Süleyman'ın Özdeyişleri 8

8
Bilgeliğe Kulak Ver
1 Bilgelik çağırıyor,
Akıl sesini yükseltiyor.
2Yol kenarındaki tepelerin başında,
Yolların birleştiği yerde duruyor o.
3Kentin girişinde, kapıların yanında,
Sesini yükseltiyor:
4“Ey insanlar, size sesleniyorum,
Çağrım insan soyunadır!
5Ey bön kişiler, ihtiyatlı olmayı öğrenin;
Sağduyulu olmayı öğrenin, ey akılsızlar!
6Söylediğim yetkin sözleri dinleyin,
Ağzımı doğruları söylemek için açarım.
7Ağzım gerçeği duyurur,
Çünkü dudaklarım kötülükten iğrenir.
8Ağzımdan çıkan her söz doğrudur,
Yoktur eğri ya da sapık olanı.
9Apaçıktır hepsi anlayana,
Bilgiye erişen, doğruluğunu bilir onların.
10Gümüş yerine terbiyeyi,
Saf altın yerine bilgiyi edinin.
11Çünkü bilgelik mücevherden değerlidir,
Dilediğin hiçbir şey onunla kıyaslanamaz.
12Ben bilgelik olarak ihtiyatı kendime konut edindim.
Bilgi ve sağgörü bendedir.
13RAB'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir.
Kibirden, küstahlıktan,
Kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim.
14Öğüt ve sağlam karar bana özgüdür.
Akıl ve güç kaynağı benim.
15Krallar sayemde egemenlik sürer,
Hükümdarlar adil kurallar koyar.
16Önderler, adaletle yöneten soylular
Sayemde yönetirler.
17Beni sevenleri ben de severim,
Gayretle arayan beni bulur.
18Zenginlik ve onur,
Kalıcı değerler ve bolluk bendedir.
19Meyvem altından, saf altından,
Ürünüm seçme gümüşten daha iyidir.
20Doğruluk yolunda,
Adaletin izinden yürürüm.
21Böylelikle, beni sevenleri servet sahibi yapar,
Hazinelerini doldururum.
22 RAB yaratma işine başladığında
İlk beni yarattı,
23Dünya var olmadan önce,
Ta başlangıçta, öncesizlikte yerimi aldım.
24Enginler yokken,
Suları bol pınarlar yokken doğdum ben.
25-26Dağlar daha oluşmadan,
Tepeler belirmeden,
RAB dünyayı, kırları
Ve dünyadaki toprağın zerresini yaratmadan doğdum.
27RAB gökleri yerine koyduğunda oradaydım,
Engin denizleri ufukla çevirdiğinde,
28Bulutları oluşturduğunda,
Denizin kaynaklarını güçlendirdiğinde,
29Sular buyruğundan öte geçmesinler diye
Denize sınır çizdiğinde,
Dünyanın temellerini pekiştirdiğinde,
30Baş mimar olarak O'nun yanındaydım.
Gün be gün sevinçle dolup taştım,
Huzurunda hep coştum.
31O'nun dünyası mutluluğum,
İnsanları sevincimdi.
32Çocuklarım, şimdi beni dinleyin:
Yolumu izleyenlere ne mutlu!
33Uyarılarımı dinleyin ve bilge kişiler olun,
Görmezlikten gelmeyin onları.
34Beni dinleyen,
Her gün kapımı gözleyen,
Kapımın eşiğinden ayrılmayan kişiye ne mutlu!
35Çünkü beni bulan yaşam bulur
Ve RAB'bin beğenisini kazanır.
36Beni gözardı edense kendine zarar verir,
Benden nefret eden, ölümü seviyor demektir.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

8:1-36 Hem bilgeliğin hem de akılsızlığın 9. bölümde vereceği son çağrılara hazırlık olarak, insanlığa seslenen bilgelik kişileştirilmektedir (bkz. Özd.1:20).
8:1 çağırıyor... sesini yükseltiyor Bkz. Özd.1:20 ve ilgili not.
8:2-3 Bkz. Özd.1:20-21’e ait notlar.
8:4 insan soyunadır Bkz. Özd.8:31 ve ilgili not.
8:5 bön kişiler... akılsızlar Bkz. Özd.1:22,Özd.1:32. bön kişiler, ihtiyatlı olmayı öğrenin Bkz. Özd.1:4’e ait not.
8:6 yetkin sözleri... doğruları Bkz. Flp.4:8.
8:7 dudaklarım kötülükten iğrenir Bkz. Özd.3:32 ve ilgili not; Özd.12:22.
8:8 eğri ya da sapık Bkz. Flp.2:14-16; krş. Özd.2:15.
8:9 anlayana İnsan bilgelik kazandıkça, bilgece sözleri daha da takdir eder. Bilgiye erişen Burada özellikle Tanrı’yı bilmek söz konusudur (bkz. Özd.2:5’e ait not).
8:10 Gümüş... Saf altın Bkz. Özd.8:19; Özd.2:4; Özd.3:14 ve ilgili not.
8:11 Krş. Özd.3:15; Özd.20:15.
8:12 ihtiyatı kendime konut edindim Krş. Eyü.28:20. ihtiyatı... Bilgi ve sağgörü Bkz. Özd.1:4 ve ilgili not.
8:13 RAB’den korkmak kötülükten nefret etmek demektir Bkz. Özd.3:7; Özd.16:6; krş. Eyü.1:1. Kibirden, küstahlıktan.. nefret ederim Bkz. Özd.16:18; 1Sa.2:3; Yşa.13:11; ayrıca bkz. Mez.10:2-11 ve Mez.10:11’e ait not. Kötü yoldan, sapık ağızdan Bkz. Özd.2:12; Özd.6:12-19.
8:14 Kişileştirilerek dile getirilen bilgeliğin erdemleri, RAB’bi (bkz. Özd.2:6-7; Eyü.12:13,Eyü.12:16; Yşa.40:13-14; Rom.16:27) ve RAB’bin Ruhu’nu (Yşa.11:2) nitelemektedir. Öğüt Bkz. Özd.1:25; Özd.19:20. güç Krş. Vai.9:16.
8:15 Krallar sayemde egemenlik sürer Bkz. Özd.29:4; 1Kr.3:9; 2Ta.1:10. Kralların kendi halklarını adil ve başarılı bir şekilde yönetebilmesi için bilgelik şarttır.
8:17 severim Bkz. Özd.4:6 ve ilgili not; ayrıca bkz. Yu.14:21. Gayretle beni arayan beni bulur Bkz. Özd.2:4-5; Yşa.55:6; Yak.1:5.
8:18 Zenginlik ve onur Bkz. Özd.8:21; Özd.3:16; Özd.21:4. bolluk Bkz. Özd.3:2’ye ait not; ayrıca bkz. Özd.21:21.
8:19 saf altından... seçme gümüşten Bkz. Özd.8:10; Eyü.28:15; ayrıca bkz. Özd.3:14 ve ilgili not.
8:20 Doğruluk yolunda Bkz. Mez.1 ve ilgili notlar. yolunda... izinden Bkz. Özd.3:17. Adaletin Bkz. Özd.8:15.
8:21 servet sahibi yapar Bkz. Özd.8:18. Hazinelerini doldururum Bkz. Özd.24:4 ve ilgili notlar.
8:22-31 Bilgelik burada, Tanrı’nın yaratılışta kullandığı sıfattır ve Özd.1:20-33; Özd.3:13-18; Özd.9:1-12’de olduğu gibi kişileştirilmektedir. Bu yüzden, bu ayetler Mesih’in doğrudan bir tanımı olarak yorumlanmamalıdır. Bununla birlikte, Yeni Antlaşma’da Mesih’le ilgili olarak yapılan “Tanrı Sözü” (Yu.1:1-5) ve “Tanrı’nın bilgeliği” (bkz. 1Ko.1:24,1Ko.1:30; Kol.2:3) tanımlamalarına bir paralellik arz eder.
8:22 beni Bilgeliği (bkz. Özd.3:19 ve ilgili not; Mez.104:24).
8:27 gökleri yerine koyduğunda Bkz. Özd.3:19 ve ilgili not.
8:28 Denizin kaynaklarını Bkz. Özd.3:20’ye ait not.
8:29 Denize sınır çizdiğinde Bkz. Yar.1:9 ve ilgili not; Eyü.38:10-11; Mez.104:9. Dünyanın temellerini Bkz. Özd.3:19’a ait not.
8:30 Baş mimar Bilgelik kavramı, ustalıkla yakından ilişkili olarak görüldüğünden, çeşitli alanlarda becerikli olan kişiler de “bilge” olarak nitelendirilirdi (bkz. örn. Buluşma Çadırı’nı yapan Besalel, Çık.31:3; bkz. Özd.1:2’ye ait not). Bu kavram burada bilgeliğin etkinliğini ve Tanrı’yla yakınlığını vurgular. sevinçle dolup taştım... coştum Krş. Eyü.38:7.
8:31 İnsanları sevincimdi Krş. Özd.8:4. Tanrı’nın benzeyişi olarak yaratılan insan, yaratılışın tacıdır (bkz. Yar.1:26-28 ve ilgili notlar).
8:32 ne mutlu Bkz. Mez.1:1’e ait not ; Mez.119:1-2; Mez.128:1.
8:35 yaşam bulur Bkz. Özd.1:28; Özd.3:2; Özd.4:22; krş. Yu.1:4. beğenisini Bkz. Özd.3:4.
8:36 Benden nefret eden, ölümü seviyor Bkz. Özd.5:23; Özd.7:27.

Videolar

Süleyman'ın Özdeyişleri Girişi

Özdeyişler Kitabı deyimler ve özdeyişler biçiminde anlatılan ahlaksal ve dinsel öğretişlerin toplamıdır. Büyük bölümü günlük yaşamla ilgili konuları içerir. Kitap, "RAB korkusudur bilginin temeli" hatırlatmasıyla başlar (1:7). Sadece dinsel ahlak kurallarına dokunmakla kalmıyor, sağduyu ve örnek davranışlar üzerinde özellikle duruyor. Kitapta yer alan kısa deyimler, aklı başında kişilerin hangi durumda nasıl davranacaklarına ilişkin sezgi ve öğütleri açıklar. Bunların kimileri aile, kimileri de iş ilişkileriyle ilgilidir; yine kimileri toplumsal ilişkiler içinde önemli yer tutan görgü kurallarıyla, kimileri de kişisel özdenetimle ilgilidir. Kitapta çokça söz edilen konular arasında alçakgönüllülük, sabır, yoksulların hakkını gözetme ve dostlara sadakat anılabilir.

Ana Hatlar:

1:1-6 Sunuş
1:7-9:18 Bilgeliğin üstünlüğü
10:1-22:16 Süleyman'ın özdeyişleri
22:17-24:22 Bilgeden otuz öğüt
24:23-34 Bilgelerin öbür özdeyişleri
25:1-29:27 Süleyman'ın özdeyişlerinin ikinci bölümü
30:1-33 Agur'un özdeyişleri
31:1-9 Kral Lemuel'in özdeyişleri
31:10-31 Erdemli kadının özellikleri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş