Süleyman'ın Özdeyişleri 5

5
Zinaya Karşı Uyarı
1Oğlum, bilgeliğime dikkat et,
Akıllıca sözlerime kulak ver.
2Böylelikle her zaman sağgörülü olur,
Dudaklarınla bilgiyi korursun.
3Zina eden kadının bal damlar dudaklarından,
Ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından.
4Ama sonu pelinotu kadar acı,
İki ağızlı kılıç kadar keskindir.
5Ayakları ölüme gider,
Adımları ölüler diyarına ulaşır.
6Yaşama giden yolu hiç düşünmez,
Yolları dolaşıktır, ama farkında değil.
7Oğlum, şimdi beni dinle,
Ağzımdan çıkan sözlerden ayrılma.
8Öyle kadınlardan uzak dur,
Yaklaşma evinin kapısına.
9Yoksa onurunu başkalarına,
Yıllarını bir gaddara kaptırırsın.
10Varını yoğunu yer bitirir yabancılar,
Emeğin başka birinin evini bayındır kılar.
11Ah çekip inlersin ömrünün son günlerinde,
Etin, bedenin tükendiğinde.
12“Eğitilmekten neden bu kadar nefret ettim,
Yüreğim uyarıları neden önemsemedi?” dersin.
13“Öğretmenlerimin sözünü dinlemedim,
Beni eğitenlere kulak vermedim.
14Halkın ve topluluğun arasında
Tam bir yıkımın eşiğine gelmişim.”
15Suyu kendi sarnıcından,
Kendi kuyunun kaynağından iç.
16Pınarların sokakları,
Akarsuların meydanları mı sulamalı?
17Yalnız senin olsun onlar,
Paylaşma yabancılarla.
18Çeşmen bereketli olsun
Ve gençken evlendiğin karınla mutlu ol.
19Sevimli bir geyik, zarif bir ceylan gibi,
Hep seni doyursun memeleri.
Aşkıyla sürekli coş.
20Oğlum, neden ahlaksız bir kadınla coşasın,
Neden başka birinin karısını koynuna alasın?
21RAB insanın tuttuğu yolu gözler,
Attığı her adımı denetler.
22Kötü kişiyi kendi suçları ele verecek,
Günahının kemendi kıskıvrak bağlayacak onu.
23Aşırı ahmaklığı onu yoldan çıkaracak,
Terbiyeyi umursamadığı için ölecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

5:2 Dudaklarınla bilgiyi korursun Mal.2:7’de kâhin için söylenir.
5:3 Zina eden kadının Bkz. Özd.2:16’ya ait not. bal damlar dudaklarından Muhtemelen kadının ş ehvetli sözlerine (krş. Özd.16:24) ilişkin bir göndermedir ; bazı yorumcular ise bu ifadenin öpücük anlamına geldiğini savunur (krş. Ezg.4:11; Ezg.5:13; Ezg.7:9). yumuşaktır zeytinyağından Bkz. Özd.2:16; Mez.55:21. Yaltakçı (Özd.26:28) ve güvenilmezdir (Mez.5:9 ve ilgili not) anlamında.
5:4 pelinotu Tadı son derece acı bir bitki (bkz. Yas.29:18; Ağı.3:15,Ağı.3:19; Amo.6:12). İki ağızlı kılıç Krş. Hak.3:16; ayrıca bkz. Mez.55:21; Mez.149:6; krş. Va.1:16 ve ilgili not).
5:5 ölüme gider Bkz. Özd.2:18’e ait not.
5:6 Yolları dolaşıktır Bkz. Özd.2:15; Özd.11:9.
5:7-14 Baba (veya öğretmen), ahlaksızlığın ağır bedeli hakkında oğlunu (veya öğrencisini) uyarmaktadır.
5:8 uzak dur Bkz. Yar.39:12; krş. 2Ti.Yar.2:22. evinin kapısına Krş. Özd.7:27; Özd.9:14.
5:9 gaddara Muhtemelen, öç almaya kararlı kocadan söz edilmektedir (bkz. Özd.6:34-35).
5:10 Varını yoğunu yer bitirir yabancılar Bkz. Özd.3:16-18; Özd.6:26.
5:11 Etinle bedenin tükendiğinde Büyük olasılıkla, yaşlılıkla birlikte azalan zindelikten söz ediliyor.
5:12 Eğitilmekten... nefret ettim... uyarıları... önemsemedi Bkz. Özd.9:8; Özd.26:12 ve ilgili notlar.
5:13 sözünü dinlemedim Tekrarlanan “dinle” ve “kulak ver” çağrılarına rağmen (krş. Özd.5:1,Özd.5:7; Özd.1:8; Özd.4:1).
5:14 topluluğun arasında Suçlu kişi dövülebilir, aşağılanabilir (Özd.6:33), hatta öldürülebilirdi (bkz. Lev.20:10; Yas.22:22). Tam bir yıkımın Fiziksel, maddi ve sosyal bakımdan.
5:15 kendi sarnıcından, Kendi kuyunun ‘Kendi karın senin zevk kaynağın olsun’anlamını taşır (bkz. Ezg.4:12,Ezg.4:15). Özel mülkiyet alanları olan kuyular ve sarnıçlar (Yer.38:6) büyük bir değere sahipti (2Kr.18:31) ve tıpkı paylaşılmayan bir eş gibi başkasıyla paylaşılmazdı.
5:16 Pınarların...Akarsuların Tıpkı Özd.5:15’teki “sarnıç” ve “kuyu” ile Özd.5:18’deki “çeşme” gibi, bunlar da erkeğin eşini betimlemektedir. meydanları mı sulamalı? Muhtemelen oğlun karısının çekiciliği ve sadece kocasına bağlı kalması söz konusudur.
5:19 geyik... ceylan Bkz. Ezg.2:9. Hep seni doyursun memeleri Bkz. Ezg.7:7-8. coş İbranice’den “neşelen” veya “mest ol” diye de çevrilebilir (krş. Ezg.4:1 0; Ezg.7:9).
5:20 neden...? Evlilikte ulaşılan saf ve temiz sevinç ve doyum varken, zinanın yıkım getiren (Özd.5:14) sonuçlarını yaşamak akılsızlıktır. ahlaksız bir kadınla Bkz. Özd.5:3; Özd.2:16 ve ilgili not.
5:21 RAB... gözler Bkz. Özd.15:3; Eyü.31:4; Yer.16:17; Yer.32:19. her adımı denetler Bkz. Eyü.7:18; Eyü.34:23; Mez.11:4; Mez.26:2; Mez.139:23; Yer.11:20; Yer.17:10.
5:22 ele verecek Bkz. Özd.1:11 ve ilgili not; Özd.1:18; Yas.7:25; Yas.12:30; Vai.7:26. Günahının kemendi Bkz. Eyü.36:8; Yşa.5:18.
5:23 Bkz. Özd.1:29-32; Özd.7:21-27; krş. Eyü.36:12. Terbiyeyi Bkz. Özd.5:12.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş