Hoşea 2

2
1“Kardeşlerinizi ‘Halkım’, kızkardeşlerinizi ‘Merhamete ermişler’ diye çağırın.”
Sadakatsiz İsrail
2“Azarlayın annenizi, azarlayın,
Çünkü o benim karım değil artık,
Ben de onun kocası değilim.
Yüzünden akan fahişeliği,
Koynundan zinaları atsın.
3Yoksa onu çırılçıplak soyacak,
Anneden doğma edeceğim,
Çöle, çorak toprağa çevirecek,
Susuzluktan öldüreceğim.
4Acımayacağım çocuklarına,
Çünkü onlar zina çocuklarıdır.
5Anneleri zina etti,
Onlara gebe kaldı, rezillik etti.
‘Oynaşlarımın ardından gideceğim’ dedi,
‘Ekmeğimi, suyumu, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor.’
6İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim,
Yolunu bulamasın diye
Önüne duvar öreceğim.
7Oynaşlarının ardına düşecek,
Ama onlara erişemeyecek,
Onları arayacak,
Ama bulamayacak.
O zaman, ‘İlk kocama döneyim’ diyecek,
‘Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!’
8Ama kendisine tahıl, yeni şarap, zeytinyağı verenin,
Baal için harcadığı altınla gümüşü bol bol sağlayanın
Ben olduğumu bilmedi.
9Bu yüzden zamanında tahılımı,
Mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım;
Çıplak bedenini örten yapağımı, ketenimi çekip alacağım.
10Evet, oynaşlarının önünde ayıbını ortaya çıkaracağım,
Kimse elimden kurtaramayacak onu.
11Bütün sevincine, bayramlarına,
Yeni Ay törenlerine, Şabat günlerine,
Dinsel bayramlarının tümüne son vereceğim.
12Viran edeceğim asmalarını, incir ağaçlarını,
Hani, ‘Bunlar oynaşlarımın bana verdiği ücrettir’ dediği;
Çalılığa çevireceğim onları,
Yem olacaklar yabanıl hayvanlara.
13Cezalandıracağım onu,
Baallar'a buhur yaktığı günler için;
Halkalarla, takılarla süslenmiş,
Oynaşlarının ardınca gitmiş,
Beni unutmuştu”
Diyor RAB.
14“İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek,
Onunla dostça konuşacağım.
15 Kendisine orada bağlar vereceğim,
Akor[a] Vadisi'ni ona umut kapısı yapacağım.
Gençlik günlerinde olduğu gibi,
Mısır'dan çıktığı günlerde olduğu gibi,
Ezgiler söyleyecek.
16Ve o gün gelecek” diyor RAB,
“Bana, ‘Kocam’ diyeceksin;
Artık, ‘Efendim[b]’ demeyeceksin.
17Ağzından Baallar'ın adını sileceğim,
Adları bir daha anılmayacak.
18Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla,
Toprakta yaşayan canlılarla,
Halkım için o gün antlaşma yapacağım;
Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım,
Güvenlik içinde yatıracağım onları.
19Seni sonsuza dek kendime eş alacağım,
Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde
Seninle evleneceğim.
20Sadakatle seninle evleneceğim,
RAB'bi tanıyacaksın.
21“Ve o gün yanıt vereceğim” diyor RAB,
“Göklere yanıt vereceğim;
Onlar da yere yanıt verecek;
22Yerse, tahıla, yeni şaraba,
Zeytinyağına yanıt verecek,
Onlar da Yizreel'e yanıt verecekler.
23 Onu ülkede kendim için ekeceğim,
Merhamete ermemiş olana acıyacağım,
Halkım olmayana, ‘Halkımsın’ diyeceğim;
Onlar da bana, ‘Tanrım’ diyecekler.”
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

2:1 Halkım... Merhamete ermişler Hoşea’nın çocuklarının adlarıyla ilişkilendirilen olumsuzluklar son bulmuştur (bkz. Hoş.1:6,Hoş.1:9’a ait notlar).
2:2 RAB Hoşea’nın çocuklarına sesleniyor, Gomer ile İsrail arasındaki benzetmeyi devam ettiriyor. benim karım değil Evlilik (RAB ile İsrail arasındaki antlaşma) İsrail’in sadakatsizliği yüzünden son bulmuştu ; ama boşanma değil, barışma isteniyordu (krş. Hoş.2:7-15).
2:3 onu... soyacak Kadının giyeceklerini kocası sağlardı (bkz. Çık.21:10; Hez.16:10) ; bu benzetmeyle RAB halkına verdiklerini, sadakatsizliklerini gözler önüne sererek onlardan geri alacağını söylemektedir (bkz. Yer.13:26; Hez.16:39). Anneden doğma İsrail halkı, RAB’bin kendilerini Mısır’da bulduğundaki hallerine dönecektir ; o zamanlar köleydiler ve hiçbir şeyleri yoktu (krş. Hez.16:4-8).
2:4 zina çocuklarıdır Bkz. Hoş.1:10; Bilgi Kutusu: Ruhsal Zina, s.1255 ; krş. Hoş.11:1.
2:5 İsrail halkı nimetlerin gerçek kaynağını unutmuştur. Oynaşlarımın Bkz. Hoş.1:7,Hoş.1:10. Kenan ilahlarından (örn. Baal) söz edilmektedir. İnsanlar tarımda verimlilik için bu ilahlara tapınıyorlardı. ardından gideceğim Bkz. Hoş.1:13; Yer.3:2; Hez.16:33-34. Ekmeğimi, suyumu... onlar veriyor O çağlara ait Ugaritçe metinlerde, Baal’ın yağmur gönderdiğinden ve ürün sağladığından söz edilir; İsrail de bu inancı benimsemişti. yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi Bölge toprağının belli başlı tarım ürünleri.
2:6 yoluna... çit çekeceğim... duvar öreceğim RAB, İsrail’i ölümle cezalandırmak yerine (krş. Yas.22:21; Hez.16:39-40; Hez.23:47) Kenan ilahlarına tapınmalarına engel olacaktır.
2:7 kocama RAB’be (bkz. Giriş). döneyim ‘Tövbe etmek’ anlamındadır.
2:8 Baal Bkz. Hak.2:13’e ait not. altınla gümüşü Bkz. Hoş.8:4; Hoş.13:2. bilmedi Bkz. Hoş.2:12 ve ilgili not; Yas.7:13; Yoe.1:10; Hag.1:11.
2:9 RAB, tarlaların ve sürülerin bereketini esirgeyerek bu bereketin gerçek kaynağının kendisi olduğunu gösterecektir.
2:10 ayıbını ortaya çıkaracağım Sadakatsiz kadın halk önüne çıkarılır, ayıbı açığa vurulurdu (bkz. Ağı.1:8; Hez.16:37; Hez.21:38-39). Kimse... kurtaramayacak onu Baal dâhil hiç kimse.
2:11 bayramlarına... son vereceğim Bu sevinçli günler sürgün zamanında sadece anılarda kalacaktı. YeniAy törenlerine Bkz. 2Kr.4:23; Yşa.1:14; Amo.8:5 ve ilgili notlar. Şabat günlerine Bkz. Çık.20:8-11. Dinsel bayramlarının Bkz. Çık.23:14-17; Yas.16:16 ve ilgili notlar.
2:12 oynaşlarımın... verdiği ücrettir Bkz. Hoş.1:5; Hoş.9:1; Yas.23:18; Hez.16:33; Mik.1:7. İsrail, ürünün bolluğunun Baal’a tapınmanın sonucu olduğuna inanıyordu (bkz. Yas.11:13-14).
2:13 Baallar’a Bkz. Hoş.1:17; Hoş.11:2. Hoşea’nın burada çoğul kullanması, çok sayıda Baal tapınağından söz ettiğini gösterir (bkz. Hak.2:11-13). günler Bayram günleri. unutmuştu Hoş ea Kitabı’nda bu ifade (bkz. Hoş.13:4-6; Hoş.13:6’ya ait not; 1Sa.12:9’a ait not) ‘tanıma’nın karşıtı (bkz. Hoş.1:20’ye ait not) olarak kullanılır.
2:14 çöle götürecek Halkıyla arasındaki antlaşmayı yenilemek üzere (bkz. Hoş.2:19-20). Ayrıca İsrail’in Kenan’daki Baallar tarafından ayartılmadan önce çölde RAB’le arasındaki ilişkiyi akla getirir. dostça konuşacağım Krş. Rut.2:13; Yşa.40:2. RAB’bin, yargı sürecinde de halkına sevgi göstermeye devam ettiği görülür.
2:15 Akor Vadisi’ni Bkz. Yşu.7:24,Yşu.7:26; Yşu.15:7; Yşa.65:10.Akor, ‘sıkıntı’ anlamına gelir. Vadi, artık yeni bir fırsatın simgesi haline gelmiştir.
2:16-17 Kocam... Efendim... Baallar’ın Burada sözcük oyunu vardır. Baal hem bir ilahın adıdır hem de ‘koca’, ‘efendi’ anlamlarına gelir. Baal’a tapınmaya karşı halkta öyle güçlü bir tepki oluş acaktır ki, artık Rab için bile Efendi sözcüğü kullanılmayacaktır.
2:18 12. ayette yıkım araçları olarak sözü geçen hayvanların artık yaşamı tehdit etmeyeceği, her yerde adım adım esenliğin izleri görüleceği bildirilmektedir (bkz. Yşa.11:6-9 ve ilgili not; Yşa.65:25). Ülkeden Bkz. Hoş.9:3 ve ilgili not; Hoş.10:1. yayı, kılıcı, savaşı Bkz. Hoş.1:5,Hoş.1:7. Güvenlik içinde yatıracağım Bkz. Yer.33:16; Hez.34:24-28.
2:19 Doğruluk Bkz. Hoş.10:12; Mez.4:1; Yer.23:6 ve ilgili notlar; ayrıca bkz. Makale: Doğruluk, s.1656. adalet Bkz. Amo.5:24 ve ilgili not. sevgi Bkz. Hoş.4:1; Hoş.6:4; Hoş.10:12 ve ilgili not; Hoş.12:6. merhamet Krş. Hoş.1:6 ve ilgili not.
2:19-20 RAB ile İsrail halkı arasındaki antlaşmaya dayanan ilişkinin eski haline kavuşması için gerekli olan bu beş unsur, buradaki benzetmenin bir parçası olarak kadın (İsrail) için ödenen başlık parası yerine geçmektedir (bkz. Çık.22:16; 1Sa.18:25 ve ilgili notlar ; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).
2:20 Sadakatle RAB güvenilir olduğunu ifade etmektedir (bkz. Yas.32:4; Mez.88:11). tanıyacaksın Bu sözcüğün İbranicesi, yakın ilişkiyi (“yatmak”, Yar.4:1; Say.31:17-18,Say.31:35) ve aynı zamanda antlaşmaya dayanan ilişkideki tarafların etkin rolünü ifade eder (bkz. Hoş.6:3 ve ilgili not; Hoş.8:2; Hoş.13:4).
2:21-22 RAB halkını, adını tekrar anmaya başladıklarında berekete kavuşturacaktır (krş. Hoş.2:8-9).
2:22 Yizreel’e Burada ‘Tanrı eker’ veya ‘diker’ anlamına gelir (bkz. Hoş.1:23; ayrıca bkz. Hoş.1:4,Hoş.1:11 ve ilgili notlar). Hoşea’nın ilk oğluna verilen adın artık olumlu anlamı kullanılır; RAB “dağıttığını” yeniden “ekecektir” (bkz. Hoş.1:10 ve ilgili not).
2:23 Halkımsın... Tanrım RAB halkı ile arasındaki antlaşmaya dayanan ilişkiyi bu şekilde tanımlamıştır: “Ben sizin Tanrınız olacağım, siz de benim halkım olursunuz” (Yer.7:23; bkz. Çık.6:7; Lev.26:12 ve ilgili notlar; Yas.26:17-18; Zek.Yas.1:7-8’e ait not). Halk burada Tanrı’nın lütfuna olumlu karşılık vermektedir. Bu ayet, Rom.9:25 ve 1Pe.2:10’da kısmen aktarılır; o ayetlerde bu ifade imanlılar topluluğuna dâhil olan öbür uluslar için kullanılmaktadır.

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş