Hagay 2:7

7Bütün ulusları sarsacağım, değerli eşyalarını buraya getirecekler[a]. Ben de bu tapınağı görkemle dolduracağım.’ Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:6-9 Yeruşalim’in ve tapınağın yeniden inşası, çevredeki uluslara Tanrı’nın halkı arasında bulunduğunun göstergesi olacağı ndan dolayı büyük önem taşıyordu (Zek.Hag.1:14; Hag.2:12; Hag.4:8-9). Tapınağın yeniden inşası, aynı zamanda Mesih çağının gelişini işaret edecekti (Mal.3:1).
2:7 değerli eşyalarını buraya getirecekler İbranicesi’nden “onların özlediği kişi buraya gelecek” diye de çevrilebilir. Özlemek, Dan.9:23’te olduğu gibi bireyler için de kullanılabildiğinden (Daniel’deki metinde “sevilmek” olarak çevrilmiştir) Mesih’le bağlantılı olabilir (bkz. Dan.11:37 ve ilgili not; Mal.3:1). Öte yandan, aynı sözcük ‘değerli unsurları’ nitelemek için de kullanılır (bkz. 2Ta.20:25; 2Ta.32:27). Kral Darius’un tapınağa yaptığı katkı buna bir örnektir (Ezr.6:8). Bu anlamda kullanıldığında, Yşa.60:5’te sözü geçen “ulusların serveti” ile yakın bir anlam taşır. görkemle dolduracağım “Görkem”, burada ‘gözle görünür ihtişam’ (bkz. Yşa.60:7,Yşa.60:13 ve ilgili notlar) veya ‘Tanrı’nın huzuru’anlamındadır (krş. “RAB’bin yüceliği”, Çık.40:34-35; 1Kr.8:10-11; Hez.10:4). Mesih yeryüzündeki tapınağa geldiği zaman, Tanrı’nın oradaki varlığı daha önce hiç olmadığı kadar belirgin bir şekilde görülmüştür (bkz. Luk.2:27-32).

Videolar

Hagay Girişi

Hagay Kitabı Rab'bin Peygamber Hagay aracılığıyla İ.Ö. 520 yılında ilettiği bildirileri içerir. İsrail halkı sürgünden dönüp Yeruşalim'e yerleşerek kendi evlerini kurmuşlardı. Ama tapınak hâlâ yıkık durumdaydı. Bildiriler halkın önderlerini tapınağı yeniden kurmaları için göreve çağırıyordu. Rab de yenilenmiş ve kutsanmış halk için gönenç ve barış dolu bir gelecek vaat ediyor.

Ana Hatlar:

1:1-15 Tapınağı kurmak için çağrı
2:1-23 Teselli ve umut bildirileri
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş