Mısır'dan Çıkış 34:6

6 Musa'nın önünden geçerek, “Ben RAB'bim” dedi, “RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

34:6-7 Bkz. Çık.33:19 ve ilgili not. RAB burada, adının anlamını ve ifade ettiği kavramları açıklar (bkz. Say.14:18; Neh.9:17; Mez.86:15; Mez.103:8; Mez.145:8; Yoe.2:13; Yun.4:2; ayrıca bkz. Çık.3:14-15; Çık.6:2-3’e ait notlar; krş. Yu.1:14 ve ilgili not). EskiAntlaşma’da Tanrı’nın karakterini ve EskiAntlaşma’nın teolojisini açıklayan önemli ayetlerdendir (bkz. örn. Yar.1:26-28; Yar.12:3; Çık.19:4-6; 2Sa.7:11-18; Mez.2,8; 110; Yşa.9:6-7; 42,49-50,53. bölümler; Yer.31:31-34 ve ilgili notlar). sevgisi engin ve sadık Bkz. Yu.1:14’e ait not. Elçi Yuhanna, Septuaginta’da “lütuf ve gerçek” olarak çevrilen bu ifadeyi İsa Mesih için kullanarak İsa’nın RAB olduğunu ima eder.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş