Mısır'dan Çıkış 23:14-17

Üç Bayram
(Çık.34:18-26; Yas.16:1-17)
14“Yılda üç kez bana bayram yapacaksınız. 15 Size buyurduğum gibi, Aviv ayının belirli günlerinde yedi gün mayasız ekmek yiyerek Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlayacaksınız. Çünkü Mısır'dan o ay çıktınız.
“Kimse huzuruma eli boş çıkmasın.
16 “Tarlaya ektiğiniz ürünleri biçtiğinizde ilk ürünlerle Hasat Bayramı'nı kutlayacaksınız.
“Yıl sonunda tarladan ürünlerinizi topladığınızda Ürün Devşirme Bayramı'nı kutlayacaksınız.
17“Bütün erkekleriniz yılda üç kez ben Egemen RAB'bin huzuruna çıkacaklar.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

19:3-24:18 Bkz. Bilgi Kutusu:Antlaşma, s.25. Tanrı’nın Sina Dağı’nda halkıyla yaptığı antlaşma. Bu antlaşma, Ortadoğu’nun İÖ ikinci bin yıldan kalma hükümdar ile tebaası arasındaki antlaşmalara benzer. Antlaşmaya göre Tanrı, kendisine ve antlaşmanın yükümlülüklerine sadık kalmaları halinde İsrailliler’in Hükümdarı ve Koruyucusu olmaya ant içer. Bu antlaşma sonradan birkaç kez yenilenir (bkz. örn. 35. bölüm; Yasa’nın Tekrarı; Yşu.24. bölüm; ayrıca bkz. Yer.31:32’ye ait not).
20:22-23:19 “Antlaşma kitabı”nda (Çık.24:7) yer alan koşullar, On Buyruk’un genişletilmiş ve irdelenmiş halidir.
23:14-19 Bkz. Lev.23:4-44; Say.28:16-31.
23:15 Mayasız Ekmek Bayramı’nı Bkz. Çık.12:8’e ait not. “Hamursuz Bayramı” olarak da bilinir. Arpa hasadının başında ilk ayın (Miladi takvime göre mart ortasından nisan ortasına kadar olan ay; bkz. Çık.12:2’ye ait not) 15. ve 21. günleri arasında kutlanır; Mısır’dan çıkışın anısına Fısıh Bayramı’yla birlikte kutlanır.
23:16 Hasat Bayramı’nı Mayasız Ekmek Bayramı’ndan yedi hafta sonra kutlandığı için ayrıca “Haftalar Bayramı” olarak da adlandırılır (Çık.34:22). Bu bayram, buğday hasadı sırasında üçüncü ayın (Miladi takvime göre mayıs ortasından haziran ortasına kadar olan ay) altıncı günü kutlanır. Yeni Antlaşma döneminde, “Pentikost (Günü)” adıyla anıldığı belirtilir (‘elli’ anlamına gelir, bkz. Lev.23:16; ayrıca bkz. Elç.2:1; Elç.20:16; 1Ko.16:8). Elç.2. bölümde anlatılan Pentikost Günü’nde, Kutsal Ruh’un verilmesiyle kurtuluşun ilk ürünlerinin (ilk imanlıların) ortaya çıkması kutlanmaktadır (krş. Rom.8:23). Yıl sonunda Sonbaharda başlayan zirai takvimin sonlandığı mevsimde (bkz. Çık.12:2’ye ait not). Ürün Devşirme Bayramı’nı İsrailliler, Mısır’dan çıktıktan sonra geçici çardaklarda barındıkları için (bkz. Lev.23:42-43) bu bayram “Çardak Bayramı” (Lev.23:34) olarak da adlandırılır. Meyve bahçelerinin ve bağların hasat dönemi olan yedinci ayın (Miladi takvime göre eylül ortasından ekim ortasına kadar olan ay) 15. ve 22. günleri arasında, Mısır’dan çıkıştan sonra çöldeki yolculuklarını anmak için kutlanır. Ezr.3:4’te Çardak Bayramı’nın, yeniden yapılan sunakta sunu ve kurban uygulamalarının yenilenmesi amacıyla kutlandığı görülür.
23:17 Bütün erkekleriniz Aileleriyle birlikte (bkz. örn. 1Sa.1. bölüm).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş