzden bir melek gönderiyorum. 21Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, başkaldırmayın. Çünkü beni temsil ettiği için başkaldırınızı bağışlamaz. 22Ama onun sözünü dikkatle dinler, bütün söylediklerimi yerine getirirseniz, düşmanlarınıza düşman, hasımlarınıza hasım olacağım. 23Meleğim önünüzden gidecek, sizi Amor, Hitit, Periz, Kenan, Hiv ve Yevus topraklarına götürecek. Onları yok edeceğim. 24Onların ilahları önünde eğilmeyecek, tapınmayacaksınız; törelerini izlemeyeceksiniz. Tersine, ilahlarını yok edecek, dikili taşlarını büsbütün parçalayacaksınız. 25Tanrınız RAB'be tapacaksınız. Ekmeğinizi, suyunuzu bereketli kılacak, aranızdaki hastalıkları yok edeceğim. 26Ülkenizde kısır ve çocuk düşüren kadın olmayacak. Size uzun ömür vereceğim.
27“Dehşetimi önünüzden gönderecek, karşılaşacağınız bütün halkları şaşkına çevireceğim. Düşmanlarınız önünüzden kaçacak. 28Hivliler'i, Kenanlılar'ı, Hititler'i önünüzden kovmaları için önünüzsıra eşekarısı[a] göndereceğim. 29Ama onları bir yıl içinde kovmayacağım. Yoksa ülke viran olur, yabanıl hayvanlar çoğaldıkça çoğalır, sayıları sizi aşar. 30Siz çoğalıncaya, toprağı yurt edininceye dek onları azar azar kovacağım.
31“Sınırlarınızı Kamış Denizi'nden Filist Denizi'ne[b], çölden Fırat Irmağı'na kadar genişleteceğim. Ülke halkını elinize teslim edeceğim. Onları önünüzden kovacaksınız. 32Onlarla ya da ilahlarıyla antlaşma yapmayacaksınız. 33Onları ülkenizde barındırmayacaksınız. Yoksa bana karşı günah işlemenize neden olurlar. İlahlarına taparsanız, size tuzak olur.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

19:3-24:18 Bkz. Bilgi Kutusu:Antlaşma, s.25. Tanrı’nın Sina Dağı’nda halkıyla yaptığı antlaşma. Bu antlaşma, Ortadoğu’nun İÖ ikinci bin yıldan kalma hükümdar ile tebaası arasındaki antlaşmalara benzer. Antlaşmaya göre Tanrı, kendisine ve antlaşmanın yükümlülüklerine sadık kalmaları halinde İsrailliler’in Hükümdarı ve Koruyucusu olmaya ant içer. Bu antlaşma sonradan birkaç kez yenilenir (bkz. örn. 35. bölüm; Yasa’nın Tekrarı; Yşu.24. bölüm; ayrıca bkz. Yer.31:32’ye ait not).
20:22-23:19 “Antlaşma kitabı”nda (Çık.24:7) yer alan koşullar, On Buyruk’un genişletilmiş ve irdelenmiş halidir.
23:1-9 Bu ayetlerde söz edilen düzenlemelerin çoğu Çık.20:16’da belirtilen buyrukla ilgilidir.
23:4-5 Ana fikir, kişinin, başkalarına gösterdiği yakınlığı düşmanına da göstermesi gerektiğidir (bkz. Yas.22:1-4; Özd.25:21). İsa Mesih bu ifadenin ‘düşmanlarınızı sevin’ anlamına geldiğini öğretir (Mat.5:44).
23:8 Bkz. Yas.16:19.
23:10-13 Çık.20:8-11 ve Yas.5:12-15’te belirtilen buyruğun ayrıntılarıdır.
23:14-19 Bkz. Lev.23:4-44; Say.28:16-31.
23:15 Mayasız Ekmek Bayramı’nı Bkz. Çık.12:8’e ait not. “Hamursuz Bayramı” olarak da bilinir. Arpa hasadının başında ilk ayın (Miladi takvime göre mart ortasından nisan ortasına kadar olan ay; bkz. Çık.12:2’ye ait not) 15. ve 21. günleri arasında kutlanır; Mısır’dan çıkışın anısına Fısıh Bayramı’yla birlikte kutlanır.
23:16 Hasat Bayramı’nı Mayasız Ekmek Bayramı’ndan yedi hafta sonra kutlandığı için ayrıca “Haftalar Bayramı” olarak da adlandırılır (Çık.34:22). Bu bayram, buğday hasadı sırasında üçüncü ayın (Miladi takvime göre mayıs ortasından haziran ortasına kadar olan ay) altıncı günü kutlanır. Yeni Antlaşma döneminde, “Pentikost (Günü)” adıyla anıldığı belirtilir (‘elli’ anlamına gelir, bkz. Lev.23:16; ayrıca bkz. Elç.2:1; Elç.20:16; 1Ko.16:8). Elç.2. bölümde anlatılan Pentikost Günü’nde, Kutsal Ruh’un verilmesiyle kurtuluşun ilk ürünlerinin (ilk imanlıların) ortaya çıkması kutlanmaktadır (krş. Rom.8:23). Yıl sonunda Sonbaharda başlayan zirai takvimin sonlandığı mevsimde (bkz. Çık.12:2’ye ait not). Ürün Devşirme Bayramı’nı İsrailliler, Mısır’dan çıktıktan sonra geçici çardaklarda barındıkları için (bkz. Lev.23:42-43) bu bayram “Çardak Bayramı” (Lev.23:34) olarak da adlandırılır. Meyve bahçelerinin ve bağların hasat dönemi olan yedinci ayın (Miladi takvime göre eylül ortasından ekim ortasına kadar olan ay) 15. ve 22. günleri arasında, Mısır’dan çıkıştan sonra çöldeki yolculuklarını anmak için kutlanır. Ezr.3:4’te Çardak Bayramı’nın, yeniden yapılan sunakta sunu ve kurban uygulamalarının yenilenmesi amacıyla kutlandığı görülür.
23:17 Bütün erkekleriniz Aileleriyle birlikte (bkz. örn. 1Sa.1. bölüm).
23:18 maya bulunduğu sürece... kesmeyeceksiniz Bkz. Çık.12:15’e ait not. sabaha bırakılmamalı Bkz. Çık.12:9-10.
23:19 ilk ürünlerini Hasadın tümünü temsil eder. İlk ürünlerin RAB’be sunulması, hasadın RAB sayesinde gerçekleştiğini ve O’na ait olduğunun kabul edildiğini gösterir (Lev.2:12-14; Lev.23:10-20; ayrıca bkz. Özd.3:9-10; Hez.44:30; ilk ürün olarak İsrail, Yer.2:3; “Ruh’un turfandası” olarak imanlılar, Rom.8:23; ölümden dirilenlerin ilk örneği olarak İsa Mesih, 1Ko.15:20). Oğlağı anasının sütünde haşlamayacaksınız Bu yasaklamanın nedeni kesin olarak bilinmiyorsa da, Kenanlılar’ın verimliliği artırmak için bunu bir büyü olarak yaptıkları tahmin edilmektedir. Daha sonraki dönemlerde hahamlar bu ayete dayanarak, et ile sütün aynı kapta pişirilmesini ve aynı öğünde yenmesini yasakladılar.
23:20 hazırladığım yere Kenan topraklarına (krş. Yu.14:2-3). melek Bkz. Çık.14:19; ayrıca bkz. Yar.16:7’ye ait not.
23:22 getirirseniz Bkz. Çık.19:5’e ait not.
23:23 Bkz. Çık.3:8 ve ilgili not.
23:27 Dehşetimi Bkz. 1Ta.14:17’ye ait not.
23:28 eşekarısı Sözcük İbranice’de, dehşet veya bir çeşit hastalık anlamına da gelir. RAB İsrail halkının saldırılarına direnemesinler diye Kenan halklarını korkutacağını veya etkisizleştireceğini vaat eder.
23:30 onları azar azar kovacağım Bkz. Hak.1. bölüm.
23:31 Bkz. Yar.15:18; 1Kr.4:21. Kızıldeniz vaat edilmiş toprakların güneydoğu sınırı (günümüzdeki Akabe Körfezi; bkz. 1Kr.9:26’ya ait not), çöl bölgesi güney sınırı (Sina yarımadasının kuzeydoğusu), Fırat Irmağı da kuzey sınırı olacaktı. Filist Denizi’ne Akdeniz’e.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş