Filipililer 3:20-21

20Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Oradan Kurtarıcı'yı, Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. 21O her şeyi kendine bağlı kılmaya yeten gücünün etkinliğiyle zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

3:20 vatanımız Hıristiyanlar bu dünyada yaşayan, ancak bu dünyaya ait olmayan yabancılardır (krş. Yu.17:14-15; 1Ko.7:29-31; 1Pe.2:11 ve ilgili notlar). göklerdedir Mesih’in bulunduğu yer (bkz. Gal.4:26 ve ilgili not); 19. ayette geçen “bu dünya”nın zıttı olarak belirtilmiştir (krş. Ef.2:6; Kol.3:1-4). Oradan... bekliyoruz Bkz. Rom.8:19; 1Ko.1:7; 1Se.1:9-10; 2Ti.1Se.4:8.
3:21 bağlı kılmaya yeten gücünün Bkz. Flp.1:7-8; Mat.28:18; 1Ko.15:27; Ef.1:18-22. zavallı bedenlerimizi Günah yüzünden zayıflığın, çürümüşlüğün ve ölümün boyunduruğuna giren (bkz. Rom.8:10,Rom.8:20-23; 1Ko.15:42-44 ve ilgili not). değiştirip Kutsal Ruh aracılığıyla dirilişte (bkz. Rom.8:11 ve ilgili not). kendi yücebedenine Mesih, dirilenlerin ilk örneği olarak, dirildikten sonra bu göksel bedene sahip oldu (Luk.24:30,Luk.24:36-43; Yu.20:26). İmanlılar da tıpkı O’nun gibi, diriliş gününde Kutsal Ruh’un gücüyle ölümsüz bedenlere sahip olacaklar (bkz. Rom.8:29; 1Ko.15:20, 44,46,49; 1Yu.3:2).

Videolar

Filipililer Girişi

Genel Bakış: Bugünkü Yunanistan'ın Kavala Kenti'ne yakın olan Filipi, ilk yüzyılda Makedonya'nın en önemli kentlerinden biriydi. Pavlus burada bir inanlılar topluluğu oluşturmuştu1. Bu mektubu, büyük olasılıkla İ.S. 61 yılında Roma'da tutukluyken yazıyor2. O sırada Pavlus evde göz hapsindeydi3. Durumu öğrenen Filipili inanlılar, bağışlarını Epafroditus'un eliyle ona gönderirler. Pavlus ise ölüm derecesinde hastalanıp iyileşen Epafroditus'u övgülerle4 ve kendisine ulaştırılan bağışlar için5 sunduğu candan teşekkürlerle Filipi'ye geri gönderir. Bu arada Pavlus yargılanmayı beklemektedir6. Cesaretini yitirmeyeceğini ummakta, sonunda da görevini sürdürmek üzere hayatta kalacağına inanmaktadır. Durumu belli olur olmaz, Timoteos'u kendisiyle ilgili haberlerle Filipi'ye göndermeyi tasarlıyor7. Daha sonra onları bizzat ziyaret edebileceğini umuyor8.

Mektubun İçeriği: Pavlus'un imanı ve sevinci, çektiği acılara rağmen, mektup boyunca göze çarpıyor. Gerçekte «sevinç» ve «sevinmek» sözcükleri on yedi kez tekrarlanır9. Pavlus, Mesih uğruna tutuklandığının saray muhafızlarınca bilinmesinden, ayrıca birçok inanlının, çektiği sıkıntılardan cesaret alıp Tanrı sözünü yüreklilikle yaymalarından büyük sevinç duyuyor10. Hiçbir şeyin, Mesih'i tanımakla karşılaştırılamayacağını söylüyor. Hedefe ulaşmak umuduyla koşmaya devam ettiğini yazıyor11.

Bunun yanısıra Filipili dostları için dua etmekte12 ve onları yüreklendirmeye çalışmaktadır. Sevinmeleri13; birlik içinde olmaları14; yalnız kendilerini değil, başkalarını da düşünmeleri gerektiğini yazıyor15. Filipililer'i, mektubun ünlü 2:5-11 ayetlerinde, Mesih'in olağanüstü alçakgönüllülük örneğiyle cesaretlendirmeye çalışır. Yanlış öğreti yayanlar tarafından saptırılmamaları, kendilerine karşı olanlardan yılmadan Rab'be bağlı kalmaları gerektiğini hatırlatır. Onlara da, kendisi gibi Mesih uğruna acı çekmek ayrıcalığı verilmiştir16. Pavlus onlara, «Beni örnek alın» diyor17.

Ana Hatlar:

1:1-11 Selamlar, teşekkür ve dua
1:12-26 Pavlus'un durumu
1:27-2:18 Yüreklendirici sözler
2:19-30 Timoteos ve Epafroditus
3:1-21 Hedefimiz
4:1-23 Son öğütler, bağışlar için teşekkür

Kaynak Ayetler: Bkz. s. 26

  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş