Mısır'dan Çıkış 3

3
Tanrı Musa'yı Çağırıyor
1 Musa kayınbabası Midyanlı Kâhin Yitro'nun sürüsünü güdüyordu. Sürüyü çölün batısına sürdü ve Tanrı Dağı'na, Horev'e vardı. 2RAB'bin meleği bir çalıdan yükselen alevlerin içinde ona göründü. Musa baktı, çalı yanıyor, ama tükenmiyor. 3“Çok garip” diye düşündü, “Gidip bir bakayım, çalı neden tükenmiyor!”
4RAB Tanrı Musa'nın yaklaştığını görünce, çalının içinden, “Musa, Musa!” diye seslendi.
Musa, “Buyur!” diye yanıtladı.
5 Tanrı, “Fazla yaklaşma” dedi, “Çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır. 6 Ben babanın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı'yım.” Musa yüzünü kapadı, çünkü Tanrı'ya bakmaya korkuyordu.
7RAB, “Halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı yakından gördüm” dedi, “Angaryacılar yüzünden ettikleri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. 8Bu yüzden onları Mısırlılar'ın elinden kurtarmak için geldim. O ülkeden çıkarıp geniş ve verimli topraklara, süt ve bal akan ülkeye, Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevus topraklarına götüreceğim. 9İsrailliler'in feryadı bana erişti. Mısırlılar'ın onlara yapmakta olduğu baskıyı görüyorum. 10Şimdi gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni firavuna göndereyim.”
11Musa, “Ben kimim ki firavuna gidip İsrailliler'i Mısır'dan çıkarayım?” diye karşılık verdi.
12Tanrı, “Kuşkun olmasın, ben seninle olacağım” dedi, “Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak: Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapınacaksınız.”
13 Musa şöyle karşılık verdi: “İsrailliler'e gidip, ‘Beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi’ dersem, ‘Adı nedir?’ diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?”
14 Tanrı, “Ben Ben'im” dedi, “İsrailliler'e de ki, ‘Beni size Ben Ben'im diyen gönderdi.’
15 “İsrailliler'e de ki, ‘Beni size atalarınızın Tanrısı, İbrahim'in Tanrısı, İshak'ın Tanrısı ve Yakup'un Tanrısı Yahve[a] gönderdi.’ Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım. 16Git, İsrail ileri gelenlerini topla, onlara şöyle de: ‘Atalarınız İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısı Yahve bana görünerek şunları söyledi: Sizinle ve Mısır'da size yapılanlarla yakından ilgileniyorum. 17Söz verdim, sizi Mısır'da çektiğiniz sıkıntıdan kurtaracağım; Kenan, Hitit, Amor, Periz, Hiv ve Yevus topraklarına, süt ve bal akan ülkeye götüreceğim.’
18“İsrail ileri gelenleri seni dinleyecekler. Sonra birlikte Mısır Kralı'na gidip, ‘İbraniler'in Tanrısı Yahve bizimle görüştü’ diyeceksiniz, ‘Şimdi izin ver, Tanrımız Yahve'ye kurban kesmek için çölde üç gün yol alalım.’ 19Ama biliyorum, güçlü bir el zorlamadıkça Mısır Kralı gitmenize izin vermeyecek. 20Elimi uzatacak ve aralarında şaşılası işler yaparak Mısır'ı cezalandıracağım. O zaman sizi salıverecek.
21 “Halkımın Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağlayacağım. Gittiğinizde eli boş gitmeyeceksiniz. 22Her kadın Mısırlı komşusundan ya da konuğundan altın ve gümüş takılar, giysiler isteyecek. Oğullarınızı, kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Mısırlılar'ı soyacaksınız.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
3:1 Yitro’nun Bkz. Çık.2:16. Horev’e Ya (1) Sina Dağı’nın öbür adı ya da (2) Sina yarımadasının güneydoğu bölgesindeki başka bir yüksek dağ. Bazı araştırmacılar, Horev Dağı’nın 2000 m yüksekliğindeki Ras es-Safsaf, Sina Dağı’nın ise 2250 m yüksekliğindeki Cebel Musa (Musa Dağı) olduğunu belirtir; ancak bu tanımlamaların doğruluğu kesinlik kazanmamıştır.
3:2 RAB’bin meleği 4. ayette “RAB Tanrı” olarak geçer (bkz. Yar.16:7’ye ait not). alevlerin içinde ona göründü Bkz. Çık.19:18; 1Kr.18:24,1Kr.18:38.
3:4 Gerçek peygamber, Tanrı’nın görevlendirdiği kişidir (bkz. Bilgi Kutusu: Peygamberler, s.267 ; bkz. örn. 1Sa.3:4; Yşa.6:8; Yer.1:4-5; Hez.2:1-8; Hoş.1:2;Amo.7:15; Yun.1:1-2; ayrıca bkz. Çık.7:1-2’ye ait not; Yas.18:14-22 ve ilgili notlar). Musa, Musa!... Buyur! Bkz. Yar.22:1’e ait not.
3:5 Çarıklarını çıkar Saygı ve alçakgönüllülük göstergesi (bkz. Yşu.5:15). kutsal Toprağı kutsal kılan, Tanrı’nın oradaki varlığıdır. Kutsallık RAB’be ait olmak demektir ve her tür bayağılıktan uzak kalmayı gerektirir.
3:6 Bkz. Çık.2:24 ve ilgili not. Tanrı’ya bakmaya korkuyordu Bkz. Yar.16:13; Yar.32:30’a ait notlar. Ancak Musa, daha sonra Sina Dağı’nda Tanrı’yla karşılaşacak (Yar.19:3), hatta Tanrı’nın görkemini görmeyi dileyecektir (Yar.33:18).
3:8 süt ve bal akan ülkeye Kenan topraklarının doğal güzelliğini tarif ederken kullanılan bu ifade, Tanrı’nın mevsimlik yağmurlar aracılığıyla vaat edilmiş topraklarda sağladığı verimliliği anlatmaktadır. bal Sözcüğün İbranicesi, hem arı balı hem de hurma meyvesinin tatlı şurubu anlamına gelir. Kenan... Yevus Bkz. Yar.10:6,Yar.10:15-16; Yar.13:7’ye ait notlar. Kenan topraklarında bulunan halkların sayısı çeşitli ayetlerde farklılık gösterir (bkz. iki, Yar.13:7; beş, Say.13:29; altı, bu ayet; Hak.3:5; on, Yar.15:19-21; on iki, Yar.10:15-18). En sık geçen sayı, mükemmelliği ifade eden yedi sayısıdır (bkz. örn. Yas.7:1).
3:10 firavuna Muhtemelen II. Amunotep (bkz. Giriş).
3:11 Musa’nın peygamberlik görevini üstlenmekte isteksiz olduğunu gösteren ilk ifade (bkz. Çık.3:13; Çık.4:1,Çık.4:10,Çık.4:13).
3:12 ben seninle olacağım Bkz. Yar.26:3’e ait not. “Ben... olacağım” şeklinde çevrilen İbranice sözcük, Yar.3:14’te “Ben’im” olarak çevrilenle aynıdır. kanıtı Tanrı’nın vaat ettiğinin mutlaka gerçekleşeceğine ilişkin somut bir güvence veya belirti (bkz. Çık.4:8; Yar.15:8’e ait notlar).
3:14-15 Ben Ben’im Tanrı, İsrail’de bu adla tanınmak ve tapınılmak istedi. Bu ad, O’nun, halkıyla yaptığı antlaşmaya sadık ve güvenilir olduğunu ve halkından da tam bir güven beklediğini belirtiyordu (bkz. Çık.3:12 ; ayrıca bkz. Çık.34:5-7). İsa Mesih de bu ifadeyi kendisi için kullandı; böylece Tanrı olduğunu ilan etmiş oldu (bkz. Yu.8:58-59). RAB Bu ad İbranice’de “Yahve” olarak geçer; farklı bir hecelemeyle “Yehova” olarak da okunur (bkz. Yas.28:58’e ait not). “O’dur” veya “O olacaktır” anlamına gelir ; Yas.3:12’de “ben... olacağım” ve Yas.3:14’te “Ben’im” (“ehye”, ‘olmak’ anlamına gelir) olarak çevrilen fiilin üçüncü tekil halidir. Yahve (RAB) adı, İsrailliler’e, Tanrı’yla aralarındaki antlaşmaya dayalı kişisel, kalıcı, özel ve lütuf dolu ilişkiyi ve Tanrı’nın bu antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmeye gücü ve isteği olduğunu hatırlatmaktadır.
3:16 ileri gelenlerini İbranicesi ‘sakallılar’ anlamına gelen bir sözcüktür. Günümüzde bazı yörelerde “ihtiyar heyeti” adıyla anılan bu önderler, o zamanlarda da bilge ve deneyimli, sözü dinlenen yaşı ilerlemiş kimselerden oluşurdu. Yerel ailelerin ve oymakların önderlerinden oluşan ileri gelenler, Babilliler, Hititler, Mısırlılar (bkz. Yar.50:7), Moavlılar ve Midyanlılar (bkz. Say.22:7) arasında da saygıdeğer bir konuma sahipti. Görevleri arasında adli meselelerde uzlaşma sağlamanın ve hüküm vermenin yanı sıra (bkz. Yas.22:13-19), askeri önderlik (bkz. Yşu.8:10) ve danışmanlık da (bkz. 1Sa.4:3) vardı.
3:18 İbraniler’in Bkz. Yar.14:13’e ait not. kurban kesmek için Mısırlı görevlilere ait olup günümüze kadar ulaşan belgelere göre, İsrailliler’in bu üç günlük dini yolculuğu talep etmeleri olağandı, ancak hem (köleler kısa süreliğine salıverildiği için) siyasal hem de (işçiler kısa süreliğine çalışmadığı için) ekonomik açıdan firavun için zor bir karardı. çölde Bkz. 3 :1-2,12. üç gün yol Bkz. Yar.22:4’e ait not.
3:20 ş aşılası işler Tanrı’nın Mısır üzerine göndereceği belaların habercisi (bkz. Çık.7:14-12:30).
3:21 eli boş gitmeyeceksiniz Krş. Tanrı’nın İbrahim’e verdiği vaat, Yar.15:14; bkz. Yas.15:12-15; Mez.105:37.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş