Yeşaya 25

25
Övgü İlahisi
1Ya RAB, sensin benim Tanrım,
Seni yüceltir, adını överim.
Çünkü sen eskiden beri tasarladığın harikaları
Tam bir sadakatle gerçekleştirdin.
2Kenti bir taş yığınına,
Surlu kenti viraneye çevirdin.
Yabancıların kalesiydi, kent olmaktan çıktı.
Bir daha da onarılmayacak.
3Bundan ötürü güçlü uluslar seni onurlandıracak,
Acımasız ulusların kentleri senden korkacak.
4Çünkü onların öfkesi
Duvara çarpan sağanak gibi yükselince,
Sen yoksulun, sıkıntı içindeki düşkünün kalesi,
Sağanağa karşı sığınak,
Sıcağa karşı gölgelik oldun.
5Yabancıların gürültüsünü çöl sıcağı gibi bastırırsın.
Bulutun gölgesi sıcağı nasıl kırarsa,
Bu acımasız adamların türküsü de öyle diniyor.
Rab'bin Hazırladığı Şölen
6Her Şeye Egemen RAB bu dağda
Bütün uluslara yağlı yemeklerin
Ve dinlendirilmiş seçkin şarapların sunulduğu
Zengin bir şölen verecek.
7Bütün halkların üzerindeki örtüyü,
Bütün ulusların üzerine örülmüş olan örtüyü
Bu dağda kaldıracak.
8 Ölümü sonsuza dek yutacak.
Egemen RAB bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek.
Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak.
Çünkü RAB böyle diyor.
9O gün diyecekler ki,
“İşte Tanrımız budur;
O'na umut bağlamıştık, bizi kurtardı,
RAB O'dur, O'na umut bağlamıştık,
O'nun kurtarışıyla sevinip coşalım.”
Rab Moav'ı Cezalandıracak
10 RAB'bin eli bu dağın üzerinde kalacak,
Ama Moav gübre çukurundaki saman gibi
Kendi yerinde çiğnenecek.
11Oracıkta yüzmek isteyen biri gibi ellerini uzatacak,
Ama kurnazlığına karşın RAB onun gururunu kıracak.
12RAB surlarındaki yüksek burçları
Devirip yıkacak, yerle bir edecek.
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

24:1-27:13 Kötülüğün ve özellikle ölümün Tanrı tarafından ortadan kaldırılacağı son büyük yargı ve kutsamadan söz edilmektedir (bkz. Makale: Yargı, s.260). Bu bölümler ayrıca Pavlus’un Rom.9-11. bölümlerde açıkladığı konular için önemli bir kaynak niteliğindedir.
25:1-5 Tanrı’nın, kötülüğü yok etmesinin (24. bölüm) ardından söylenen bir övgü ilâhisi (bkz. Yşa.24:14-16; ayrıca bkz. 12. bölüm).
25:1 eskiden beri tasarladığın Bkz. Yşa.14:24,Yşa.14:26-27.
25:2 Kenti... viraneye Bkz. Yşa.24:10 ve ilgili not.
25:3 Bkz. Yşa.19:18-25 ve ilgili notlar.
25:4-5 kalesi... sığınak... gölgelik... Bulutun Bkz. Yşa.4:5-6 ve ilgili not; krş. Yşa.32:2.
25:6-8 Bkz. Mat.8:11; Luk.14:15 ve ilgili notlar. Krş. Çık.24:9-11.
25:6-7,10 bu dağda Siyon Dağı. Bkz. Yşa.2:2-4 ve ilgili not; krş. Yşa.24:23.
25:6 yağlı yemeklerin Bkz. Yşa.55:2 ve ilgili not. dinlendirilmiş seçkin şarapların Bkz. Yer.48:11 ve ilgili not; Sef.1:12. şölen Taç giyme veya düğün töreniyle ilişkili (bkz. Hak.14:10 ve ilgili not; krş. Va.19:9).
25:7-8 Mesih, çarmıhtaki ölümü ve dirilişiyle ölüme karşı zafer kazanmıştır (krş. 2Ti.Yşa.1:10; bkz. İbr.2:14-15 ve ilgili notlar; 1Ko.15:51-58) ; ölümün tamamen yok oluşu, yeni yerin ve göğün yaratılmasıyla gerçekleşecektir (bkz. Va.21-22. bölümler; ayrıca bkz. Bilgi Kutusu: Ölüm, s.1660).
25:7 örtüyü Ölümü simgeler.
25:8 1Ko.15:54’te kısmen alıntı yapılır. Ölümü... yutacak Bkz. Mez.49:14 ve ilgili not. Egemen RAB Bkz. Yşa.7:7; Yşa.28:16; Yşa.30:15; Yşa.40:10; Yşa.49:22; Yşa.52:4; Yşa.61:11; Yşa.65:13. gözyaşlarını silecek Bkz. Va.7:17; Va.21:4. utancını... kaldıracak Bkz. Yşa.54:4.
25:9 umut bağlamıştık, bizi kurtardı Krş. Mez.22:4-5. sevinip coş alım Krş. Yşa.35:10; Yşa.51:11; Yşa.66:10.
25:10 Moav Yşa.34:5-17’deki Edom gibi, Tanrı’ya düşman olanları temsil ediyor olabilir (bkz. Yşa.15:1’e ait not).
25:11 gururunu Bkz. Yşa.16:6’ya ait not.
25:12 surlarındaki Bkz. Yşa.25:2; Yşa.2:15; Yer.51:44 ve ilgili not, 58.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş