Mısır'dan Çıkış 9

9
Hayvanların Ölümü
1RAB Musa'ya şöyle dedi: “Firavunun yanına git ve ona de ki, ‘İbraniler'in Tanrısı RAB şöyle diyor: Halkımı salıver, bana tapsınlar. 2Salıvermeyi reddeder, onları tutmakta diretirsen, 3RAB'bin eli kırlardaki hayvanlarınızı –atları, eşekleri, develeri, sığırları, davarları– büyük kırıma uğratarak sizi cezalandıracak. 4RAB İsrailliler'le Mısırlılar'ın hayvanlarına farklı davranacak. İsrailliler'in hayvanlarından hiçbiri ölmeyecek.’ ”
5RAB zamanı da belirleyerek, “Yarın ülkede bunu yapacağım” dedi. 6Ertesi gün RAB dediğini yaptı: Mısırlılar'ın hayvanları büyük çapta öldü. Ama İsrailliler'in hayvanlarından hiçbiri ölmedi. 7Firavun adam gönderdi, İsrailliler'in bir tek hayvanının bile ölmediğini öğrendi. Öyleyken, inat etti ve halkı salıvermedi.
Çıban Belası
8RAB Musa'yla Harun'a, “Yanınıza iki avuç dolusu ocak kurumu alın” dedi, “Musa kurumu firavunun önünde göğe doğru savursun. 9Kurum bütün Mısır'ın üzerinde ince bir toza dönüşecek; ülkenin her yanındaki insanların, hayvanların bedenlerinde irinli çıbanlar çıkacak.”
10 Böylece Musa'yla Harun ocak kurumu alıp firavunun önünde durdular. Musa kurumu göğe doğru savurdu. İnsanlarda ve hayvanlarda irinli çıbanlar çıktı. 11Büyücüler çıbandan ötürü Musa'nın karşısında duramaz oldular. Çünkü bütün Mısırlılar'da olduğu gibi onlarda da çıbanlar çıkmıştı. 12RAB firavunu inatçı yaptı, RAB'bin Musa'ya söylediği gibi, firavun Musa'yla Harun'u dinlemedi.
Dolu Belası
13RAB Musa'ya şöyle dedi: “Sabah erkenden kalkıp firavunun huzuruna çık, de ki, ‘İbraniler'in Tanrısı RAB şöyle diyor: Halkımı salıver, bana tapsınlar. 14Yoksa bu kez senin, görevlilerinin, halkının üzerine bütün belalarımı yağdıracağım. Öyle ki, bu dünyada benim gibisi olmadığını öğrenesin. 15Çünkü elimi kaldırıp seni ve halkını salgın hastalıkla vurmuş olsaydım, yeryüzünden silinmiş olurdun. 16 Gücümü sana göstermek, adımı bütün dünyaya tanıtmak için seni ayakta tuttum. 17Hâlâ halkımı salıvermiyor, onlara üstünlük taslıyorsun. 18Bu yüzden, yarın bu saatlerde Mısır'a tarihinde görülmemiş ağır bir dolu yağdıracağım. 19Şimdi buyruk ver, hayvanların ve kırda neyin varsa hepsi sığınaklara konsun. Dolu yağınca, eve getirilmeyen, kırda kalan bütün insanlarla hayvanlar ölecek.’ ”
20Firavunun görevlileri arasında RAB'bin uyarısından korkanlar köleleriyle hayvanlarını çabucak evlerine getirdiler. 21RAB'bin uyarısını önemsemeyenler ise köleleriyle hayvanlarını tarlada bıraktı.
22RAB Musa'ya, “Elini göğe doğru uzat” dedi, “Mısır'ın her yerine, insanların, hayvanların, kırdaki bütün bitkilerin üzerine dolu yağsın.” 23Musa değneğini göğe doğru uzatınca RAB gök gürlemeleri ve dolu gönderdi. Yıldırım düştü. RAB Mısır'a dolu yağdırdı. 24 Şiddetli dolu yağıyor, sürekli şimşek çakıyordu. Mısır Mısır olalı böylesi bir dolu görmemişti. 25Dolu Mısır'da insandan hayvana dek kırdaki her şeyi, bütün bitkileri mahvetti, bütün ağaçları kırdı. 26Yalnız İsrailliler'in yaşadığı Goşen bölgesine dolu düşmedi.
27Firavun Musa'yla Harun'u çağırtarak, “Bu kez günah işledim” dedi, “RAB haklı, ben ve halkım haksızız. 28RAB'be dua edin, yeter bu gök gürlemeleri ve dolu. Sizi salıvereceğim, artık burada kalmayacaksınız.”
29Musa, “Kentten çıkınca, ellerimi RAB'be uzatacağım” dedi, “Gök gürlemeleri duracak, artık dolu yağmayacak. Böylece dünyanın RAB'be ait olduğunu bileceksin. 30Ama biliyorum, sen ve görevlilerin RAB Tanrı'dan hâlâ korkmuyorsunuz.”
31Keten ve arpa mahvolmuştu; çünkü arpa başak vermiş, keten çiçek açmıştı. 32Ama buğday ve kızıl buğday henüz bitmediği için zarar görmemişti.
33Musa firavunun yanından ayrılıp kentten çıktı. Ellerini RAB'be uzattı. Gök gürlemesi ve dolu durdu, yağmur dindi. 34Firavun yağmurun, dolunun, gök gürlemesinin kesildiğini görünce, yine günah işledi. Hem kendisi, hem görevlileri inat ettiler. 35RAB'bin Musa aracılığıyla söylediği gibi, firavun inat ederek İsrailliler'i salıvermedi.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:1-18:27 Bu bölümler, kitabın ikinci ana kısmını oluşturur. Bu kısımda, koyun güden Musa’nın Tanrı halkını gütmeye çağrılması (krş. Davut, 2Sa.7:8), Mısır üzerine gönderilen belalar, İsrailliler’in Mısır’dan çıkışı (Fısıh Bayramı, denizden geçiş) ve Sina Dağı’na yolculuk konuları yer alır.
7:14-10:29 İlk dokuz bela, üçer beladan oluşan üç gruba ayrılır (Çık.7:14-8:19; Çık.8:20-9:12; Çık.9:13-10:29). İlk üç bela firavunun meydan okumasına bir yanıt niteliğindedir: Firavun RAB’bin kim olduğunu öğrenir (Çık.7:17). İkinci üç bela RAB’bin sadece İsrail’in Tanrısı değil, Mısır’da da etkin ve egemen RAB olduğunu gösterir (Çık.8:22). Üçüncü üç bela ise RAB’bin eşsiz olduğunu vurgular (Çık.9:14). Bu amaçlar hem firavun ve Mısırlılar’a hem de İsrail’e yöneliktir. Bazı uzmanlara göre, bunlar Tanrı’nın doğrudan yaptığı mucizelerdir. Bazıları ise, Tanrı’nın doğaüstü müdahalesinin olayların zamanlamasına (tüm şartların bir araya gelmesini sağlayarak) ve yoğunluğuna yöneliktir.
9:3 RAB’bin eli Bkz. Çık.8:19’a ait not. hayvanlarınızı... büyük kırıma Dördüncü bela olarak ortaya çıkan atsinekleri (bkz. Çık.8:21’e ait not) muhtemelen hayvanlara bulaşacak bir tür bakteri taşıyordu (bkz. Çık.8:13’e ait not; krş. Çık.7:17’ye ait not). Bu durum, hayvancılığa dayalı olan ekonomiye ve orduya büyük bir yıkım getirecektir. Mısırlılar, aralarında boğa ilahlarApis ile Mnevis, inek başlı ilah Hator ve koç başlı ilah Hnum olmak üzere pek çok hayvan başlı ilaha tapıyordu. Böylece Mısır inançlarının bir hiç olduğu tekrar gözler önüne seriliyordu (bkz. Çık.7:19’a ait not). develeri Bkz. Yar.12:16’ya ait not.
9:4 farklı Bkz. Çık.8:22’ye ait not.
9:5 Yarın Tanrı’dan korkan ve uyarıları dikkate alan Mısırlılar’a hayvanlarını kırlardan getirmeleri için zaman vermek amacıyla (bkz. Çık.9:20).
9:6 Mısırlılar’ın hayvanları Sadece kırda bırakılan hayvanlar (bkz. Çık.9:19-21).
9:8 ocak İsrail’in esaretini simgeleyen ocak, burada muhtemelen bir tuğla fırınıydı (bkz. Çık.1:14; Çık.5:7-19). Aynı sözcük, Yar.19:28’de Sodom ve Gomora’nın yıkılmasıyla ilgili bir benzetme olarak geçer. ocak kurumu alın... göğe doğru savursun Bu simgesel eylemle, hastalığı gönderenin RAB olduğu bir kere daha vurgulanır. Kurumun savrulması, ayrıca çıban belasının çok yaygın ve çıbanların siyah renkli olacağını ima ediyor olabilir.
9:9 insanların, hayvanların Kırdaki hayvanları etkileyen salgın, öbür hayvanlarla birlikte Mısır halkına da sıçradı. çıbanlar Muhtemelen şarbon benzeri bir virüsten (Çık.9:1-7’de hayvanları vuran salgının bir çeşidi) ötürü deri üzerinde irinli şişliklere dönüşen siyah, yakıcı bir apse.
9:11 Büyücüler... duramaz oldular Mısır çıbanı (Yas.28:27), dizleri ve bacakları etkiliyordu (bkz. Yas.28:35).
9:12 RAB firavunu inatçı yaptı Bkz. Çık.4:21’e ait not.
9:16 Firavun bu yetkiye açıkça karşı koyarak Tanrı’nın yargısına uğramaktaydı. Pavlus bu ayeti, Tanrı’nın mutlak yetkisini tasvir etmek üzere alıntılar (bkz. Rom.9:17).
9:18 dolu yağdıracağım Bkz. Çık.9:31-32’ye ait not.
9:19-21 Bkz. Çık.9:6’ya ait not.
9:19 Tanrı, uyarılarını dikkate alan Mısır halkına da beladan kurtulmaları için bir fırsat sağlamış olmaktadır (ayrıca bkz. Yun.4:11’e ait not).
9:27 Bu kez günah işledim Artık RAB’bin inkâr edilemez gücü ve ihtişamıyla karşı karşıya kalan firavun ilk kez günahlılığını kabul eder.
9:29 ellerimi RAB’be uzatacağım ‘Dua edeceğim’ anlamında (bkz. 1Kr.8:22,1Kr.8:38,1Kr.8:54; Ezr.9:5; Mez.44:20; Mez.88:9; Mez.143:6; 1Ti.2:8).
9:30 RAB T anrı’dan Bkz. Yar.2:4’e ait not.
9:31-32 Bu açıklamadan, dolu belasının Ocak veya Şubat ayında gerçekleştiği anlaşılır.
9:32 kızıl buğday Eski Mısır tapınaklarında, normal buğdayla aynı cinsten olan kızıl buğday tohumlarına rastlanmıştır. Bu tür, asıl buğdaya kıyasla daha düşük kalitede olduğu halde kuru topraklarda iyi yetişir.

Videolar

Mısır'dan Çıkış Girişi

Mısır'dan Çıkış Kitabı, İsrail halkının yaklaşık 3 500 yıl önce köle oldukları Mısır'dan ayrılmalarını anlatır. Kitap dört ana bölüme ayrılabilir:

1. İsrailliler'in kölelikten kurtulması.
2. Sina Dağı'na yaptıkları yolculuk.
3. Tanrı'nın Sina Dağı'nda halkıyla yaptığı antlaşma.
(Bu antlaşma yaşamlarına ışık tutacak ahlaksal, sosyal ve dinsel yasaları içermekteydi.)
4. Tapınma yerinin yapımı, döşenmesi, Tanrı'ya tapınma, kâhinlerle ilgili yasalar.

Kitap, her şeyden önce Tanrı'nın halkını kölelikten kurtarıp geleceğe umutla bakan bir ulus kılmak için neler yaptığını anlatır.

Kitabın odağındaki kişi, Tanrı'nın halkını Mısır'dan çıkarmaya öncülük etsin diye seçtiği Musa'dır. 20. bölümde geçen On Buyruk kitabın en iyi bilinen konularındandır.

Ana Hatlar:

1:1-15:21 İsrailliler'in Mısır'dan kurtulması
a.1:1-22 Mısır'da kölelik
b.2:1-4:31 Musa'nın doğumu ve gençlik yılları
c.5:1-11:10 Musa'yla Harun'un firavuna meydan okuması
ç.12:1-15:21 Fısıh kurbanı ve Mısır'dan çıkış
15:22-18:27 Kamış Denizi'nden Sina Dağı'na göç
19:1-24:18 Sina Dağı'nda yapılan antlaşma
25:1-40:38 Buluşma Çadırı'yla tapınma kuralları
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş