Yeşaya 32

32
Adil Kral
1İşte kral doğrulukla krallık yapacak,
Önderler adaletle yönetecek.
2Her biri rüzgara karşı bir sığınak,
Fırtınaya karşı bir barınak, çölde akarsu,
Çorak yerde gölge salan
Büyük bir kaya gibi olacak.
3Artık görenlerin gözleri kapanmayacak,
Dinleyenler kulak kesilecek.
4Düşüncesizin aklı bilgiye erecek,
Kekeme açık seçik, akıcı konuşacak.
5Artık budalaya soylu,
Alçağa saygın denmeyecek.
6Çünkü budala saçmalıyor,
Aklı fikri hep kötülükte.
İşi gücü fesat işlemek,
RAB'be ilişkin yanlış sözler söylemek,
Açları aç bırakmak,
Susamışlardan suyu esirgemek.
7Alçağın yöntemleri kötüdür;
Yoksul davasında haklı olsa da
Onu yalanlarla yok etmek için
Kötü düzenler tasarlar.
8Soylu kişiyse soylu şeyler tasarlar,
Yaptığı soylu işlerle ayakta kalır.
Yargı ve Kurtuluş
9Ey tasasızca yaşayan kadınlar,
Kalkın, sesimi işitin;
Ey kaygısız kızlar, sözüme kulak verin!
10Bir yıl kadar sonra sarsılacaksınız,
Ey kaygısız kadınlar.
Çünkü bağbozumu olmayacak,
Devşirecek meyve bulunmayacak.
11Titreyin, ey tasasızca yaşayan kadınlar,
Sarsılın, ey kaygısızlar.
Giysilerinizi çıkarın, soyunup belinize çul kuşanın.
12-13Güzel tarlalar, verimli asmalar,
Halkımın diken ve çalı bitmiş toprakları için,
Neşeli kentteki mutluluk dolu evler için göğsünüzü dövün.
14Çünkü saray ıssız,
Kalabalık kent bomboş kalacak.
Ofel Mahallesi'yle gözcü kulesi
Sonsuza dek bozkıra dönecek;
Yaban eşeklerinin keyifle gezindiği,
Sürülerin otladığı bir yer olacak.
15Ta ki yukarıdan üzerimize ruh dökülene dek;
O zaman çöl meyve bahçesine,
Meyve bahçesi ormana dönecek.
16O zaman adalet çöle dek yayılacak,
Doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak.
17Doğruluğun ürünü esenlik,
Sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır.
18Halkım esenlik dolu evlerde,
Güvenli ve rahat yerlerde yaşayacak.
19Dolu ormanları harap etse,
Kent yerle bir olsa da,
20Sulak yerde tohum eken,
Sığırını, eşeğini özgürce çayıra salan sizlere ne mutlu!
  • Giriş
  • Video
  • Notlar

Notlar

28:1-35:10 Uluslara bildirilen yargı ve cezanın (34. bölüm) ardından kurtulanların sevinç dolu ezgisiyle (35. bölüm) sona eren ve altı “vay” ünlemi içeren kısım (Yşa.28:1; Yşa.29:1; Yşa.29:15; Yşa.30:1; Yşa.31:1; Yşa.33:1; krş. Yşa.5:8-23’e ait notlar).
32:1 Mesih’in krallığından söz edilmektedir (bkz. Yşa.9:7; Yşa.11:4 ve ilgili not; krş. Yşa.32:16-17; Yşa.33:17 ve ilgili not).
32:2 Her biri RAB’bin, halkını korumak ve kutsamak üzere atadığı önderler O’nu yansıtacaktır (bkz. Yşa.32:3-8). sığınak... barınak... gölge Bkz. Yşa.4:5-6 ve ilgili not ; Yşa.25:4. çölde akarsu Bkz. Yşa.35:6-7 ve ilgili notlar; Yşa.41:18.
32:3 gözleri kapanmayacak... kulak kesilecek Bkz. Yşa.35:5 ve ilgili not; krş. Yşa.6:9-10 ve ilgili notlar.
32:5-8 Budalalar ile bilge veya saygın kişiler arasındaki tezat, bilgelik edebiyatının ayırt edici özelliğidir (krş.Özd.9:1-6ileÖzd.9:13-18).
32:6 Bkz. Özd.1:7 ve ilgili not. budala saçmalıyor Krş. Mez.14:1; Mez.53:1.
32:7 Yoksul davasında haklı olsa da Bkz. Yşa.1:17 ve ilgili not.
32:8 tasarlar... ayakta kalır Bkz. Yşa.8:10 ve ilgili not.
32:9 tasasızca yaşayan... kaygısız Bkz. Yşa.32:11; Amo.6:1 ve ilgili not. Bu sözcüklerin İbranicesi Amo.32:18’de olumlu anlamda kullanılır. kadınlar Krş. Yşa.1:16-4 :1 ve ilgili notlar.
32:10 Bir yıl kadar sonra Muhtemelen Sanherib’in İsrail’i istilâ-sından (İÖ 701) söz edilmektedir. bağbozumu olmayacak Krş. Yşa.37:30. Asur ordusunun istilası yüzünden.
32:11 Giysilerinizi çıkarın... çul kuşanın Krş. Yşa.3:24; Yşa.22:12; bkz. Yar.37:34’e ait not.
32:12-13 verimli asmalar için Krş. RAB’bin (veya Yeşaya’nın) ağlaması, Yşa.16:9. diken ve çalı Bkz. Yşa.5:6; Yşa.7:23 ve ilgili notlar. Neşeli... mutluluk dolu Bkz. Yşa.22:2 ve ilgili not; krş. Yer.16:8-9.
32:14 Yeruşalim’in bir gün ıssız kalacağı uyarısı (bkz. Yşa.24:10 ve ilgili not). Yaban eşeklerinin... Sürülerin Krş. Yşa.7:25; Yşa.13:21-22; Yşa.34:13.
32:15-20 Kutsal Ruh her açıdan, hem maddi hem manevi yönden bereket yağdıracaktır (bkz. Yşa.44:3 ve ilgili not ; Bilgi Kutusu: Kutsal Ruh, s.1664 ; ayrıca bkz. Yşa.11:2; Yoe.2:28-32 ve ilgili notlar).
32:15 Meyve bahçesi ormana Krş. Yşa.35:1-2 ve ilgili notlar.
32:16 adalet... Doğruluk Bkz. Yşa.32:1 ve ilgili not.
32:17 esenlik Krş. Yşa.9:7; Yşa.11:6-9 ve ilgili not. huzur ve güven Krş. Yşa.30:15.
32:18 Güvenli ve rahat Bkz. Yşa.32:9’a ait not. rahat yerlerde Bkz. Yşa.28:12 ve ilgili not.
32:19-20 Dolu Krş. Yşa.28:2. ormanları... Kent Tanrı hem İsrail ülkesini (ormanı) hem de Yeruşalim’i (kenti) yargılasa bile, onları yine eski hallerine kavuşturacaktır.

Videolar

Yeşaya Girişi

Yeşaya İbranice'de "Rab kurtarır" anlamına gelir. Kitabın adı olan bu ifade bir bakıma kitabın özetidir. Peygamber Yeşaya İ.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısında Yeruşalim'de yaşadı. Kitap üç ana bölüme ayrılabilir:

1. 1-39 arasındaki bölümler güneydeki Yahuda krallığının güçlü komşusu Asur tarafından tehdit edildiği dönemi anlatıyor. Yeşaya, Yahuda'ya yönelen gerçek tehdidin Asur'un yenilmez gücü değil, halkın günahı, Tanrı'ya başkaldırmaları ve Yahuda halkının Tanrı'ya güvensizlikleri olduğunu gördü. Peygamber çarpıcı söz ve davranışlarla Yahuda halkını doğruluğa ve adalete çağırmaktadır. Onları uyarır, Tanrı'ya kulak vermekte gecikirlerse, felaketlerin yakalarını bırakmayacağını söyler. Yeşaya, dünya çapında barışın sağlanacağı dönemi ve Davut'un soyundan gelecek olan örnek kralın gelişini de önceden bildirdi.
2. 40-55 arasındaki bölümler değişen tarihsel durumu yansıtır. Asurlular'dan sonra bölgede egemen güç haline gelen Babilliler İ.Ö. 586'da Yeruşalim'i ele geçirir ve halkını Babil'e sürgün eder. Peygamber, Tanrı'nın kendi halkını özgür kılıp Yeruşalim'e geri götüreceğini ve yeni bir yaşama kavuşturacağını müjdeler. Bu bölümlerde öne çıkan konu, Tanrı'nın tarihi yönlendiren Egemen Rab olduğu, halkının aracılığıyla öteki ulusları da bereketleyen tasarıları olduğudur.
3. 56-66 arasındaki bölümler sürgünden Yeruşalim'e dönenlere ve Tanrı'nın halkına verdiği sözleri yerine getireceğine dair güvence bekleyenlere sesleniyor. Ayrıca doğruluk, adalet, Şabat Günü'ne uyulması ve dua konusunda kaygılar dile getiriliyor. Özet olarak kitap Tanrı'nın mutlak büyüklüğünü, üstünlüğünü vurguluyor. Bütün öbür ilahlar Rab'bin önünde sadece cansız putlar.

Ana Hatlar:

1:1-12:6 Uyarılar, vaatler
13:1-23:18 Ulusların cezalandırılması
24:1-27:13 Tanrı'nın dünyayı yargılaması
28:1-35:10 Yeni uyarılar ve vaatler
36:1-39:8 Yahuda Kralı Hizkiya ve Asurlular
40:1-55:13 Vaat ve umut bildirileri
56:1-66:24 Son uyarılar ve vaatler
  • Ayetler
  • Notlar
  • Video
  • Giriş