Yeşaya 10

10
1-2Yoksullardan adaleti esirgemek,
Halkımın düşkünlerinin hakkını elinden almak,
Dulları avlamak,
Öksüzlerin malını yağmalamak için
Haksız kararlar alanların,
Adil olmayan yasalar çıkaranların vay haline!
3Yargı günü
Uzaklardan başınıza felaket geldiğinde ne yapacaksınız?
Yardım için kime koşacaksınız,
Servetinizi nereye saklayacaksınız?
4Tutsaklar arasında bir köşeye sinmek
Ya da savaşta ölmekten başka çareniz kalmayacak.
Bütün bunlara karşın RAB'bin öfkesi dinmedi,
Eli hâlâ kalkmış durumda.
Tanrı'nın Asur'a İlişkin Yargısı
5 “Vay haline Asur, öfkemin değneği!
Elindeki sopa benim gazabımdır.
6Asur'u tanrısız ulusa karşı salacağım;
Soyup yağma etmesi,
Sokaktaki çamur gibi onları çiğnemesi,
Öfkelendiğim halkın üzerine yürümesi için
Buyruk vereceğim.”
7Ama Asur Kralı bundan da kötüsünü düşünüyor.
Birçok ulusun kökünü kazıyıp yok etmeyi tasarlıyor.
8“Komutanlarımın hepsi birer kral değil mi?” diyor,
9“Kalno'yu, Karkamış gibi ele geçirmedim mi?
Hama'nın sonu Arpat'ınki,
Samiriye'nin sonu Şam'ınki gibi olmadı mı?
10Putları Yeruşalim ve Samiriye'ninkinden daha çok olan putperest ülkeleri nasıl ele geçirdimse,
11Samiriye'ye ve putlarına ne yaptımsa,
Yeruşalim'e ve putlarına da yapamaz mıyım?”
12Rab Siyon Dağı'na ve Yeruşalim'e karşı tasarladıklarını yapıp bitirdikten sonra şöyle diyecek:
“Asur Kralı'nı kibirli yüreği,
Övüngen bakışları yüzünden cezalandıracağım.
13Çünkü, ‘Her şeyi bileğimin gücüyle,
Bilgeliğimle yaptım’ diyor,
‘Akıllıyım, ulusları ayıran sınırları yok ettim,
Hazinelerini yağmaladım,
Güçlü kralları tahtlarından indirdim.
14Elimi yuvaya sokup kuş yumurtalarını toplar gibi
Ulusların varını yoğunu topladım.
Terk edilmiş yumurtaları nasıl toplarlarsa,
Ben de bütün ülkeleri öyle topladım.
Kanat çırpan, ağzını açan,
Sesini çıkaran olmadı.’ ”
15Balta kendisini kullanana karşı övünür mü?
Testere kendisini kullanana karşı büyüklenir mi?
Sanki değnek kendisini kaldıranı sallayabilir,
Sopa sahibini kaldırabilirmiş gibi...
16Rab, Her Şeye Egemen RAB,
Asur'un güçlü adamlarını
Yıpratıcı hastalıkla cezalandıracak.
Orduları alev alev yanacak.
17İsrail'in Işığı ateş,
İsrail'in Kutsalı alev olacak;
Asur'un dikenli çalılarını
Bir gün içinde yakıp bitirecek.
18Görkemli ormanıyla verimli tarlaları,
Ölümcül bir hastalığa yakalanmış insan gibi
Tümüyle harap olacak.
19Ormanda artakalan ağaçlar
Bir çocuğun bile sayabileceği kadar az olacak.
İsrail'in Sağ Kalanları
20O gün İsrail'in sağ kalanları,
Yakup'un kaçıp kurtulan torunları,
Kendilerini yok etmek isteyene değil,
Artık içtenlikle RAB'be, İsrail'in Kutsalı'na dayanacaklar.
21Geriye kalanlar,
Yakup soyundan sağ kalanlar,
Güçlü Tanrı'ya dönecekler.
22 Ey İsrail, halkın denizin kumu kadar çok olsa da,
Ancak pek azı dönecek[a].
Tümüyle adil bir yıkım kararlaştırıldı.
23Rab, Her Şeye Egemen RAB,
Kararlaştırılan yıkımı bütün yeryüzünde gerçekleştirecek.
Rab Asur'u Cezalandıracak
24Bu nedenle Rab,
Her Şeye Egemen RAB şöyle diyor:
“Ey sen, Siyon'da yaşayan halkım,
Asurlular, Mısırlılar'ın yaptığı gibi
Sana değnekle vurduklarında,
Sopalarını sana karşı kaldırdıklarında korkma.
25Çünkü çok yakında gazabım sona erecek,
Öfkem Asurlular'ın yıkımını sağlayacak.
26Ben, Her Şeye Egemen RAB,
Midyanlılar'ı Orev Kayası'nda alt ettiğim gibi,
Onları da kırbaçla alt edeceğim.
Değneğimi Mısır'a karşı nasıl denizin üzerine uzattımsa,
Şimdi yine öyle yapacağım.
27O gün Asur'un yükü sırtınızdan,
Boyunduruğu boynunuzdan kalkacak;
Semirdiğiniz için[b] boyunduruk kırılacak.”
İşgalcilerin Saldırısı
28Ayat Kenti'ne saldırdılar,
Migron'dan geçip ağırlıklarını Mikmas'ta bıraktılar.
29Geçidi aşarak Geva'da konakladılar.
Rama Kenti korkudan titredi,
Saul'un kenti Giva'da yaşayan halk kaçıştı.
30Ey Gallim halkı, sesini yükselt!
Ey Layşa halkı, dinle!
Zavallı Anatot halkı!
31Madmena halkı kaçıyor,
Hagevim'de yaşayanlar sığınacak yer arıyor.
32Düşman bugün Nov'da duracak;
Siyon Kenti'nin kurulduğu dağa,
Yeruşalim Tepesi'ne yumruk sallayacak.
33Rab, Her Şeye Egemen RAB düşmanı
Dal gibi kesip korkunç güçle yere çalacak.
Uzun boyluları devirecek,
Gururluları alçaltacak.
34Ormandaki çalılıkları baltayla keser gibi
Kesip devirecek onları.
Lübnan, Güçlü Olan'ın önünde diz çökecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

7:1-12:6 Yeşaya’nın peygamberlik sözlerinin ikinci kısmı (krş. Yşa.1:1-6:13’e ait not). Halk kendilerini kurtaracağını düşündükleri insanlara ve uluslara değil, Tanrı’ya güvenmeye çağrılır. Bu çağrıyı reddettikleri için Tanrı onları güvendikleri uluslar aracılığıyla yargılayıp cezalandıracaktır.
9:8-10:4 Yeşaya’nın peygamberlik bildirisi Yahuda Krallığı’na ve Yeruşalim’e yönelik (Yşa.1:1) olmasına karşın, bu bölüm Tanrı’nın kuzeydeki krallığa (İsrail Krallığı’na) karşı olan yargısını da içermektedir. Her biri aynı nakaratla (bkz. Yşa.9:11-12,Yşa.9:17,Yşa.9:21’e ait not) sona eren dört kıtadan (Yşa.9:8-12,Yşa.9:13-17,Yşa.9:18-21; Yşa.10:1-4) oluşmaktadır.
10:1-2 Yoksullardan Bkz. Çık.22:21-27’ye ait not; krş. Yer.22:15-16. Dulları... Öksüzlerin Bkz. Yşa.1:17’ye ait not. Yabancı krallara haraç olarak verilen paraların toplanmasından en çok sıkıntı çeken kesimdi. vay Krş. Yşa.5:8-23.
10:5 değneği... sopa Babil de Tanrı’nın öbür ulusları cezalandırmak için kullandığı bir araçtı (Yer.50:23; Yer.51:20).
10:6 tanrısız ulusa Burada Yahuda Krallığı’ndan söz ediliyor (bkz. Yşa.10:10). Soyup yağma Bkz. Yşa.8:1-4 ve Yşa.8:3’e ait not. MaherŞalal-Haş-Baz adıyla simgelenen bildiri son kez gerçekleşiyor (İbranice “Şalal” sözcüğü ‘soymak’, “Baz” ise ‘yağmalamak’ anlamındadır).
10:9 Kalno’yu Aram’ın (Suriye) kuzeyinde bir bölge (bkz. Kalne Kenti,Amo.6:2’ye ait not). Karkamış Kalno’nun doğusunda, Fırat Irmağı kıyısında yer alan güçlü kale (bkz. Yer.46:2 ve ilgili not). Hama’nın Asi Irmağı üzerinde kurulu olan ve Süleyman’ın yönetiminin kuzeydeki sınırını belirleyen kent (2Ta.8:4 ; bkz. 2Kr.17:24’e ait not). Arpat’ı nki Hama yakınlarında ve Kalno’nun hemen güneyinde yer alan kent. Bütün bu bölgeler İÖ yaklaşık 717’ye kadar Asur’a tâbi oldular (bkz. Yşa.36:19).
10:10,14 ele geçirdimse... Elimi yuvaya sokup Her iki ayette de aynı İbranice fiil bulunur. İfadenin tekrarlanmasıAsur Kralı’nın açgözlülüğünü vurgulamaktadır.
10:10 Putları Yeruşalim ve Samiriye’ninkinden Hiçbir İsrailli’nin putlara tapması söz konusu bile olmamalıydı (bkz. Çık.20:4 ve ilgili not), ancak ülke putlarla doluydu (Çık.2:8). Samiriye, V. Şalmaneser (2Kr.17:3-6) ve II. Sargon tarafından İÖ 722-721’de ele geçirilecekti.
10:12 RAB’bin cezalandırmada araç olarak kullandığı kişiler ve uluslar da kendi yaptıkları kötülükler yüzünden cezalandırılacaktır. kibirli Krş. Yşa.2:11,Yşa.2:17.
10:13-14 bileğimin... Ben Krş. Yşa.14:13-14; Hez.28:2-5.
10:16 Rab, Her Şeye Egemen RAB Bkz. Yşa.1:24 ve ilgili not. Yıpratıcı hastalıkla Bkz. Yşa.37:36’ya ait not; ayrıca bkz. 2Sa.24:15-16; 1Ta.21:22,1Ta.21:27.
10:17,20 İsrail’in Kutsalı Bkz. Yşa.1:4’e ait not.
10:18-19 ormanıyla Asur ordusunu simgeliyor olabilir (bkz. Yşa.10:33-34). Asur’un tarihsel kayıtlarında, düşmanları bozguna uğratırken ormanlarını da yakıp yıktıkları belirtilir. Tanrı’nın “balta” gibi kullandığı Asur’un kendisi de o ormanlar gibi yakılıp yıkılacaktır.
10:19 Bu sözler daha sonra muhtemelen Ninova’nın düşüşü (İÖ 612) ile Karkamış Savaşı (İÖ 605) arasındaki dönemde gerçekleşmiştir.
10:20 Kendilerini yok etmek isteyene Asur Kralı’na (bkz. Yşa.7:17’ye ait not).
10:20,27 O gün “RAB’bin günü”nün tüm olumlu öğelerini içerir (bkz. Yşa.2:11,Yşa.2:17,Yşa.2:20; Yşa.9:4’e ait notlar); özellikle halkın Yeruşalim’e dönmesiyle gerçekleşen zafer ve sevinç söz konusudur.
10:20-22 Bkz. Makale: Kalıntı, s.948. pek azı dönecek İbranice’de geçen “Şear-Yaşuv” sözcükleri, genellikle “sağ kalanlar dönecek” diye çevrilmiştir. Yeşaya ilk oğluna bu adı vermişti (bkz. Yşa.7:3). sağ kalanları... pek azı dönecek Bkz. Yşa.1:9’a ait not. Hizkiya’nın önderliğinde bir grup İsrailli, İÖ 701’deki Asur istilasında hayatta kalmayı başaracaktı (bkz. Yşa.37:4 ve ilgili not) ; daha sonra da Babil sürgününden pek azı geriye dönebilecekti.
10:21 Güçlü Tanrı’ya Bkz. Yşa.9:6’ya ait not.
10:22 denizin kumu Bkz. Yar.13:16 ve Yar.22:17’ye ait notlar. yıkım kararlaştırıldı Tanrı, günahları yüzünden İsrailliler’i yabancı işgalciler aracılığıyla cezalandıracaktı.
10:23-24 Rab, Her Şeye Egemen RAB Bkz. Yşa.1:24 ve ilgili not.
10:26-27 Midyanlılar’ı... yükü... boyunduruk Bkz. Yşa.9:4’e ait not.
10:26 Orev Midyanlı önderlerden biri (Hak.7:25). Mısır’a... denizin Bkz. Çık.14:26-28.
10:27 Semirdiğiniz için İbranice’den birebir çevirisi (kişi zamiri yoktur): “Yağdan ötürü”. Besili ağır bir hayvanın kendi boyunduruğunu kırması gibi, RAB güçlenen İsrail’in üzerindekiAsur boyunduruğunu öyle kıracaktır.
10:28-32 Yeşaya, Asur ordusunun Yeruşalim’e yaklaşık 1 5 km kuzeyden yaklaşmakta olduğu anı, bir görüm görüyormuş gibi anlatmaktadır.
10:29 Rama Kenti Peygamber Samuel’in doğduğu kent (1Sa.7:17; bkz. 1Sa.1:1’e ait not). Saul’un kenti Giva’da Giva İsrail’in ilk kralının başkentiydi (bkz. 1Sa.10:26).
10:30 Gallim Kral Saul’un ait olduğu oymak olan Benyamin’in topraklarına dâhil kent. ZavallıAnatot Peygamber Yeremya’nın doğduğu kent (bkz. Yer.1:1 ve ilgili not).
10:32 Nov’da Muhtemelen Yeruşalim yakınındaki Skopus Dağı.
10:33 Rab, Her Şeye Egemen RAB Bkz. Yşa.1:24 ve ilgili not. Dal... Uzun boyluları Sanherib ve ordusu yenilecektir (bkz. Yşa.10:16-19 ve ilgili notlar).

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş