Hoşea 6

6
İsrail Tövbe Etmiyor
1“Gelin, RAB'be dönelim.
Bizi O parçaladı,
O iyileştirecek.
Bizi O yaraladı,
Yaramızı O saracak.
2İki gün sonra bizi diriltecek,
Üçüncü gün ayağa kaldıracak,
Huzurunda yaşayalım diye.
3RAB'bi tanıyalım,
RAB'bi tanımaya gayret edelim.
O tan gibi şaşmadan doğacak,
Yağmur gibi, toprağı sulayan
Son yağmur gibi bize gelecektir.”
4Tanrı şöyle diyor:
“Ey Efrayim, ne yapayım sana?
Ey Yahuda, sana ne yapayım?
Sevginiz sabah sisine benziyor,
Erkenden uçup giden çiy gibi.
5Bu yüzden sizi peygamberler aracılığıyla lime lime doğradım,
Ağzımdan çıkan sözlerle öldürdüm;
Yargılarım şimşek gibi ışıldıyor.
6 Çünkü ben kurbandan değil, bağlılıktan hoşlanırım,
Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim.
7Oysa onlar Adam Kenti'nde[a]
Antlaşmaya uymadılar,
Orada bana ihanet ettiler.
8Gilat kötülük yapanların kentidir,
Kan izleriyle doludur.
9Haydut çeteleri nasıl pusuya yatarsa,
Kâhinler takımı da öyle;
Şekem yolunda adam öldürüyor,
Rezillik yapıyorlar.
10İsrail halkında korkunç bir şey gördüm.
Efrayim zinaya kapılmış,
Kirlenmiş İsrail.
11“Ey Yahuda, senin için de bir hasat günü saptandı.
“Ne zaman halkımın durumunu düzeltmek,
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

6:1 dönelim RAB’bin verdiği cezadan yılgınlığa düşen İsrailliler tövbe eder (Hoş.5:13-15’teki ifadeyi kullanarak). İsrail bu sözlerle Asur’un değil (krş. Hoş.5:13), RAB’bin gerçek hekim olduğunu kabul ediyordu (ancak bkz. Hoş.6:4’e ait not; krş. Hoş.7:1).
6:2 İki gün... Üçüncü gün Kısa bir süreyi ifade eder. İsrail, RAB’bin gazabının çabucak dineceğini varsayıyordu.
6:3 RAB’bi tanıyalım Bkz. Hoş.1:6; Hoş.2:20 ve ilgili not; Hoş.4:1,Hoş.4:6; Hoş.5:4. Son yağmur gibi Mevsim yağmurlarının toprağa yaşam vermesi gibi, İsrail de RAB’bin bereketlerine yeniden kavuşup canlanacağına inanıyordu.
6:4 Efrayim... Yahuda Hoşea hem kuzeydeki (İsrail) hem de güneydeki krallığa (Yahuda) sesleniyor. ne yapayım Bkz. Yşa.5:4. RAB, İsrail’in tövbesinin yüzeysel olduğunu görüyordu. Sevginiz Bkz. Hoş.2:19; ayrıca bkz. Hoş.1:6’ya ait not.
6:5 peygamberler Bkz. Bilgi Kutusu:Peygamberler, s.267. Ağzımdan çıkan sözlerle RAB’bin sadık peygamberlerinin ilettiği yargı sözleriyle (bkz. Yer.1:9; Yer.15:19 ve ilgili notlar).
6:6 kurbandan değil RAB’bin isteğine bağlı kalınmadan sunulan kurban O’nun gözünde makbul değildir (bkz. 1Sa.15:22-23; Yşa.1:11-15; Yer.7:21-23; Amo.5:21-24; Mik.6:6-8; Mat.9:13; Mat.12:7). bağlılıktan İbranicesi “hesed” olan bu sözcük ile RAB’be vefa, komşulara iyilik ve sevgi kastedilir. 4. ayette bu terim “sevgi” olarak çevrilmiştir.
6:7 Adam Kenti’nde ‘Adem gibi’, ‘Adam gibi’ veya ‘Adam Kenti gibi’ anlamlarına gelebilir. Antlaşmaya uymadılar Bkz. Hoş.8:1; Yşu.7:11.
6:8 Gilat Bkz.Hoş.12:11; Hak.10:17; Hak.12:7. Kan izleriyle Kentte cinayetlerin yaygın olduğu anlatılmaktadır.
6:9 Şekem Bkz. Yar.33:18 ve ilgili not.
6:11 hasat RAB’bin cezalandırmasını dile getirmek için kullanılan bir mecaz (bkz. Hoş.8:7; Hoş.10:12-13; Yer.51:33; Yoe.3:13; Mat.13:30,Mat.13:39-42; Va.14:15). durumunu düzeltmek “Şifa”ya yakın bir anlamı vardır (Hoş.7:1); ulusun yara almış bütünlüğünü iyileştirmek anlamına gelir (bkz. Yoe.3:1; Sef.1:18-20; Bilgi Kutusu: İsrail’in Gönence Kavuşması, s.1212).

Videolar

Hoşea Girişi

Efrayim diye bilinen İsrail'in kuzey krallığının başkenti Samiriye İ.Ö. 722 yılında Asurlular tarafından ele geçirildi. Peygamber Hoşea bu olaydan önceki sıkıntılı günlerde ortaya çıktı. Özellikle putperestlik ve Tanrı'ya sadakatsizlik konusuna değindi. İsrail halkının Tanrı'ya sırt çevirip başka ilahlara yönelmesi zinayla özdeşleştiriliyor. Nitekim Hoşea Tanrı'yla İsrail halkı arasındaki ilişkileri sergilemek için Tanrı tarafından zina eden bir kadınla evlenmeye yönlendiriliyor. Karısı Gomer kendisine sadakatsizlik ettiği gibi Tanrı'nın halkı da Rab'be sadakatsizlik ediyor. Bu yüzden Tanrı İsrail'i cezalandıracak. Ama sonunda Tanrı'nın sürekli sevgisi halkını yeniden kazanacak, onlarla ilişkisini düzeltecektir. Bu sevgi 11:8 ayetinde şöyle açıklanır: "Nasıl vazgeçerim senden, ey Efrayim? Nasıl teslim ederim seni, ey İsrail? ... Yüreğim değişti içimde, alevlendi acıma duygularım."

Ana Hatlar:

1:1-3:5 Hoşea'nın evliliği ve ailesi
4:1-13:16 İsrailliler'e karşı bildiriler
14:1-9 Tövbe ve vaat bildirisi
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş