Mısır'dan Çıkış 24

24
Antlaşma Onaylanıyor
1RAB Musa'ya, “Sen, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi bana gelin” dedi, “Bana uzaktan tapın. 2Yalnız sen bana yaklaşacaksın. Ötekiler yaklaşmamalı. Halk seninle dağa çıkmamalı.”
3Musa gidip RAB'bin bütün buyruklarını, ilkelerini halka anlattı. Herkes bir ağızdan, “RAB'bin her söylediğini yapacağız” diye karşılık verdi. 4Musa RAB'bin bütün buyruklarını yazdı. Sabah erkenden kalkıp dağın eteğinde bir sunak kurdu, İsrail'in on iki oymağını simgeleyen on iki taş sütun dikti. 5Sonra İsrailli gençleri gönderdi. Onlar da RAB'be yakmalık sunular sundular, esenlik kurbanları olarak boğalar kestiler. 6Musa kanın yarısını leğenlere doldurdu, öbür yarısını sunağın üzerine döktü. 7Sonra antlaşma kitabını alıp halka okudu. Halk, “RAB'bin her söylediğini yapacağız, O'nu dinleyeceğiz” dedi.
8 Musa leğenlerdeki kanı halkın üzerine serpti ve, “Bütün bu sözler uyarınca, RAB'bin sizinle yaptığı antlaşmanın kanı budur” dedi.
9Sonra Musa, Harun, Nadav, Avihu ve İsrail ileri gelenlerinden yetmiş kişi dağa çıkarak 10İsrail'in Tanrısı'nı gördüler. Tanrı'nın ayakları altında laciverttaşını andıran bir döşeme vardı. Gök gibi duruydu. 11Tanrı İsrail soylularına zarar vermedi. Tanrı'yı gördüler, sonra yiyip içtiler.
12RAB Musa'ya, “Dağa, yanıma gel” dedi, “Burada bekle, halkın öğrenmesi için üzerine yasalarla buyrukları yazdığım taş levhaları sana vereceğim.”
13Musa'yla yardımcısı Yeşu hazırlandılar. Musa Tanrı Dağı'na çıkarken, 14İsrail ileri gelenlerine, “Geri dönünceye kadar bizi burada bekleyin” dedi, “Harun'la Hur aranızda; kimin sorunu olursa onlara başvursun.”
15Musa dağa çıkınca, bulut dağı kapladı. 16RAB'bin görkemi Sina Dağı'nın üzerine indi. Bulut dağı altı gün örttü. Yedinci gün RAB bulutun içinden Musa'ya seslendi. 17RAB'bin görkemi İsrailliler'e dağın doruğunda yakıcı bir ateş gibi görünüyordu. 18 Musa bulutun içinden dağa çıktı. Kırk gün kırk gece dağda kaldı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

19:3-24:18 Bkz. Bilgi Kutusu:Antlaşma, s.25. Tanrı’nın Sina Dağı’nda halkıyla yaptığı antlaşma. Bu antlaşma, Ortadoğu’nun İÖ ikinci bin yıldan kalma hükümdar ile tebaası arasındaki antlaşmalara benzer. Antlaşmaya göre Tanrı, kendisine ve antlaşmanın yükümlülüklerine sadık kalmaları halinde İsrailliler’in Hükümdarı ve Koruyucusu olmaya ant içer. Bu antlaşma sonradan birkaç kez yenilenir (bkz. örn. 35. bölüm; Yasa’nın Tekrarı; Yşu.24. bölüm; ayrıca bkz. Yer.31:32’ye ait not).
24:1 gelin Krş. Çık.24:9,Çık.24:12. Çık.20:21’de ara verilen anlatım, antlaşma koşullarını sıralamanın ardından (Çık.21:22-23 :33) kaldığı yerden devam eder. Nadav, Ahivu Harun’un en büyük iki oğlu (bkz. Lev.10:2; Say.3:4 ve ilgili notlar). ileri gelenlerinden Bkz. Çık.3:16’ya ait not. yetmiş kişi Krş. Say.11:16; muhtemelen Yakup’un soyundan olan yetmiş kişi temsil edilmektedir (bkz. Çık.1:5; Yar.46:27). uzaktan Bkz. Çık.20:21.
24:2 Halk RAB’bin kendileriyle yaptığı antlaşmanın yükümlülüklerini kabul etmeden (Çık.24:3,Çık.24:8) temsilciler (kâhinler ve ileri gelenler) RAB’bin huzuruna çıkamamıştır; sadece antlaşmayı RAB’den alıp halka iletecek olan antlaşma aracısı Musa çıkabilmiş ve ancak antlaşma yürürlüğe girdikten sonra temsilcilerle birlikte RAB’bin huzurunda antlaşma yemeği yenebilmiştir (Çık.24:9-11).
24:3 buyruklarını Muhtemelen On Buyruk (bkz. Çık.20:1 ve ilgili not). ilkelerini Muhtemelen antlaşma kitabında yer verilen koş ullar söz konusudur (Çık.21:1-23:19). yapacağız Bkz. Çık.24:7; ayrıca bkz. Çık.19:8 ve ilgili not.
24:4-8 Burada antlaşmayı onaylamak söz konusudur. Sunak RAB’bi, on iki taş sütün İsrail’i temsil eder. EskiAntlaşma sadece burada görülen uygulamayla (halkın üstüne kurban kanının serpilmesi), İsrail halkına itaat sorumluluğunu ve Tanrı’nın antlaşma yaptığı halk olarak İsrail’in yeni konumunu hatırlatır, bunu resmi hale getirir.
24:4 Musa... yazdı Bkz. Çık.17:14’e ait not; ayrıca bkz. Giriş. simgeleyen on iki taş sütun Bkz. Yşu.4:5,Yşu.4:20; 1Kr.18:31.
24:5 İsrailli gençleri... sundular Bkz. Çık.19:22’ye ait not.
24:7 antlaşma kitabını Çık.20:22-23:19 arasında verilen kural kastedilmektedir (bkz. ilgili not), ancak burada ayrıca Çık.20:2-17 ve Çık.23:20-33’de belirtilen koşulları da içerir. yapacağız... dinleyeceğiz Bkz. Çık.24:3; ayrıca bkz. Çık.19:8 ve ilgili not.
24:8 Antlaşma ancak halk RAB’be itaat etmeye razı olunca geçerli olmaya başlamıştır. antlaşmanın kanı Bkz. Mar.14:24 ve ilgili not.
24:10 İsrail’in Tanrısı’nı gördüler Ancak tüm görkemiyle değil (bkz. Çık.33:20; ayrıca bkz. Çık.3:6; Yar.16:13; Say.12:8; Hez.1:28’e ait notlar). Gök gibi duruydu Bkz. Hez.1:26.
24:11 zarar vermedi Bkz. Çık.9:15. yiyip içtiler Çık.24:3-8’de tanımlanan antlaşmanın onaylanması kutlanır (krş. Yar.26:30; Yar.31:54). Bu şölen, yeni antlaşmanın Mesih’in ölümüyle onaylanmasının anıldığı Rab’bin Sofrası’nı öngörür (bkz. 1Ko.11:25-26).
24:12 gel Bkz. Çık.24:1. taş levhaları Bkz. Çık.31:18’e ait not.
24:13 yardımcısı Yeşu Bkz. Çık.17:9’a ait not.
24:14 Hur Bkz. Çık.17:10’a ait not.
24:17 RAB’bin görkemi Bkz. Çık.3:2, Çık.20:8.
24:18 dağda kaldı Musa, Buluşma Çadırı ve eşyalarıyla ilgili talimatları alana kadar aşağıya inmemiştir (bkz. Çık.32:15).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş