Mısır'dan Çıkış 25:17

17“Saf altından bir Bağışlanma Kapağı[a] yap. Boyu iki buçuk, eni bir buçuk arşın olacak.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

25:17 Bağışlanma Kapağı Bu şekilde çevrilen İbranice “kapporet” sözcüğü, Tanrı’nın öfkesinin yatıştırıldığı, İsrail halkının günahlarını bağışlatıp Tanrı’yla barıştırıldığı yeri ifade eder (ayrıca bkz. Lev.16:2 ve ilgili not). Tanrı’nın tahtını simgeleyenAntlaşma Sandığı’nın bağışlanma (kefaret) kapağı denen bir kapakla örtülmesi, O’nun, halkına duyduğu engin merhametin göstergesidir (bkz. Mez.130:3-4). Kefaret, insanın günahlardan arınmasını ve bir zamanlar Tanrı’ya düşman olanların O’nunla barışmasını sağlamak için ödenen bedeldir. EskiAntlaşma döneminde günah için sunulan her bir kurbanın akıtılan kanı, bu bedeli geçici olarak karşılayarak insanın Tanrı tarafından bağışlanmasını sağlıyordu (bkz. Lev.17:11 ve ilgili not); oysa İsa Mesih’in bir kereliğine (bkz. İbr.9:12) kefaret olarak çarmıhta akan kanı, Mesih’e iman edenlerin tüm günahlarından arınmasını sağlamıştır (bkz. Rom.3:25; 1Yu.2:2).

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş