Sefanya 1:8-9

8“O kurban günü” diyor RAB,
“Önderleri, kral oğullarını,
Yabancıların geleneklerine uyanları
Cezalandıracağım.
9İlahların tapınaklarını zorbalık ve hileyle dolduran putperestleri[a]
O gün cezalandıracağım.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

1:9 putperestleri İbranice’den birebir çevirisi: “eşiğe basmadan içeri girenleri” (bkz. 1Sa.5:4-5).

Videolar

Sefanya Girişi

Peygamber Sefanya İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında, büyük olasılıkla Kral Yoşiya'nın İ.Ö. 621 yılında yaptığı dinsel reformlardan önceki yıllarda Yahuda ve çevresindeki halklara seslendi. Kitap şu peygamberlik konularını içeriyor: Başka ilahlara tapan Yahuda'nın korkunç şekilde cezalandırılacağı gün gelecek. Tanrı öteki ulusları da cezalandıracaktır. Yeruşalim kötü sona uğrasa bile, zamanla kent onarılacak, orada yaşayan alçakgönüllü ve doğru insanlar rahata kavuşacak.

Ana Hatlar:

1:1-2:3 Rab'bin yargı günü
2:4-15 İsrail'in komşularının korkunç sonu
3:1-20 Yeruşalim'in cezası ve kurtuluşu
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş